Бъл­гар­с­ки граж­да­ни по­да­ват в НАТ­ФИЗ от 21 до 25 ав­густ 2017г. (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на след­ни­те до­кумен­ти:

1. Заявление до ректора по образец. (Предоставя се и се попълва на място)

2. Копие на диплома за завършено средно образование за образователна степен „Бакалавър“ и за висше образование за образователна степен „Магистър“. (Лица, завършили средно или висше образование в чужбина, представят копие на легализирана диплома от Министерство на образованието и науката).

3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не страда от заболявания, противопоказни за обучение по желаните специалности (Приложение 1).

4. Медицинско свидетелство от районен психодиспансер, че лицето не се води на отчет.

5. Квитанция за заплатена такса за участие в приемните изпити. От такса за кандидатстване се освобождават инвалиди I и II степен, кръгли сираци (до 25-годишна възраст) и майки с три и повече деца.

6. За актьорските специалности (АДТ, АКТ, ТД) – 1 актуална снимка за лична карта на електронен носител – формат jpg, word, pdf, tiff.

(2) При подаване на документите кандидатът получава пропуск с входящ номер на молбата, необходим за явяване на изпитите.

(3) Документи не се приемат след определения срок.

(4) Във вече подадени документи не се правят промени.

Заплащането на таксата за участие в приемните изпити може да бъде извършено на касата на Учебен драматичен театър, НАТФИЗ; ул. „Г.С. Раковски“ 108А, София или по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

- Трите имена на кандидат-студента и ЕГН

- Кандидатстудентски изпити - КСИ

- Съкращението на специалността – виж съкращението ТУК

- I, II, или III КРЪГ

Например: Три имена, ЕГН, КСИ - АДТ - I КРЪГ

Платежното нареждане се носи при подаване на документите.

Документите се подават в сграда "Б" на НАТФИЗ на ул. “Стефан Караджа” 20.


Работно време на касата:
(за периода от 17.07.2017 г. до 31.08.2017 г.)
Понеделник - Петък: 08:30 - 17:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 - 13:30 ч.
Почивни дни: Събота и Неделя

Календар