Филмово и телевизионно изкуство

Студентите, които не са завършили НАТФИЗ, се обучават по интензивен учебен план. Целта на магистърската програма по специалността “Филмово и телевизионно изкуство” е да осъществи именно такъв модерен тип обучение, съобразявайки го със световните тенденции, но и ориентирайки го към многопластовата специфика на удивително бързо развиващите се нови условия в България. Магистърската програма по Филмово и телевизионно изкуство е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по индивидуален план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 2 семестъра

Основана:

2005г.

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Завършват с публична защита на теоретичен магистърски проект  - теоретично изследване , в  зависимост от избраната специализация.

Завършилите специалността “Филмово и телевизионно изкуство” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” с професионална квалификация “Магистър по филмово и телевизионно изкуство” и възможност за работа в следните области:
• във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на екранни произведения;
• експерти в други области на аудиовизията и новите медии;
• специалисти в сферата на филмовото разпространение, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
• преподаватели във висши или средни училища с профил "изкуство";
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

Прием:

ПРИEМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят творчески проект и кратка творческа автобиография.

І КРЪГ(анонимен, писмен)
Разработка на тема върху проблемите на българското и световното изкуство и култура.
Продължителност: 6 ч
Цел: Запознаване с възможностите на кандидата за логическо мислене и творчески анализ, а също така с неговите естетически вкусове, мирогледна ориентация и жизнен опит

ІІ КРЪГ  (устен)
Представяне пред комисията на теоретически проект, който кандидатът би искал да развие по време на своето обучение. Разговор по представения проект, както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, естетиката, обществените и хуманитарни науки. Кандидатът обосновава своите теоретически, научни и академични интереси, представя своята научна и творческа биография.
Цел: Проверка на интересите и възможностите на кандидата в избраната от него теоретична област на филмовото изкуство.
Проектът се представя в писмен вид на хартиен носител при подаване на документите за кандидатстване.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Етика
 • Комуникация на чужд език
 • Културна политика
 • Магистърска теза
 • Мултикултурални практики в киното и телевизията
 • Педагогика на изкуството
 • Практическо редактиране на текст
 • Семиотика на изкуството
 • Съвременни технологии в киното и телевизията
 • Съвременни философски идеи
 • Теория на киното
 • Теория на медиите

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Бибилиография
 • Групов процес и групова динамика
 • Договори и авторски права в екранните изкуства
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за интерактивни медии
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Европейска интеграция на България
 • Екранен дизайн
 • Жанр и стил на филма
 • История на азиатското кино
 • История на американската литература
 • История на балканското кино
 • История на българската литература
 • История на детската литература
 • История на документалното кино
 • История на европейската литература - Модернизъм
 • История на европейската литература до средата на 19в.
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на иберо-американското кино
 • История на източноевропейското кино
 • История на митологията и религията
 • История на руската литература
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Култура на говоримата реч
 • Култура на писмената реч
 • Маркетинг и реклама
 • Осветление и осветителна техника
 • Основи на актьорството
 • Основи на анимацията
 • Основи на психодрамата
 • Основи на фотографията
 • Психология на личността
 • Социална психология
 • Съвременно руско кино
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Управление на човешките ресурси
Календар