Проф. д.н.
Мирослав Дачев

проф. дфн Мирослав Дачев
midachev@abv.bg
www.cssc-bg.com

Образование и академичен статус:

Мирослав Иванов Дачев (р. 1962) завършва българска филология в СУ “Св. Кл. Охридски” през 1987 г. Доктор на филологическите науки (от 1997), доцент (от 1999) и професор по семиотика (от 2003).

Преподавателски, изследователски и творчески опит:

През 1987 г. постъпва на работа в Литературния институт към БАН. Преподавателската си дейност започва през 1992 г. в СУ „Св. Кл. Охридски” (като асистент по нова българска литература) и в току-що създадения Нов български университет (като преподавател по семиотика). Гост-преподавател в ПУ „П. Хилендарски” (нова българска литература и поетика: 1995-98); професор по семиотика във ВУЗФ (2007-2008) и БСУ (2007-2011). От 2006 г. е гост-професор, а от 2010 – професор по семиотика на изкуството в НАТФИЗ.
Преподавателската му дейност е в интердисциплинарно поле, което среща семиотиката и херменевтиката с областите на изкуството, литературата, културата, митологиите и религиите – с акцент върху знака, жеста, символа, интерпретацията, диалога между словото и образа. Изследователската му дейност е в областта на семиотиката, литературната теория, историята на културата. Член на множество национални и международни проекти в областта на съвременните теоретични търсения в хуманитарните науки, сред които: Images of the Other In Literary Communication; Languages of European Modernity; Contemporary Literary Theory; 20th Century Literary Criticism (1992-2010), ръководител на проекта „Света Гора и българската култура” (2004-2011).
Автор на множество научни публикации в сборници, периодични издания и материали от семиотични конгреси и конференции и конгреси по славистика; редактор, съставител и автор на научни сборници, на речникови и енциклопедични издания и на учебни помагала (сред които Речник по нова българска литература, 1994); на публикации в областа на управление на висшето образование. Автор на книгите: Семиотика на цвета (1997), Подир сенките на знаците (2001), Слово и образ (2003, отличена с годишната награда за хуманитаристика на Сдружение на български писатели), Семиотика на парите (2010), Мозайки от българската цивилизация. Българското: култура, образи, памет (2010, в съавторство с Е.Хаджиева и М.Каменова), самостоятелни фотографски изложби, както и на 5 тома от библиотека "Атониада", посветени на Св. Георги, Св. Никола, св. Иван Кръстител, Св. Мария Магдалина и Св. апостоли Петър и Павел. Член на националното дружество по семиотика (от 1989) и колективен член на Международната асоциация по семиотика (от 1990), на Сдружение на български писатели (от 2003) и на Международната федерация на журналистите (от 2003); главен редактор на сп. „Пари и култура” (2008-2010), гл. редактор на библиотека "Атониада".

Административен и експертен опит:

Учредител и председател на Център за семиотични и културни изследвания. (от 2012). Председател на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование (от 2008 до сега); заместник-ректор по учебната дейност в НБУ (1999-2007); член на Настоятелството на ВУЗФ (2007-2010); национален Болонски съветник за България по въпроси на висшето образование (2004 – 2008); член на консултативния комитет на Еразъм (НА “Сократ” България) (2005-2006); съпредседател на Асоциация на частните висши училища в България (2003 – 2008); член на Управителния съвет на Национален съвет за дистанционно обучение (2001-2009); експерт на НАОА (2005-2010); член на академични и научни съвети в НБУ, ВУЗФ, Институт за литература към БАН (1999-2010); член на Управителния съвет на Института за образователни политики и изследвания (2004-2009).

Календар