Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Специалност “Актьорство за драматичен театър”, Випуск 2020/2024

Ръководители на класове:

проф. Маргарита Младенова

 

 

 

 

 

доц. д-р Пенко Господинов

 

 

 Преподавателски екип:

проф. д-р Ивайло Христов (Актьорство за драматичен театър), проф. д-р Атанас Атанасов (Актьорство за драматичен театър), проф. Пламен Марков (Актьорство за драматичен театър), проф. Снежина Танковска (Актьорство за драматичен театър), проф. Здравко Митков (Актьорство за драматичен театър), проф. Иван Добчев (Актьорство за драматичен театър), проф. Маргарита Младенова (Актьорство за драматичен театър), доц. д-р Пенко Господинов (Актьорство за драматичен театър), проф. д.н. Камелия Николова (Увод в историята на европейския театър, История на европейския театър), проф. д.н. Анна Топалджикова (История на българския театър) проф. д.н. Иван  Димитров (Основи на психологията), проф. д-р Емил Митрополитски (Сценична реч, Правоговор, Техника на говора), проф. д-р Веселина Раева (Сценична реч, Словесно действие в театрален спектакъл), проф. д-р Велимир Велев (Сценично движение), проф. д.н. Светослав Иванов (Сценично движение, Биомеханика), проф. д-р Божидар Матанов (Сценична реч, Правоговор), проф. д-р Петя Цветкова (Техника на джаз танца, Съвременни танцови техники), проф. Таисия Янбастиева (Сценично движение, Стил и етикет, Сценична акробатика), проф. Диляна Мичева (Вокално обучение, Музикално обучение), проф. Иванка Бенчева (Сценична реч, Словесно действие в театрален спектакъл), доц. д-р Фани Хаджиниколова (Сценично движение), доц. д-р Красимир Куцупаров (Дублаж, Слово пред микрофон), доц. д-р Дария Колева (Техники на класическия танц, Български народни танци), доц. д-р Лора Мутишева (Сценична реч), гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски (Правоговор, Сценична реч), гл. ас. д-р Ралица Бежан (Сценична реч), гл. ас. д-р Камен Иванов (Сценични бойни техники), гл. ас. д-р Александър Манджуков (Съвременни танцови техники, Техника на джаз танца), д-р Антон Угринов (Актьорство за драматичен театър), Мартин Киселов (Актьорство за драматичен театър), ас. Весела Хаджиниколова (Сценична акробатика, Въздушна акробатика), ас. Петя Диманова (Вокално обучение), ас. Павлета Семова (Вокално обучение), Боян Арсов (Актьорство за драматичен театър), Роберта Ганова (Вокално обучение)
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на драматичен театър НАТФИЗ. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от теория, обхващаща българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

 

 

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в актьорски класове с ръководители, избирани от Катедрения съвет „Актьорство и режисура за драматичен театър“ и одобрявани от Факултетния и Академичния съвети на НАТФИЗ. Обучението по тази специалност може да бъде само редовно и е с 4-годишна продължителност. То се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески лаборатории и практики. Семестриалните и годишните изпити са публични, като освен тях има възможност за публични покази, вечери на класа, турнета, участия в режисьорски работи, и др. Публичните представяния и изграждането на екипността в творческите изяви на младите актьори са сред големите предимства на обучението в НАТФИЗ.

 

 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

  • Един драматичен монолог
  • Един комедиен монолог
  • Откъс от проза
  • Едно стихотворение
  • Една басня
  • Песен
  • Танц

 

*При подаването на пакета от документите, с които кандидатствате, приложете електронен файл – списък със заглавията и авторите на материалите.При явяването Ви на изпита носете списъка на хартиен носител.

 

Първи кръг:

Изпълнение на материал по избор на кандидата.

 

Втори кръг:

Изпълнение на материали по избор на комисията.

 

Третият кръг:

-Първа част – Писмен изпит по зададена от комисията тема.

-Втора част- Практически изпит – задачи върху подготвените материали. Песен. Танц.