Тук ще можете да прочетете всички текстове, свързани с конкурси по ЗРАСРБ.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за: доцент (филмов и телевизионен монтаж) и доцент (анимация) - със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301

Публикувано в Държавен вестник бр.34 от 28.04.2017 г.

Процедури за защити на дисертации

Красимир Куцупаров

1. обява, доктор

2. Красимир Куцупаров - автореферат

3. рецензия от проф. д-р В. Раева

4. рецензия от проф. д-р Д. Гюрова

5. становище от акад. проф. Л. Стайков

6. становище от проф. д-р Е. Ангелова

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

Конкурси за академични длъжности

ас. д-р Нина Алтъпармакова

1. обява

2. Нина Алтъпармакова - резюме

3. рецензия от проф. д-р М. Мелтев

4. рецензия от доц. Р. Илиева

5. становище от акад. проф. Л. Стайков

6. становище от проф. д-р Св. Овчаров

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

8. становище от проф. д-р Д. Боджаков

9. становище от доц. К. Бонев

Процедури за защити на дисертации

Календар