Кандидатстудентски консултации за специалност “РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”

Кандидатстудентски консултации за специалност “РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”

 

Консултациите за кандидатстудентските изпити за специалност Режисура за драматичен театър ще се проведат от ръководителя на бъдещия клас проф. Здравко Митков.

 

Групови консултации
6 – 10 юли (14:30 – 18:30 ч.)
3 – 7 август (14:30 – 18:30 ч.)
Груповите консултации са 30 академични часа. За участие в тях се заплаща сумата от 300.00 лв.

 

Индивидуални консултации
6 – 10 юли  и 3 – 7 август по взаимно договаряне с преподавателя.
За участие в индивидуални консултации се заплаща сумата от 30.00лв. за академичен час. В заявлението се посочват броя на часовете, които кандидатът желае да вземе.

Всеки кандидат-студент може да се запише и за двата типа консултации, като бройката за индивидуални консултации не е ограничена.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК – групови/индивидуални
  • Съкращението на специалността – РДТ
  • Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – РДТ – 6-10.07.2020

 

Записването за консултации по Режисура за драматичен театър ще се извършва

по e-mail в срок от 15 юни до 2 август.

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на rdt@natfiz.bg  в срок от 15 юни до 2 август.

 

За повече информация и въпроси използвайте същия e-mail адрес – rdt@natfiz.bg

 

Задължителни кандидатстудентски материали по личен избор:

  1. Монолог от драматургия.
  2. Откъс от проза.

При участие в консултациите по Режисура се изисква кандидат-студентите да са избрали и подготвили своите материали.

 

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност. В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои творчески съратници.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху осмислянето и усвояването на основополагащи принципи в областите на режисурата, актьорството, сценографията, осмислянето и усвояването на метод за изграждането на сценичния образ на бъдещото представление, сценичното движение и сценичната реч.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „РЕЖИСЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен  “Магистър”.

 

На основание РМС № 275 / 23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2020/2021 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

Банкови данни на НАТФИЗ

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020 г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август

 

Групови и индивидуални кандидатстудентски консултации – 6 – 10 юли  /  3 – 7 август  2020 г.

Записвания за консултации, въпроси и информация – rdt@natfiz.bg