Тук ще можете да прочетете всички текстове, свързани с конкурси по ЗРАСРБ.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за: доцент (филмов и телевизионен монтаж) и доцент (анимация) - със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301

Публикувано в Държавен вестник бр.34 от 28.04.2017 г.

Процедури за защити на дисертации

Росица Обрешкова

1. обява

2. автореферат на Р. Обрешкова

3. рецензия от проф. д.н. В. Райнова

4. рецензия от доц. д-р Ив. Костов

5. становище от чл.-кор. проф. Пл. Марков

6. становище от проф. д-р В. Стефанов

7. становище от проф. д-р И. Йончев

Красимир Куцупаров

1. обява, доктор

2. Красимир Куцупаров - автореферат

3. рецензия от проф. д-р В. Раева

4. рецензия от проф. д-р Д. Гюрова

5. становище от акад. проф. Л. Стайков

6. становище от проф. д-р Е. Ангелова

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

Конкурси за академични длъжности

ас. д-р Нина Алтъпармакова

1. обява

2. Нина Алтъпармакова - резюме

3. рецензия от проф. д-р М. Мелтев

4. рецензия от доц. Р. Илиева

5. становище от акад. проф. Л. Стайков

6. становище от проф. д-р Св. Овчаров

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

8. становище от проф. д-р Д. Боджаков

9. становище от доц. К. Бонев

Процедури за защити на дисертации

Календар