Танцови школи

РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР НА ЗАНИМАНИЯТА

ЦЕЛ: Използването на танцовото изкуство за преодоляване на отрицателните емоции породени от ежедневието.
ЗАДАЧИ: Да се увеличи позитивния, емоционален заряд чрез танцово общуване.

Дисциплини:

1. Български народни танци – ръководител доц. д-р Дария Колева

2. Съвременни танцови техники – понеделник и четвъртък от 19.00ч. до 20.30ч. ( А 601) – ръководител ас. Александър Манджуков

Такса – 60лв. за 8 посещения. (При заплащане за 3 месеца – 160лв.)
За служители, преподаватели и студенти на НАТФИЗ – 25лв. за 8 посещения.

3. Джаз – танци

Таксите за една от посочените дисциплини за 1 месец е 60 лв. , а за 3 месеца – 160 лв. Занятията се провеждат 2 пъти седмично, по 2 академични часа.