23 ноември 2017
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на уч. 2017/2018 г.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА

ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

за ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 г

по проект BG05М2ОP0001-2.003-0001 „Студентски стипендии”

От 27 Ноември 2017г до 14 януари 2018г. (неделя, 23:59ч)

Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г.

Подробен график може да намерите в сайта на проекта.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ
за
СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ и/или за СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ:
 

1.Онлайн - чрез сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg

2.Подайте на хартиен носител –

от 9,30 до 11,00ч, от понеделник до петък,

в Учебен отдел - Лора Златанова

от 15,00 до 16,00ч сряда

от 17,00 до 18,00ч четвъртък

в Студентски съвет - Боян Арсов

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ:

- Право за кандидатстване за стипендии имат всички студенти, редовна форма на обучение, които имат успех не по-нисък от 4.00 и с всички взети изпити по учебен план,  до началото на семестъра, за който кандидатстват.

- Критерият за класиране за стипендия за успех е средният успех от предходните два семестъра на обучение (зимен и летен на 2016/2017).

- Стипендията за успех е в размер на 150 лв. месечно

- Класирането се извършва по низходящ ред на успеха, до изчерпване на определения брой стипендии за съответното висше училище.

 

СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ
 по 300лв
 

- За специална стипендия могат да кандидатстват всички студенти с награди и/или участия ИЗВЪН УЧЕБНАТА ПРОГРАМА в научни, изследователски или практически разработки или художествено-творчески дейности: фестивали, изложби, постановки, филми, публикации и др., за които НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

- Освен полълнения Формуляр в http://eurostipendii.mon.bg се прилага и Удостоверение за стипендия за специални постижения, което може да изтеглите от ТУК, придружено с доказателствен материал (грамота, снимка, афиш и т.н. )

- Наградите и/или участията трябва да са от текущия или предишния семестър (летен 2016/2017 или зимен 2017/2018)

- Кандидатства се със средния успех от ЛЕТЕН семестър на 2016/2017уч.г, който е не по-нисък от 4.

- Един студент може да кандидатства и получи не повече от 3 стипендии

 
 
 
Проект BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Календар