Театрознание и театрален мениджмънт

Целите на обучението са да формира задълбочени познания върху театъра и културата в световен мащаб, да създаде професионални умения за анализ на спектакли и текстове, на театралните процеси и на общия културен контекст; да изгради способности за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове; да открие и развие творческата индивидуалност и заложби на студентите за да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на театралната история, теория, критика и мениджмънт, притежаващи информация и способности за работа и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1950г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва със защита на бакалавърска теза от областта на театралната практика, драматургията или театралния мениджмънт (в обем не по-малък от 50 страници).

Завършилите придобиват професионална квалификация “Театровед” и “Театрален мениджър” и могат да работят като театрални критици и журналисти в печатните и електронни медии; драматурзи в театри; експерти в сферата на театралното производство, маркетинга и разпространението на театрални продукции; ръководители на театрални трупи; координатори и селекционери на фестивали; мениджъри в областта на сценичните изкуства и културата; преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”; служители в държавната и общинската администрация за култура.

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

І КРЪГ (анонимен, писмен)
Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра
Продължителност: 4 астрономически часа.
Цел: Проверка на общата писмена култура, способността за оригинално творческо мислене и отношението на кандидатите към изкуството.

ІІ КРЪГ (устен)
Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията. Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура.
Цел: Проверка на възможностите на кандидатите за възприемане и осмисляне на театрално представление. Запознаване с мотивацията им за избора на специалността, с естетическите им вкусове и интерес към театъра.

Препоръчителна литература:

Пиеси
1. Иван Вазов “Службогонци”
2. Антон Страшимиров “Вампир”
3. Пейо К. Яворов “В полите на Витоша”
4. П. Ю. Тодоров “Змейова сватба”
5. Рачо Стоянов “Майстори”
6. Ст. Л. Костов “Големанов”
7. Йордан Йовков “Албена”
8. Йордан Радичков “Януари”
9. Иван Радоев “Човекоядката”
10. Никола Русев “От земята до небето”
11. Константин Илиев “Нирвана”
12. Станислав Стратиев “Сако от велур”
13. Стефан Цанев “Последната нощ на Сократ”
14. Маргарит Минков “Камината”

Теоретични текстове
1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София. 1976
2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София. 1985
3. Питър Брук . Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София. 1979

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Анализ на театрален спектакъл - критически подходи
 • Анализ на театрален спектакъл - актьорът в спектакъла
 • Анализ на театрален спектакъл - критикът и спектакъла
 • Анализ на театрален спектакъл - режисьорът и спектакъла
 • Анализ на текст за театър - драматургичен анализ
 • Анализ на текст за театър - текст и интерпретация
 • Анализ на текст за театър - текстът за театър
 • Анализ на текст за театър -критикът като автор
 • Арт мениджмънт
 • Дипломен проект
 • Европейска литература - основен курс
 • Журналистика и телевизия
 • История на американския театър
 • История на античния театър
 • История на българската литература
 • История на българския театър
 • История на европейската литература - Модернизъм
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър - Модернизъм
 • История на европейския театър - Средновековие
 • История на европейския театър-Просвещение, Романтизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на европейският театър - Постмодернизъм
 • История на кукления театър
 • История на руския театър
 • Критически жанрове
 • Културна политика
 • Основи на актьорството
 • Подготовка и развитие на сценичен проект
 • Съвременни куклено театрални практики
 • Теория на драмата
 • Теория на представлението

Незадължителни дисциплини

 • Актьор и кукла
 • Бибилиография
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия и психоанализа
 • Източен театър
 • История на американската литература
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на руската литература
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Критика и интернет
 • Култура на писмената реч
 • Маркетинг и реклама
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Основи на режисурата
 • От текста към представлението
 • Сценография за драматичен театър
 • Съвременен европейски театър
 • Съвременен световен театър
 • Съвременен танц и пърформанс
 • Съврменен български театър
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Увод в историятa на киното
Календар