ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ – ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО „МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ”

ДИПЛОМАНТ: Екатерина Сашкова Цветкова

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:
„Маркетингови стратегии и методи за привличане и развитие
на поколението Милениум като театрална публика“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: д-р Десислава Стойчева

Защитата ще се проведе на 13.02.2019 г. от 15.30 ч.
в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО „МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ”

ДИПЛОМАНТ: Светломира Стоянова Стоянова

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„СТРАТЕГИИ ЗА ИНОВАТИВНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
СВОБОДНАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА В БЪЛГАРИЯ“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф. д-р Лидия Върбанова

Защитата ще се проведе на 13.02.2019 г. от 16.30 ч.
в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114