Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Семиотични и когнитивни аспекти в работата на режисьора и актьора - 1 редовно, Ритмиката, музиката и звуковата картина като възможни заместители на липсваща драматургическа структура при невербалния театър и спектакли по нетеатрален текст - 1 редовно, Импровизационни техники при обучението на студентите по актьорско майсторство - 1 редовно,Тенденции на актьорското изкуство в България през 21. век – 1 редовно, Жанрова специфика във вокалното обучение на актьорите – 1 редовно, Терапевтичният ефект на театралното изкуство за преодоляване вариативността на социо-поведенческата култура при деца билингви – 1 редовно;
Кинознание, киноизкуство и телевизия:
Ролята на оператора при изграждане на филмовия темпоритъм – 1 редовно,
Изграждане на афектната мотивация на персонажа в екранната драматургия – 1 редовно,Особености на режисурата в екранните музикални форми – 1 редовно, Документалното кино в дигиталния свят – 1 редовно.
всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.
За информация тел. 9231 271, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301. Такса за кандидатстване – 100 лв.

Публикувано в Държавен вестник бр. 79 от 7 октомври 2016 г.

Необходими документи

1. Заявление до Ректора ( да се изтегли от сайта)
2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция
3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея, както и удостоверение за нейното признаване, ако е издадена от чуждестранно висше училище
5. Списък на публикациите, ако има такива
6. Копие от документ за самоличност и две снимки
7. Квитанция за платена такса

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, "Кинознание, киноизкуство и телевизия" с шифър 05.08.03

Изкуствоведческият характер на обучението по научните специалност “Театрознание и театрално изкуство” и "Кинознание, киноизкуство и телевизия" определя следните основни профили в подготовката на докторанти:

Факултет "Сценични изкуства"
- “Театрознание”;
- “Актьорство за драматичен театър”;
- “Режисура за драматичен театър”;
- “Сценичен и екранен дизаин”;
- “Актьорство за куклен театър”;
- “Режисура за куклен театър”;
- “Сценография за куклен театър”;
- “Театър на движението”;
- “Сценична реч”;
- “Публична реч”

Факултет "Екранни изкуства"
- "Кинознание и филмова и телевизионна критика";
- "Филмова и телевизионна драматургия";
- "Филмова и телевизионна режисура";
- "Филмов и телевизионен монтаж";
- "Класическа и компютърна анимация";
- "Филмово и телевизионно операторство";
- "Фотография"

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и задочна
форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

Календар