Театрално изкуство

Студентите, които не са завършили НАТФИЗ, се обучават по интензивен учебен план. Завършват с публична защита на индивидуален магистърски проект - теоретично изследване , в зависимост от избраната специализация. Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Магистърската програма по Театрално изкуство е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по индивидуален план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 2 семестъра

Основана:

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Завършват с публична защита на индивидуален магистърски проект  - теоретично изследване , в  зависимост от избраната специализация.
Завършилите специалността "Театрално изкуство" придобиват образователно-квалификационната степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по театрално изкуство" и възможност за работа в следните области:
• във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични произведения;
• в изследователски и образователни институции в областта на сценичните изкуства
самостоятелното създаване и управление на подобни институции;
• експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и новите медии;
• специалисти в сферата на разпространение на сценични произведения, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
преподаватели във висши или средни училища с профил "изкуство";
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на театъра,киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

Прием:

При подаване на документите кандидатите представят предварително теоретична разработка за проект на свободно избрана тема и кратка творческа автобиография.

І КРЪГ
Кандидатът представя пред комисията теоретична разработка на проект, който би искал да развие по време на своето обучение. Разговор върху проекта и евентуално представените творчески материали (заснет спектакъл, снимки, текстове, скици и т.н.), както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, естетиката, обществените и хуманитарни науки. Проектът се представя при подаване на документите за кандидатстване.
Цел: Проверка на интересите и възможностите на кандидата в избраната от него област на театралното изкуство.

ІІ КРЪГ (анонимен, писмен)
Разработка на тема върху проблемите на българското и световното изкуство и култура.
Продължителност: 6 часа
Цел: Запознаване с творческите възможности на кандидата, със способностите му за логическо, асоциативно и образно мислене, както и с естетическите му вкусове, с общата и театрална култура.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Николова, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007
2. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997
3. Ландри, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997
4. Бенямин, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, „Наука и изкуство”, С., 1989
5. Бурдийо, П. „Правилата на изкуството”, С., 2004
6. Знеполски, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003
7. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997
8. Дракър, П. „Мениджмънт на бъдещето”, Варна, 1997
9. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997
10. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003
11. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”
12. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005
13. д-р Петя Колева „Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор”, София: Оргон/Интеркултура Консулт, 2013

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Етика
 • Комуникация на чужд език
 • Културна политика
 • Магистърска теза
 • Педагогика на изкуството
 • Подготовка и развитие на сценичен проект
 • Практическо редактиране на текст
 • Семиотика на изкуството
 • Съвременни сценични практики
 • Съвременни философски идеи
 • Текст и режисьорска интерпретация
 • Теория на драмата
 • Теория на представлението

Незадължителни дисциплини

 • Актьорство за куклен театър
 • Алтернативни форми в кукления театър
 • Биомеханика
 • Групов процес и групова динамика
 • Детска психология
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за куклен театър
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • История и теория на режисурата
 • История на американския театър
 • История на античния театър
 • История на българския театър
 • История на европейския театър - Модернизъм
 • История на европейския театър - Средновековие
 • История на европейския театър-Просвещение, Романтизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на европейският театър - Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на руския театър
 • Култура на говоримата реч
 • Култура на писмената реч
 • Маркетинг и реклама
 • Международно предприемачество и стратегически мениджмънт
 • Мрежово предприемачество и социални мрежи
 • Образователен и терапевтичен куклен театър
 • Основи на актьорството
 • Основи на драматургията
 • Основи на пантомимата
 • Основи на психодрамата
 • Основи на психологията
 • Основи на публичната реч
 • Основи на режисурата за драматичен театър
 • Основи на режисурата за куклен театър
 • Основи на театралното изследване
 • Основи на фотографията
 • Правна и институционална инфраструктура на сценичните изкуства
 • Проблемът на жанра и стила в театъра и киното
 • Синтетични танцови форми
 • Текст за театър - превод и редакция
 • Увод в историятa на киното
 • Художествено слово
Календар