Основана: 1962 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години

(8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно 

Ръководител на специалност “Актьорство за куклен театър” :

проф. д-р Константин Каракостов


 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Специалността “Актьорство за куклен театър” се придобива единствено в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”. Тук са получили своето професионално образование много български и чуждестранни актьори.
Педагогическата методология се базира на теорията и практиката на световния куклен театър и особено на спецификата на българската куклено-театрална школа и цели подготовката на високо квалифицирани актьори за куклен театър, с богати практически умения и теоретични познания, отговарящи на съвременните професионални изисквания за творческа работа в куклените театри и на свободна практика.

 

 

 

В процеса на обучение бъдещите актьори овладяват и развиват умения за високо професионално театрално изкуство в три направления: 1. Изграждане на художествен, сценичен образ чрез театрална кукла. 2. Изграждане на художествен, сценичен образ чрез взаимодействие актьор и театрална кукла. 3. Изграждане на художествен, сценичен образ в драматичен план, без театрална кукла. В своето обучение студентите овладяват класически и съвременни системи кукли, учат се да използват техните динамични и изобразителни възможности като език на сценичното действие. Развива се специфично въображение, провокирано от куклата като даденост и проектиращо се в нейното сценично поведение. Усилията са насочени към изграждането на творчески метод за професионална работа над ролята, обединяващ изразните възможности на актьора и куклата.

Усвояването на тези знания и умения се осъществява както следва: първата година започва с импровизирани и ръкавични кукли – главички и петрушки; през втората година се овладяват явайки, маняйки и естрадни кукли; през третата – театър на сенките и театър на марионетките, театър на маските – Комедия дел Арте.

Ръководители на класове, випуск 2024/2028:

доц. д-р Михаела Тюлева,

проф. д-р Константин Кракостов,

доц. Боряна Георгиева,

проф. Боньо Лунгов

 

Преподавателски екип:

проф. Румен Рачев (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), проф. Славчо Маленов (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), проф. Жени Пашова (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), проф. Боньо Лунгов (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), проф. д-р Константин Каракостов  (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), проф. Анастасия Савинова (Сценично движение), проф. д.н. Камелия Николова (Увод  в историята на европейския театър, История на европейския театър), проф. д.н. Дойчина Синигерска (История на кукления театър), проф. д-р Анастасия Търколева (Музикално обучение, Вокално обучение), проф. д-р Васил Ракоманов (Театрална техника и технология), проф. Диляна Мичева (Музикално обучение, Вокално обучение), проф. д.н. Светлана Стойчева (История на литературата за деца), проф. д-р Любомир Гърбев (Сценична реч), проф. д-р Катерина Илкова (Правоговор, Сценична реч, Словесно действие в кукления спектакъл), доц. д-р Боряна Георгиева (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), доц. д-р Дария Колева (Ритмика, Ритуални танци, Етнофолклорни), доц. д-р Камен Иванов (Сценични бойни техники), доц. д-р Валерия Кардашевска (Правоговор, Сценична реч), доц. д-р Михаела Тюлева (Актьорство за куклен театър – Системи кукли), доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски (Правоговор), д-р Надежда Панайотова (Сценична реч), д-р Михаил Байков (История на кукления театър), Весела Хаджиниколова (Сценично движение, Сценична акробатика, Танцова Акробатика, Въздушна акробатика), ас. Евгения Лачева (Технология на кукления театър), Теменуга Первазова (Вокално обучение)

 

През последната година студентите работят на сцена – процесът е съсредоточен над дипломните спектакли. Те допълват уменията си с овладяване театъра на ръцете и знаците, кукли на ултравиолет и „черна камера“. Допълнителен модул в обучението са и алтернативните форми в кукления театър, където студентите развиват специфично въображение и изучават общуване чрез предмети, елементи, ритъм, музика. Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: актьорство за куклен театър, системи кукли, правоговор и сценична реч, музикално и вокално обучение, сценично движение и поведение.

Задължителните дисциплини включват изучаване на технология за куклен театър, история на детската литература, история на европейския драматичен театър и история и теория на световния куклен театър. Като неотделим компонент за развитието на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретични и исторически знания в областта на музиката, изобразителното изкуство, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, телевизионните жанрове и интерактивните медии, както и практически умения в областите: дублаж, клоунада, танцови, бойни и акробатични техники и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е редовно с продължителност 4 години. Подготовката се осъществява чрез лекции,упражнения – общи и индивидуални, семестриални и годишни проекти, творчески разработки и реализации, студентски практики.
Обучението завършва със създаване на сценически образ с кукла в дипломните спектакли на Куклен театър НАТФИЗ.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „Актьор за куклен театър“. Могат да намерят реализация в професионалните куклени и драматични театри, в различни филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио програми, дублажи на филми, разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен „Магистър“.

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от: две басни, две стихотворения (едно за деца), откъс от проза, два монолога (комедиен и драматичен), две песни (от които едната е народна), народен и модерен танц.

 

I. КРЪГ
Изпълнение на подготвените материали, като кандидатите започват с материал по свой избор. Сценични задачи върху подготвените материали.

 

II. КРЪГ
Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията и сценични задачи върху тях. Кандидатите представят подготвените песни. Свирещите на музикален инструмент имат възможност да покажат уменията си пред комисията.
Представяне на подготвените танци от кандидатите /народен и модерен/. Проверка на пластическите възможности.

 

ІІІ. КРЪГ
Първа част: Създаване на кукла от предоставени материали и поставяне на сценични задачи, свързани с нейното оживяване.
Втора част: Сценични задачи – индивидуално и групово. Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На всеки кръг кандидатите се явяват с предварително изготвени 5 бр. листове, върху които ясно и четливо са изброени материалите, с които се явява кандидатът!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. ВЛАДОВА, Е. „Техника на актьорското майсторство за куклен театър“, Бета Прес плюс, С., 2006 г.

2. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР, С., Труд, 2005 г.

3. МАЛЕНОВ, С. „Трудът М“, „ В. Траянов”, С., 2005 г.

4. СИНИГЕРСКА, Д. „Очерци по историята на българският куклен театър“ , Ателие, В., 2005 г.

5. СТЕФАНОВ, В. „Съвременен куклен театър“, С., НИ, 1971 г.

6. СБОРНИК „Проблеми и перспективи на кукленото изкуство в България“, С., НАТФИЗ, 2003 г.

7. ЮРКОВСКИ, Х. „Метаморфози на кукления театър през ХХ век. , Лаген, Стара Загора, 2007 г.

8. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “Куклено изкуство”, С., ВИТИЗ, 1992 г.

9. ЦВЕТАНОВ, М. – Миро „Голямото изкуство- куклен театър и кукленост“ , И.Златно ключе, 2019 г.