70 ГОДИНИ КАТЕДРА “СЦЕНИЧНА РЕЧ”

70 ГОДИНИ КАТЕДРА “СЦЕНИЧНА РЕЧ”

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

В чест на 70 години от създаването на катедра „Сценична реч“ при Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители ще се проведе конференция на тема „Гласът – средство за въздействие“.

Конференцията ще се проведе в два модула – теоретичен и практически. В теоретичния могат да се включат институции, организации и медии с изказвания и становища, както и експерти с научни доклади. В практическия модул желаещите за участие могат да заявят работни ателиета. Докладите, изказванията и работните ателиета трябва да бъдат в рамките на тематичните полета:

  1. Техника на говора и правоговор
  2. Сценична и публична реч
  3. Вокално-изпълнителска техника

 

В конференцията могат да се включат всички експерти с отношение към гласа и говора, изследователи и практици в областта на сценичните и екранни изкуства, сценичната и публична реч, вокално-изпълнителското изкуство, езикознанието, филологията, педагогиката и др., а като наблюдатели могат да участват и всички желаещи.

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ предвижда да издаде юбилеен сборник, включващ докладите и изказванията от конференцията и материали от честването на 70-годишнината на катедра „Сценична реч“.

 

Време на провеждане: 08.11.2019г. – 09.11.2019 (петък и събота)

 

Варианти за участие в конференцията:

  1. Научни доклади до 7 страници ( БДС стандартна страница 1800 знака, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12)
  2. Работни ателиета (до 40 минути)
  3. Изказвания (до 7 минути)

Срок за потвърждение или отказ от наша страна  – до 01.08.2019

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Официален език на конференцията: български

При одобрение пълният текст на докладите, анотацията на изказването  и/или разширено описание на ателието трябва да се предостави до 01.09.2019 г. Програмата на конференцията ще бъде оповестена през месец септември 2019 г.

За участие в конференцията няма такса, а разходите за транспорт и настаняване са за сметка на участниците или изпращащата страна.

 

Организатори на конференцията:

проф. Диляна Мичева – ръководител катедра „Сценична реч“

проф. д-р Анастасия Търколева

проф. д-р Веселина Раева

проф. д-р Емил Митрополитски

проф. д-р Любомир Гърбев

доц. д-р Катерина Илкова

доц. д-р Валерия Кардашевска

гл. ас. д-р Лора Мутишева

гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан

гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

ас. д-р Надежда Панайотова

ас. Павлета Семова

 

За повече информация и контакти:

scenichna.rech@gmail.com

София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 108А, централа +359(2) 9231 351

 

За връзка с организаторите на конференцията:

гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, телефон: 0886742420

 

За медийно отразяване и информация за НАТФИЗ:

Десислава Димитрова (гл. експерт “Връзки с обществеността”)

Телефон: 02/ 9231 214

e-mail: pr.natfiz@gmail.com