Тук ще можете да прочетете всички текстове, свързани с конкурси по ЗРАСРБ.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурс: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за главен асистент (сценична реч) - със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.
За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301

Публикувано в Държавен вестник бр.3 от 10 януари 2017 г.

Процедури за защити на дисертации

Календар