КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НАТФИЗ

 

Прием по специалности за 2019/2020 академична година

 

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ      МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

На основание РМС № 233 / 25.04.2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2019/2020 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

Библиотеката на НАТФИЗ може да се използва за подготовка от всички кандидат-студенти.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г.

 

Подаване на документи за кандидатстване: 23-28 август (включително)

Документите ще се подават в зала 114 (ул. Г. С. Раковски № 114)

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.

 


 

ЗА­ПИС­ВА­НЕ НА ПРИ­Е­ТИ­ТЕ СТУ­ДЕН­ТИ

 

Чл. 26. (1) Сро­кът за за­пис­ва­не на при­е­ти­те сту­ден­ти е от 12 до 14 сеп­тем­в­ри по график, обя­вен от Уче­бен от­дел.

(2) Сту­дент, неза­пи­сал се в оп­ре­де­ле­ния срок, гу­би сту­ден­т­с­ки­те си пра­ва.

(3) В слу­чай, че е кла­си­ран по две спе­ци­ал­нос­ти, сту­ден­тът се за­пис­ва в предпочитана­та от не­го спе­ци­ал­ност.

(4) След из­ти­ча­не­то на сро­ка за за­пис­ва­не, НАТ­ФИЗ ре­ша­ва да­ли ще пра­ви но­ва класа­ция.

Чл. 27. (1) При за­пис­ва­не­то в Уче­бен от­дел се пред­с­та­вят след­ни­те до­ку­мен­ти:

  1. Ори­ги­нал на дип­ло­ма­та за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “ба­ка­ла­вър” и вис­ше об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен “ма­гис­тър”, ко­и­то се съх­ра­ня­ват в Уче­бен от­дел;
  2. Лич­на кар­та;
  3. Четири цвет­ни сним­ки, фор­мат 4х6 см.;
  4. Имен­ник за за­пис­ва­не;
  5. Лич­на сту­ден­т­с­ка кар­та;
  6. Сту­ден­т­с­ка книж­ка;
  7. Молба – декларация за здравно осигуряване;

(2) При за­пис­ва­не­то сту­ден­тът сключ­ва до­го­вор, с кой­то се уреж­дат от­но­ше­ни­я­та меж­ду не­го и НАТ­ФИЗ по вре­ме на обу­че­ни­е­то му.

(3) Сту­ден­ти­те, кан­ди­дат­с­т­ва­щи за ед­нов­ре­мен­но обу­че­ние по вто­ра спе­ци­ал­ност, за пре­мес­т­ва­не от дру­го вис­ше учи­ли­ще и за въз­с­та­но­вя­ва­не на сту­ден­т­с­ки пра­ва, сключ­ват спе­ци­а­ли­зи­ра­ни до­го­во­ри.

(4) Сту­ден­ти­те, кан­ди­дат­с­т­ва­щи за пре­мес­т­ва­не в дру­га спе­ци­ал­ност, сключ­ват догово­ри по об­раз­ци­те за но­ва­та спе­ци­ал­ност.

 

 

Работно време на касата на НАТФИЗ по време на кандидатстудентската кампания:

09.00 – 18.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)

 

Повече информация можете да намерите на тел. 02/ 9231 303, /243 /273 /274 /271

 

 

⇒ СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

 

⇒ ПРИДОБИВКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НАТФИЗ