Публична реч

Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативният процес във всяка една сфера. Множество публични личности днес изпитват потребността от усъвършенстване на говорния механизъм и овладяване на тънкостите в звуковата форма на езика. Тази програма дава задълбочени познания в областта на езика, като основа на човешкото общуване, и изгражда практически навици за използване на характерните за българската фонетика правила и норми, както и овладяване на извънезиковите средства на поведение (мимика, жест, костюм). Съвременният медиатор има необходимост от гъвкави и адекватни на ситуацията говорни умения. Програмата дава възможност за овладяване на различни гласовоговорни техники за въздействие върху съзнанието и волята.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 2 семестъра

Основана:

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Студентите се дипломират като полагат публичен изпит, който включва защита на магистърска теза и устно представяне на избрана тема - 6 минути ( на живо, чрез радио или телевизионен запис ).

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят предварително написано есе (до две страници) на свободно избрана тема и кратка творческа автобиография.
Подготвят по свой избор текст (прозаичен откъс от българската или световна литература) с времетраене не повече от 5 минути

І. КРЪГ
Изпълнение на предварително подготвения текст.
Разговор с комисията за проверка на общата и езикова култура.

ІІ КРЪГ (анонимен)
Разработка на тема върху проблемите на българското и световно изкуство и култура.
Продължителност 6 часа.
Цел: Запознаване с възможностите на кандидата за логическо мислене и творчески анализ, както и с естетическите му вкусове и театрална култура.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Актьорство в публичните комуникации
 • Връзки с обществеността
 • Магистърска теза
 • Основи на публичната реч
 • Поведение пред камера
 • Правоговор
 • Семиотика на изкуството
 • Слово пред микрофон
 • Социална психология
 • Техника на говора
 • Художествено слово

Незадължителни дисциплини

 • Детска психология
 • Драматургия за телевизионни предавания
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Етика
 • История на митологията и религията
 • История на цивилизациите
 • Култура на писмената реч
 • Културна политика
 • Международно предприемачество и стратегически мениджмънт
 • Мрежово предприемачество и социални мрежи
 • Практическо редактиране на текст
 • Проблемът на жанра и стила в театъра и киното
 • Психология на личността
 • Стилистичен анализ
 • Съвременни философски идеи
 • Увод в историятa на киното
 • Форум театър
Календар