Фотография

Художествената фотография има изключително значение в социалния и културния живот на човечеството. Това изисква кадрите с висше образование да имат висока техническа квалификация, творчески умения и артистична чувствителност.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1993г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Завършва с публична защита на дипломна работа състояща се от теоретична и практическа част.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професонална квалификация “Фотограф”. Те имат необходимата квалификация да създават художествени и приложни фотографии, които могат да бъдат използвани в най-разнообразни дейности на науката, техниката, бита, периодичния печат, книгоиздаването, полиграфията, киното, видеото, телевизията, изложби, панаири и други. Завършилите специалността могат да заемат длъжности, свързани с изобразителното функциониране на фотографията, диапозитива и аудиовизуалната серия. Те могат да работят като като:
• фотограф-репортер;
• фотограф-редактор;
• ръководител фото-служба;
• ръководител аудиовизуални средства;
• координатор мултимедийни продукти;
• фотограф специалист в науката, техниката и промишлеността;
• ръководител на клуб за фотолюбители или професионалисти;
• координатор на фотографски изложби, колекции и други;
• експерти в други области на аудиовизията и новите медии;
• преподаватели в средните училища с профил “изкуство”.
Могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ
Кандидат-студентите подават освен документите за участие в конкурсния изпит и комплект от 20 чернобели и цветни фототворби без паспарту, във формат 18х24 см или 20х30 см, със съответните отклонения.

А. Задължителни жанрове - 10 броя:
Пейзажи – 2 броя
Натюрморти – 1 брой при естествено осветление и 1 брой при изкуствено осветление
Репортажи – 2 броя
Портрети – 2 броя при естествено осветление и 2 броя при изкуствено осветление.

Б. Фотографска поредица /серия,цикъл/ на свободна тематика - 10 броя
Целият комплект се представя във вид на копия върху фотохартия и на CD, като резолюцията на всяка една фотография е не по-малка от 300 dpi, при размер 20х30 см. Препоръчва се чернобелите снимки да бъдат изработени по класическите процеси на сребърната фотография и копирани ръчно. Не се допускат компютърно манипулирани фотографии. Върху гърба на всяка фотография се отбелязват следните технически данни:
1. Трите имена на кандидат-студента.
2. Пореден номер /от 1 до 10 за задължителните жанрове и от 11 до 20 за свободната тематика/.
3. Наименование на творбата /за свободната тематика e задължително/.
4. Място и дата на снимане /година, месец, ден/.
5. Наименование на фотокамерата.
6. Наименование на обектива, светлосилата и фокусното разстояние.
7. Филтри и други оптически и механически приставки.
8. Схема на снимката, съдържаща: фон, камера, осветителни прибори /мощност във ватове или джаули/ и допълнителни приспособления /отражателни плоскости и чадъри, софтбоксове и др./

 След приключване на кандидатстудентските изпити, снимките се връщат на кандидат-студента, а CD остава в архива на НАТФИЗ.

I. КРЪГ ( анонимен)
Тест по въпросите на фотографската техника, фотографската оптика и химическата обработка на фотоматериалите, цифровата фотография, история на фотографията, киното, изобразителното изкуство, обхващащи следните теми:
1. Принципно устройство на фотокамерите, според използ¬ваните формати и системи на визиране и фокусиране.
2. Принципно устройство на фотообективите и видове, спо¬ред оптическите им системи.
3. Видове филтри използвани в чернобялата фотография.
4. Принципно устройство на източниците на светлина с импулсен режим и с нажежаема жичка.
5. Видове осветителни тела, използващи източници на светлина с импулсен режим и с нажежаема жичка.
6. Получаване на негативно и позитивно изображение в чернобялата фотография.
7. Строеж и видове чернобели негативни и позитивни фотоматериали.
8. Състав и видове негативни и позитивни обработващи разтвори.
9. Основни съставни части на цифровата фотокамера.
10. Създаване и обработка на цифровото фотоизображение.
11. История на българската фотография.
12. История на световната фотография.
13. История на киното.
14. Стилове в изобразителното изкуство.
Продължителност: 1 астрономически час.

II. КРЪГ (практически)
Първа част: Кандидат-студентът снима осигурен от него фотомодел по изтеглената тема във фотографското студио на НАТФИЗ с осветителни прибори с нажежаема жичка. Кандидат-студентът ползва собствена цифрова снимачна апаратура и представя на комисията 8 кадъра, от които 2, маркирани като конкурсни.
Продължителност на работа във фотостудиото – 30 минути.

Втора част: Кандидат-студентът снима в естествена светлинна среда в натура, по изтеглена тема. Цифровата снимачна апаратура се осигурява от кандидатите. Преди да отиде на снимки, всеки кандидат заснема специален код, определен от комисията в деня на изпита.
Продължителност на снимките – 3 астрономически часа. На комисията се предават 24 кадъра, 6 от които са маркирани като конкурсен репортаж.
 Кандидат-студентите предават всички фотографски изображения необработени.

ІІІ. КРЪГ
Първа част: Приемната комисия оценява представените фототворби и провежда разговор с кандидат-студента. Всеки кандидат-студент изтегля чрез жребий репродукции на две фототворби от известни майстори и прави устен анализ на тематично-съдържателната част и на използваните изобразително-изразни средства.
Цел: Да се определи степента на творческата подготовка на кандидат-студента в областта на фотографията.

Втора част:
Разговор на комисията с кандидат-студентите.
Цел: Проверка и оценка на зрителната им памет, цветовото зрение, жизнения опит, художествената и естетическата им подготовка в областта на фотографските /технически/ изобразителни изкуства /фото, кино, видео/ и традиционните изкуства /живопис, графика, скулптура/, на знанията им, свързани с литературата, музиката и др.

 Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за всеки кръг.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
КНИГИ:
БОЕВ, П. Фотографско изкуство в България /1856-1944/, С., “Септември”, 1983.
БОЕВ, П. Фотографското изкуство в България /1945-1995/, С., Българки художник, 2000.
БЪРИАН П., КАПУТО Р. National Geographic, Тайните на фотографията. Как се правят хубавите снимки, С, Егмонт, България, 2003.
ГЕОРГИЕВ, Р. Фотография на ежедневието, Дневна светлина, 2008.
КАЦЕВ, В. Художествена фотография, С., “Техника”, 1978.
КОЛЕКТИВ, Фотографията на ХХ век, С., 2002, Алианс-97.
ОЛСИНИЪС, National Geographic, Тайните на фотографията, Чернобелите снимки, С., Егмонт, България, 2006.
ШМОК, ЯН Изкуственото осветление във фотографията, Държавно издателство “Техника”, 1979 .
МОРОЗОВ, С. Творческая фотография, Москва, 1985.
КАНДИНСКИ, За духовното в изкуството. Библи¬тека “Касталия”, издателство “Лик”, 1998.
БАРТ, РОЛАН Camera Lucida. Поредица Punctum, издателска група „АГАТА-А”, 2001г.
ВАЛИЕ, ДОА Изкуството: поглед отвътре. Поредица Punctum, издателска група “АГАТА-А”, 2001.
ЗОНТАГ, СЮЗАН За фотографията. Издателска къща “Златорогъ”, 1999.
ФРИЙМЪН, МАЙКЪЛ Maкрoфoтoгрaфия, А&Т Publishing.
ФРИЙМЪН, МАЙКЪЛ Чeрнoбялa фoтoгрaфия. Прaктичeскo ръкoвoдствo по дигитална фо¬тография, А&Т Publishing.
ФРИЙМЪН, МАЙКЪЛ Свeтлинa и oсвeтлeниe, А&Т Publishing.
ФРИЙМЪН, МАЙКЪЛ Пeйзaж и Прирoдa. Прaктичeскo ръкoвoдствo пo ди-гитaлнa фoтoгрaфия, А&Т Publishing.

Time-Life Library of Photography, Amsterdam 1972:
Documentary Photography
Great Photographers
The Great Themes
Photojournalism
Photography as a Tool
Frontiers of Photography
Тhe George Eastman House Collection. “A History of Photography”, Tashen, 2005.
СПИСАНИЯ:
“Digital Photo-Video” – Списание за цифрова фотография и видео,
/nttp://www.newteck.bg/;
“Photosynthesis” – място за фотография, хора и идеи,
/www.photosyntesis.bg/

URL АДРЕСИ:
www.masters-of-photography.com
www.magnumphotos.com
photography.about.com
www.contactpressimages.com
www.VIIphoto.com
www.digitaljournalist.org
www.poy.org
www.nationalgeographic.com
foto8.com

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Графичен дизайн
 • Дипломен проект
 • Естетика
 • История на пластичните изкуства
 • История на фотографията
 • Компютърни технологии във фотографията
 • Мултивизия
 • Осветление и осветителна техника в екранните изкуства
 • Основи на операторството
 • Приложна и експериментална фотография
 • Специални фотографски методи и средства
 • Теория на фотоизображението
 • Технология на фотоизображението
 • Увод в историятa на киното
 • Фотографска техника и технология
 • Фотожурналистика
 • Цветна фотография
 • Черно-бяла фотография

Незадължителни дисциплини

 • Драматургия за интерактивни медии
 • Екранен грим и прическа
 • История и митология на религията
 • История и теория на телевизията и видеото
 • История на азиатското кино
 • История на американското кино
 • История на анимационното кино
 • История на балканското кино
 • История на българското кино
 • История на документалното кино
 • История на западноевропейското кино
 • История на иберо-американското кино
 • История на източноевропейското кино
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Костюмография в екранните изкуства
 • Маркетинг и реклама
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на психологията
 • Семиотика:слово и образ
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Увод в историята на театъра
Календар