Естетика на приложната фотография

Целта на обучението по специалността “Естетика на приложната фотография” за образователно-квалификационна степен „магистър” е да бъдат надградени професионалните и творчески умения на студенти придобили бакалавърска степен.

Форма на обучение:

редовно

Основана:

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита на дипломна работа, която включва:
1. Теоретична разработка в обем от минимум 40 стандартни страници;
2. Авторски проект – изложба от 20 фотографии, албум, специална техника и др.под. (дипломантът представя идеята за дипломната си работа в дисциплината „Подготовка и реализация на авторски проект”).

Прием:

ПРИEМЕН ИЗПИТ

І. КРЪГ (анонимен, писмен).
Желаещите да се обучават в магистърска програма „Естетика на приложната фотография” предават при кандидатстване: творческа автобиография и авторско портфолио. Кандидатстудентският изпит е в 2 кръга:
1. Писмена разработка по зададена от комисията тема от фотографската практика.
Продължителност: 6 астрономически часа.
Цел: Запознаване с възможностите на кандидата за логическо мислене и творчески анализ, а също така с неговите естетически вкусове, мирогледна ориентация и практически опит.

IІ. КРЪГ (устен).
Представяне пред комисията на авторското портфолио от кандидата. Разговор по представеното портфолио, писмената разработка от 1-ви кръг, както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, естетиката, обществените и хуманитарни науки. Кандидатът обосновава своите теоретически, научни и академични интереси, представя своята научна и творческа биография.

Цел: Проверка на интересите и възможностите на кандидата, както и установяване на качеството на подготовка - обща и специална култура.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Календар