Театрознание и театрален мениджмънт

Обучението в специалността "Театрознание и театрален мениджмънт" е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения за работа и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата. Образованието изгражда практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации. Обучението разпределя своите приоритети върху основополагащите области: история и теория на българския и световния театър; теория на драмата, представлението и зрителското възприятие; основни принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1950г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва със защита на бакалавърска теза от областта на сценичната практика, драматургията или театралния мениджмънт (в обем не по-малък от 50 страници).

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии; театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии; ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата; експерти  в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение; служители в държавна и общинска администрация по култура; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

І КРЪГ (анонимен, писмен)
Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра.
Продължителност: 4 часа.
 

ІІ КРЪГ
Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура. Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията.

 

Препоръчителна литература:

Пиеси
1. Иван Вазов - “Службогонци”
2. Антон Страшимиров - “Вампир”
3. Пейо К. Яворов - “В полите на Витоша”
4. П. Ю. Тодоров - “Змейова сватба”
5. Рачо Стоянов - “Майстори”
6. Ст. Л. Костов - “Големанов”
7. Йордан Йовков - “Албена”
8. Йордан Радичков - “Януари”
9. Иван Радоев - “Човекоядката”
10. Никола Русев - “От земята до небето”
11. Константин Илиев - “Нирвана”
12. Станислав Стратиев - “Сако от велур”
13. Стефан Цанев - “Последната нощ на Сократ”
14. Маргарит Минков - “Камината”

Теоретични текстове
1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София, 1976
2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София, 1985
3. Питър Брук. Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София, 1979

 

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

 

Задължителни дисциплини

 • Анализ на театрален спектакъл - критически подходи
 • Анализ на театрален спектакъл - актьорът в спектакъла
 • Анализ на театрален спектакъл - критикът и спектакъла
 • Анализ на театрален спектакъл - режисьорът и спектакъла
 • Анализ на текст за театър - драматургичен анализ
 • Анализ на текст за театър - текст и интерпретация
 • Анализ на текст за театър - текстът за театър
 • Анализ на текст за театър -критикът като автор
 • Арт мениджмънт
 • Дипломен проект
 • Европейска литература - основен курс
 • Журналистика и телевизия
 • История на американския театър
 • История на античния театър
 • История на българската литература
 • История на българския театър
 • История на европейската литература - Модернизъм
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър - Модернизъм
 • История на европейския театър - Средновековие
 • История на европейския театър-Просвещение, Романтизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на европейският театър - Постмодернизъм
 • История на кукления театър
 • История на руския театър
 • Критически жанрове
 • Културна политика
 • Основи на актьорството
 • Подготовка и развитие на сценичен проект
 • Съвременни куклено театрални практики
 • Теория на драмата
 • Теория на представлението

Незадължителни дисциплини

 • Актьор и кукла
 • Бибилиография
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия и психоанализа
 • Източен театър
 • История на американската литература
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на руската литература
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Критика и интернет
 • Култура на писмената реч
 • Маркетинг и реклама
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Основи на режисурата
 • От текста към представлението
 • Сценография за драматичен театър
 • Съвременен европейски театър
 • Съвременен световен театър
 • Съвременен танц и пърформанс
 • Съврменен български театър
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Увод в историятa на киното
Календар