Прием в магистърски специалности – АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА КИНО И ТЕАТЪР и РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА – подаване на документи 26-27 юни

 

Кандидат-студентите за магистърските специалности

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА КИНО И ТЕАТЪР и РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

подават документи за кандидатстване на 26 и 27 юни

 

Редовен прием: 01-05 юли 2019 г.

 

Допълнителен прием: 01-10 септември 2019 г.

 

 

Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧ. 2019/2020 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

Режисура в сценичните изкуства

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността има за цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен кадри в управлението на художествени проекти, както и от творци с по-задълбочено организационно и научно познание, предполагащо бъдеща художествено-ръководна или творческо-академична кариера.

По време на обучението си студентите усвояват и прецизират умения за осигуряване и провеждане на качествен репетиционен процес. Придобиват се теоретични знания и практически умения за създаването и изпълнението на театралния продукт, както за художествените, така и за организационните и управленските аспекти на сценичното творчество.

В хода на обучението студентите трябва да изградят професионални умения и навици, да се запознаят с основните школи, методи, технологии и техники в театралното творчество, да се научат да работят в екип, като се създават рефлекси за бърза и пълноценна приспособимост в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовно – 2 семестъра и практическа работа по дипломен спектакъл (през летните месеци – юли и август), съгласно приет учебен план на специалността.

По време на практическата работа студентите преминават пълен репетиционен процес на спектакъла, чийто идеен проект са представили при кандидатстването. През учебната година в 2 семестъра студентите преминават през натоварен теоретико-практически курс, насочен към овладяване на знания и умения по цялостната дейност на режисьора в съвременните сценични изкуства.

Дипломният спектакъл се осъществява по един от следните начини:

  • като постановка в професионален театър (препоръчително)
  • като копродукция между НАТФИЗ и друг културен институт
  • като независим проект
  • като проектен спектакъл в Театър НАТФИЗ
  • на учебна сцена в НАТФИЗ.

Дипломирането е чрез защита на магистърска теза, след публичен показ на дипломен спектакъл и покриване на необходимия брой кредити.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността РСИ придобиват Образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Режисьор в сценичните изкуства“. Те могат да работят на творчески позиции или да заемат ръководни длъжности в театрални и други културни институти, както и в театралната педагогика.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Редовен прием: 01-05 юли 2019 г.

Допълнителен прием: 01-10 септември 2019 г.

При подаването на документите кандидатите депозират комплектувано портфолио – идеен проект за бъдещ дипломен спектакъл. То трябва да съдържа:

  • Мотиви за избор на конкретната пиеса / текст за театър / драматизация или тема за импровизационен репетиционен процес (до 2 стандартни страници);
  • Режисьорска експликация на бъдещия спектакъл (до 5 стандартни страници);
  • Информация за досегашната творческа дейност на кандидата.

При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

Приемните изпити по специалността „Режисура в сценичните изкуства” се провеждат в два кръга:

 

I кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата. Продължителност: 4 часа.

 

II кръг (устен изпит) – Поставени устно задачи от страна на комисията, свързани с представения в портфолиото проект, с цел установяване на художествени критерии и организационни умения. Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата.

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: успешното участие в конкурса за проект „Млад режисьор“ за ръководителя на проекта се зачита за успешен I-ви кръг от кандидатстудентски изпит в магистърската програма РСИ.

 

 

 

Актьорско майсторство за театър и кино (на английски език)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността има за цел да отговори на нуждата на младите актьори да се обучават и работят в международна среда, ползвайки свободно английски език на високо професионално ниво.

По време на обучението си студентите усвояват и прецизират знанията си по този език, демонстрирани при приемните изпити, като ги развиват в умения за сценично боравене с английски. Обучението предвижда и тренинг за работа пред камера, както и сериозна подготовка за успешно прослушване за роля (кастинг).

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовно – 2 семестъра и практическа работа по дипломен спектакъл (през летните месеци – юли и август), съгласно приет учебен план на специалността.

По време на практическата работа студентите преминават пълен репетиционен процес на спектакъл на английски език. В началото на учебната година спектакълът има премиера. През учебната година в 2 семестъра студентите преминават през теоретико-практически курс, насочен към овладяване на знания и умения за принципите на функциониране на англосаксонския театрален и аудио-визуален модел.

Дипломирането е чрез защита на магистърска теза, след публичен показ на дипломния спектакъл и покриване на необходимия брой кредити.

 

 3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АМТК придобиват Образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Актьор за театър и кино“. Те могат да работят на творчески позиции и да заемат ръководни длъжности в театрални и други културни институти, както и в театралната педагогика.

 

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Редовен прием: 01-05 юли 2019 г.

Допълнителен прием: 01-10 септември 2019 г.

Приемните изпити по специалността „Актьорско майсторство за театър и кино” се провеждат в два кръга:

 

I кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата – на английски език. Продължителност: 4 часа.

 

II кръг (практически изпит) – Кандидатите подготвят и изпълняват монолог на английски език от предоставен от Академията списък. Изпитната комисия поставя устно задачи, свързани с представения монолог, с цел установяване както на актьорски качества, така и на свободно боравене с английски език. Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата.

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: успешното участие в кастинг при конкурсите за проектни спектакли „Млад режисьор“, „Чуждоезичен проект“, „НАТФИЗ НАЙ“ или „Драматичен театър“ се зачита за успешен I-ви кръг от кандидатстудентски изпит в магистърската програма АМТК.