Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Проект – BG16RFOP001-3.003-0008-C01

 

Проект:

BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“, Договор РД-02-37-226/25.10.2016 с Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 при Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

ФОТОГАЛЕРИЯ

 

Основна цел:

Създаване на съвременни и модерни условия за образование в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура.

Общата стойност:

3 018 750,16 лв., от които европейско съфинансиране: 2 548 571,63 лв., национално съфинансиране: 449 747,93 лв. и собствен принос на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”: 20 430,60 лв.

 

Начало: 25.10.2016 г.

Край:    25.03.2019 г.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.