Тук ще намерите всички необходими документи за кандидатстване при нас.

1. За учеб­на­та 2014/2015 г. НАТ­ФИЗ ор­га­ни­зи­ра пред­ва­ри­тел­ни кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ки изпи­ти по спе­ци­ал­ност­тите „Театрознание и театрален мениджмънт и „Кинознание”.

2. Пред­ва­ри­тел­ни­те кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ки из­пи­ти се про­веж­дат по прог­ра­ми­те, ва­лид­ни за ре­дов­на­та кан­ди­датсту­ден­т­с­ка се­сия.

3. На пред­ва­ри­тел­ния кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ки из­пит мо­гат да се явят как­то ли­ца, завърши­ли сред­но­то об­ра­зо­ва­ние, та­ка и за­вър­ш­ва­щи­ през 2014 г.

4. За учас­тие в пред­ва­ри­тел­ни­те кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ки из­пи­ти се по­да­ват след­ни­те доку­мен­ти:

а) За­яв­ле­ние за учас­тие (по об­ра­зец);

б) Кви­тан­ция за пла­те­на так­са в раз­мер на 50 лв. за все­ки кръг;

в) До­ку­мен­ти­те се по­да­ват в ка­са­та на Учеб­ния те­а­тър.

5. Кан­ди­дат­с­ту­ден­ти­те, яви­ли се на пред­ва­ри­тел­ния из­пит, мо­гат да се явят и на конкур­с­ния из­пит от ре­дов­на­та кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ка се­сия от 1 до 10 сеп­тем­в­ри.

6. Ба­лът, по­лу­чен на пред­ва­ри­тел­ни­ят из­пит, се за­чи­та за кла­си­ра­не в ре­дов­на­та канди­дат­с­ту­ден­т­с­ка се­сия.

7. За край­но­то кла­си­ра­не се за­чи­та по-ви­со­ки­ят бал, не­за­ви­си­мо ко­га е по­лу­чен - на ос­нов­на­та или пред­ва­ри­тел­на­та кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ка се­сия.

8. Ре­зул­та­ти­те, по­лу­че­ни от пред­ва­ри­тел­ния из­пит, ва­жат за кла­си­ра­не­то, са­мо ако кан­ди­да­ти­те от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та на нас­то­я­ща­та На­ред­ба.

9. Кан­ди­да­ти­те, из­дър­жа­ли ус­пеш­но пред­ва­ри­тел­ния из­пит, но не­по­да­ли кандидатстуден­т­с­ки до­ку­мен­ти в рег­ла­мен­ти­ра­ния от член 8, али­нея 1, срок, гу­бят пра­во да учас­т­ват в кон­кур­са.

10. Кон­сул­та­ции за пред­ва­ри­тел­ни­те кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ки из­пи­ти ще се про­ве­дат от 01 до 04 април.

11. Пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти ще се про­ве­дат на 28, 29 април.

12. До­ку­мен­ти за учас­тие в пред­ва­ри­тел­ния из­пит се по­да­ват в ка­са­та на Учеб­ния театър от 7 до 11 април.

Календар