Основана: 1980 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалност “Анимация”

доц. д-р Господин Неделчев

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д-р Станислав Семерджиев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Драматургията), проф. д-р Дочо Боджаков (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовата и телевизионна режисура), проф. д-р Светослав Овчаров (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовата и телевизионна режисура), доц. д-р Емил Рашев (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовото и телевизионно операторство), доц. д-р Ема Константинова (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмово и телевизионно продуцентство), доц. д-р Валерия Крачунова-Попова (Основи на Филмовият  и телевизионен звук), доц. д-р Елена Тренчева (Основи на аудиовизуалното производство, Основи на Филмовия и телевизионен дизайн), доц. Владислав Будинов (Основи на анимацията, Абстрактна анимация, Анимационни изразни средства), доц. д-р Господин Неделчев (Анимационен типаж, Анимационен декор, Технология на анимационния филм), проф. Христо Харалампиев (Конструктивно рисуване, Пространствено моделиране, Перспектива), проф. д.н. Мая Димитрова (Американско кино, Западноевропейско кино), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика, Световна култура), проф. д-р Емилия Стоева (Терминологичен английски език, Кинетична композиция), проф. д-р Калин Гайдаров (Психология на личността, Социална психология, Детска психология), ас. д-р Красимир Стоичков (Основи на Филмовото и телевизионно операторство), доц. д-р Росица Илиева (Основи на филмовия и телевизионен монтаж), доц. д-р Валерия Крачунова-Попова (Основи на Филмовия и телевизионен звук), доц. д-р Елена Тренчева (Основи на Филмовия и телевизионен дизайн), доц. Иглена Русева (Основи на Фотографията), доц. д-р Иван Иванов (Руско кино, Балканско кино, Източноевропейско кино), доц. д-р Марияна Лазарова (Авторско право в аудиовизуалното производство), доц. д-р Красимира Герчева (Естетика на анимационното кино), доц. д-р Радостина Нейкова (Експериментална анимация, История на българското анимационно кино), доц. д-р Андроника Мартонова (Азиатско кино), гл. ас. д-р Красимир Кастелов (Българско кино), д-р Мила Драгомирова (Теория на музикалното възприятие), д-р Пеню Кирацов (Производствени модели в анимационни форми), д-р Нина Русева (Технология на цвета), Кирил Иванов (Дигитална обработка на изображението, 2D Анимационен софтуер), Живко Иванов (Основи на визуалните ефекти, 2D визуални ефекти), Цветелина Цветкова (Звук и музика в анимационния филм), Ивайло Сеферов (3D Анимационен софтуер MAYA, Моделиране за 3D анимация, Текстуриране за 3D анимация, Ригване, анимиране и рендъринг за 3D анимация, Поспродукция на 3D анимация), Златка Декова (Пластична анатомия), Боряна Матеева (Латиноамериканско кино), Петя Динова (Създаване и анимиране на куклен типаж, Обемни анимационни техники)

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни жанрове на анимацията в Учебния аудиовизуален комплекс на Академията.

 

 

След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху рисуване и живопис, класическа анимация, анимационен сториборд и компановка, триизмерна цифрова анимация, дигитална обработка на изображението, анимационна режисура, компютърна графика, превизуализация, изграждане на виртуална и огментирана реалност.

 

 

Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на пластичните изкуства, история на световното и българското кино, история на анимационното кино, моделиране, митология и религия, естетика и психология.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с публична дипломна защита на анимационен филм, с дължина ми­ни­мум 2 минути и теоретична работа – минимум 25 страници.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с   професионална квалификация “Режисьор на анимационен филм” и възможност за работа като аниматори по цялата верига на производствено-творческия процес при създаване на филмови и телевизионни произведения; експерти в областта на филмовото и телевизионно производство; експерти в други области на аудиовизията и новите медии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

4. ПРИЕМ – СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Анимация“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І кръг – практически изпит (анонимен)

Тест за проверка пластическите умения на кандидатите. Продължителност: 6 ча­са.

 

Примерни задачи:

  1. Рисуване на четири различни физически положения и състояния, по зададен типаж.
  2. Написване на синопсис за анимационна миниатюра по зададена тема и създаване на един от типажите в 4-5 различни положения. Темата се изтегля в дена на изпита.
  3. Довършване на започната карикатура или текст.

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

 

ІІ кръг – устен изпит

Тестовете на допуснатите до II кръг кандидати се разглеждат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с  изграждането на типажа и композицията, драматургичното и изобразителното решение и други компоненти на анимационното изкуство. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. ГЕР­ЧЕ­ВА, Красимира – Фе­но­ме­нът бъл­гар­с­ка ани­ма­ция, С., На­у­ка и из­кус­т­во, 1983
  2. МА­РИН­ЧЕВ­С­КА, Надежда – Квад­ра­ти на въ­об­раже­ни­е­то, С., Тит­ра, 2005
  3. ТО­МОВ, Димитър – Ри­су­ва­не­то – об­ра­зо­ва­тел­ни и твор­чес­ки ас­пек­ти, С., Сбор­ник НХА, стр. 217, Па­но­ра­ма, 2002

 

 

 

 

Нови две награди за анимационния филм “Под напрежение” на дипломанта Васил Богданов от фистивала Montreal Independent Film Festival

 

Филмът на Васил Богданов, “Под напрежение”, с награда от уругвайския фестивал International Film Schools Festival