Филмово и телевизионно операторство

Целта на обучението е придобиване на максимални научни, теоретични, естетически и професионални познания в дисциплината, както и в останалите области на филмовите и телевизионни компоненти - като режисура, драматургия, линеен и електронен монтаж, музика и звук, история на световното и националното киноизкуство, продуцентство, съвременни специални визуални ефекти. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху операторството в документалния и игралния филм, телевизионната реклама и музикалните клипове, телевизионните предавания и сериали, и др. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на световното и българското кино, история на пластичните изкуства, история на музиката, философия, митология и религия, психология, естетика, семиотика, европейска и българска литература, социология, психоанализа, и др. По време на обучението си студентите снимат на филмова лента и видеоносител.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1973г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Дип­ло­ми­ра­не­то се осъ­щес­т­вя­ва с пуб­лич­на дип­лом­на за­щи­та вър­ху ре­а­ли­зи­ран про­ект, съ­дър­жащ: ау­ди­о­-ви­зу­ал­но про­из­ве­де­ние до ми­ни­мум 20 ми­ну­ти и те­о­ре­тич­на ра­бо­та - ми­ни­мум 25 стра­ни­ци.

За­вър­ши­ли­те спе­ци­ал­ност­та при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен "Ба­ка­ла­вър" с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция "Фил­мов и те­ле­ви­зи­о­нен опе­ра­тор" и въз­мож­ност за ра­бо­та на всички позиции от операторския спектър и във вся­ка­къв вид ек­ран­ни фор­ми и жан­ро­ве, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

Прием:

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Филмово и телевизионно операторство“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио с комплект от 14 броя чернобели или цветни фотографии – хоризонтална композиция: при класическо копиране негатив/позитив, формат 18/24 см, а при мини лаб - 20/30 см, но не по-малко от дадения размер. Фотографиите трябва да бъдат:

1. Портрет (близък план) при естествено осветление – 1 брой
2. Натюрморт при естествено осветление – 1 брой
3. Снимка на архитектурен обект при естествено осветление – 1 брой
4. Репортажна снимка – 1 брой
5. Тематично обединени (тема по избор на кандидата) в серия – 10 броя.

Във фотографиите, създадени по цифров път, не се допуска допълнителна компютърна обработка.
Върху гърба на всяка фотография се отбелязват следните технически данни:
1. Трите имена на кандидат-студента.
2. Пореден номер (от 1 до 4 за задължителните жанрове и от 5 до 14 за свободната тематика).
3. Наименование на творбата (за свободната тематика e задължително).
4. Място и дата на снимане (година, месец, ден).
5. Наименование на фотокамерата.
6. Обектив, светлосилата и фокусно разстояние.
7. Филтри и други оптически и механически приставки.

Портфолиото може да съдържа и: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

І кръг – практически изпит

Кандидатът снима фото-портрет (хоризонтална композиция) във фотоателието на НАТФИЗ. Продължителност: 30 мин. Всеки кандидат разполага с дигитален фотоапарат, 4 осветителни прибора, фонове и други аксесоари. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

ІІ кръг – устен изпит

Заснетите фото-портрети на допуснатите до II кръг кандидати се гледат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с композицията, изобразителното решение и други компоненти. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. ДИМИТРОВ, Венец – Проблеми на операторското творчество, С., НАТФИЗ, 2002, И/З, 2008
2. ДИМИТРОВ, Мартин – Репортажът-художествен и информационен фактор във филмовото изкуство, С., АБ, 2003
3. КАРАЙОРДАНОВ, Георги – Кино и телевизионно операторско майсторство, БНТ, С.,
4. ЛАЗАРОВ, Николай – Изкуство и техника на визуалните ефекти”, С., Графимакс ООД, 2000
5. МАНОВ, Божидар – Теория на киноизображението, С., 1996
6. НИКОЛОВ, Георги – Съвременни аспекти на екранната пластика, ACTION, 2016
7. РАШЕВ, Емил – Светлината – техника, усещане, магия, Жокер медия ООД, 2008
8. СТОЕВА, Емилия – Визуалният брак между електронно и фотохимично кино, ACTION, С., 2009
9. ХАЛАЧЕВ, Любомир – Документалното киноизкуство и техника, С., Техника, 1993
10. ХАЛАЧЕВ, Любомир – Художници с кинокамера, С., Д-р П. Берон, 1988
11. ЯНЕВ, Теодор – Операторът като автор на изображението и работата му със светлина в съвременната технология, 2014

Задължителни дисциплини

 • Дипломен проект
 • Екранен дизайн
 • Екранен звук
 • Естетика
 • История на българското кино
 • История на пластичните изкуства
 • Кинетична фотография
 • Мениджмънт в екранните изкуства
 • Многокамерно телевизионно операторство
 • Операторство в документалния филм
 • Операторство в игралния филм
 • Операторство в телевизионна реклама и музикален клип
 • Осветление и осветителна техника в екранните изкуства
 • Основи на драматургията
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на екранния монтаж
 • Основи на операторството
 • Снимачна техника и технология
 • Специални визуални ефекти
 • Теория на екранното изображение
 • Технология на екранното изображение
 • Увод в историятa на киното

Незадължителни дисциплини

 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за интерактивни медии
 • Екранен грим и прическа
 • Жанр и стил на филма
 • Звукозапис на терен
 • Зукотехника
 • История на азиатското кино
 • История на американското кино
 • История на анимационното кино
 • История на балканското кино
 • История на документалното кино
 • История на западноевропейското кино
 • История на иберо-американското кино
 • История на източноевропейското кино
 • История на митологията и религията
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Маркетинг и реклама
 • Нелинейна монтажна практика
 • Основи на екранната инсценизация
 • Основи на психологията
 • Съвременно руско кино
 • Фотожурналистика
Календар