Сценичен и екранен дизайн

Образованието цели създаването на квалифицирани художници – бъдещи сценични, екранни или костюмни дизайнери. Студентите-сценографи подготвяни за работа в театъра, киното и телевизията, се обучават заедно с колегите си режисьори, актьори, оператори, фотографи и др.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

2004 год.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита - теоретична разработка (минимум 15 страници) върху проект за сценографско и костюмографско оформление на драматично произведение (цветни проекти, макет, работни чертежи, скици за костюми и реквизит) и участие в реализиране на аудиовизуално  произведение.

Завършилите специалността придобиват образователно – квалификационна  степен  “Бакалавър”, с професионална квалификация “Дизайнер за сценични и екранни изкуства”. Те могат да се реализират като сценографи и костюмографи в театъра, киното, телевизията, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

Прием:

І . КРЪГ (анонимен)
Първа част. Цветна скица на проект за сценографско решение (върху каширан картон 50/35 см) на откъс от посочените пиеси.
Втора част. Цветни скици на проекти за костюми (върху кадастрон 35/25 см) на участващите в откъса персонажи.

Задължителни пиеси за подготовка:
1. ЙОРДАН ЙОВКОВ “Албена”
2. СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ “Сако от велур”
3. ЙОРДАН РАДИЧКОВ “Януари”
4. УИЛЯМ ШЕКСПИР “Както ви харесва”
5. А. П. ЧЕХОВ “Вишнева градина”
6. Т. УИЛЯМС “Стъклената менажерия”

II. КРЪГ (анонимен).
Свободни скици с предпочитан графичен материал на фигура от натура (върху каширан картон 35/50 см), направени от различни ракурси.
Продължителност на изпита: 3 астрономически часа.

IІІ. КРЪГ
Първа част: Тест. Продължителност: 30 мин.
Втора част: Разговор с комисията за про­вер­ка на об­ща­та кул­ту­ра, защита на идей­ния за­ми­съл на сценографско­то ре­ше­ние от пър­ви кръг и показ на свобод­ни ра­бо­ти.

 

 

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

 

 

Задължителни дисциплини

 • Архитектура и чертане
 • Дипломен проект
 • Екранен грим и прическа
 • Екранен дизайн
 • Екранно художествено Осветление
 • Живопис
 • История на костюма
 • История на пластичните изкуства
 • Компютърни технологии за дизайн
 • Костюмография в екранните изкуства
 • Костюмография в сценичните узкуства
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на композицията
 • Основи на режисурата за драматичен театър
 • Перспектива
 • Пластична анатомия
 • Рисуване
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценичен дизайн
 • Сценични техники и технологии
 • Сценично художествено осветление
 • Технология на живописта

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Графичен дизайн
 • Допълнителна професионална практика
 • Естетика
 • История на американския театър
 • История на анимацията
 • История на европейския театър - Модернизъм
 • История на европейският театър - Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Маркетинг и реклама
 • Мениджмънт в екранните изкуства
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Основи на сценографията за куклен театър
 • Основи на фотографията
 • Семиотика:слово и образ
 • Теория на представлението
 • Увод в историята на литературата
 • Увод в историята на театъра
Календар