Бъл­гар­с­ки граж­да­ни по­да­ват в НАТ­ФИЗ от 22 до 26 ав­густ (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на след­ни­те до­кумен­ти:

1. За­яв­ле­ние до Рек­то­ра по об­ра­зец;

2. Ко­пие на дип­ло­ма за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен "бакала­вър" и за вис­ше об­ра­зо­ва­ние за об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен "ма­гис­тър". (Ли­ца, за­вър­ши­ли сред­но или вис­ше об­ра­зо­ва­ние в чуж­би­на, пред­с­та­вят ко­пие на ле­га­ли­зи­ра­на дип­ло­ма от Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та);

3. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во, удос­то­ве­ря­ва­що, че кан­ди­да­тът не стра­да от заболявания, про­ти­во­по­каз­ни за обу­че­ние по же­ла­ни­те спе­ци­ал­нос­ти (При­ло­же­ние 1);

4. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во от ра­йо­нен пси­хо­дис­пан­сер, че ли­це­то не се во­ди на отчет;

5. Кви­тан­ция за зап­ла­те­на так­са за учас­тие в при­ем­ни­те из­пи­ти. От так­са за кандидатс­т­ва­не се ос­во­бож­да­ват ин­ва­ли­ди I и II сте­пен, кръг­ли си­ра­ци (до 25-го­диш­на възраст) и май­ки с три и по­ве­че де­ца;

6. За ак­тьор­с­ки­те спе­ци­ал­нос­ти - (АДТ, АКТ, АМТК) - по 1 ак­ту­ал­на снимка за лич­на кар­та на електронен носител - формат JPG или WORD

(2) При по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те кан­ди­да­тът по­лу­ча­ва про­пуск с вхо­дящ но­мер на мол­ба­та, не­об­хо­дим за явя­ва­не на из­пи­ти­те.

(3) До­ку­мен­ти не се при­е­мат след оп­ре­де­ле­ния срок.

(4) Във ве­че по­да­де­ни до­ку­мен­ти не се пра­вят про­ме­ни.

Работно време на касата:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Обедна почивка: 13:00 - 14:00
Почивни дни: Събота и Неделя

Календар