Мениджмънт в екранните изкуства

Студентите, които не са завършили НАТФИЗ, се обучават по интензивен учебен план. Завършват с публична защита на магистърска теза, включваща мениджърски проект и научна разработка. Целта на обучението е да се осъществи модерен тип обучение, което се съобразява със световните тенденции, но и като се ориентира към многопластовата специфика на удивително бързо развиващите се нови условия в България. Магистърската програма по Мениджмънт в екранните изкуства е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по индивидуален план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 2 семестъра

Основана:

2004

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита на магистърска теза.

Завършилите специалността “Мениджмънт в екранните изкуства” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” с професионална квалификация “Мениджър в екранните изкуства” и възможност за работа в следните области:
• във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на екранни произведения;
• самостоятелното създаване и управление на подобни институции;
• експерти в други области на аудиовизията и новите медии;
• специалисти в сферата на филмовото разпространение, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
• преподаватели във висши или средни училища с профил "изкуство";
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят творчески проект и кратка творческа автобиография.

І. КРЪГ (анонимен).
Разработка на тема върху проблеми на българското и световното изкуство и култура.
Продължителност: 6 часа.
Цел: Запознаване с творческите намерения, образованието, мирогледната ориентация и жизнения опит на кандидатите, а също така с възможностите им за логическо и творчес-ко мислене, с техните естетически вкусове, обща култура и възможности за писмен анализ.

ІІ. КРЪГ
Обсъждане на проект на кандидата, насочен към проблем от областта на управлението на екранните изкуства. Проектът се представя при подаване на документите за кандидатстване. Разговор с кандидатите по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, правото, икономиката и хуманитарните науки.
Цел: Проверка на способностите на кандидатите за адекватно определяне на целева аудитория и жанрова специфика, логическо мислене и асоциативност.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Бизнес етика
 • Договори и авторски права в екранните изкуства
 • Европейска интеграция на България
 • Етика
 • Икономика на културата
 • Киноразпространение
 • Комуникация на чужд език
 • Маркетинг и реклама
 • Организация на снимачния период и постпродукцията
 • Подготовка и развитие на екранния проект
 • Подготовка на магистърска теза
 • Практическо редактиране на текст
 • Телевизионно програмиране
 • Управление на институцията в екранните изкуства
 • Финансиране на екранните изкуства

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Групов процес и групова динамика
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за интерактивни медии
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Екранен дизайн
 • Жанр и стил на филма
 • История и теория на телевизията и видеото
 • История на азиатското кино
 • История на балканското кино
 • История на детската литература
 • История на документалното кино
 • История на иберо-американското кино
 • История на източноевропейското кино
 • История на митологията и религията
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Култура на говоримата реч
 • Култура на писмената реч
 • Културна политика
 • Мултикултурални практики в киното и телевизията
 • Осветление и осветителна техника в екранните изкуства
 • Основи на анимацията
 • Основи на психологията
 • Психология на личността
 • Семиотика на изкуството
 • Социална психология
 • Съвременни философски идеи
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Теория на медиите
 • Управление на човешките ресурси
Календар