СЪВЕТЪТ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО:

1. Разработва структура на образователната дейност по направления, специалности, степени и форми на обучение.
2. Разработва модел за кадрово обезпечаване на образователната структура на НАТФИЗ по факултети и катедри;
3. Разработва длъжностните характеристики на научно-преподавателските кадри в НАТФИЗ и финансовите параметри за оценка на труда им!.
4. Разработва система за вътрешна оценка и поддържане качеството на обучението в НАТФИЗ.
5. Разработва документацията за нова акредитация на НАТФИЗ по направления, специалности, степени и форми на обучение, съобразена с изискванията на МОН и НАОА за евроинтеграционна характеристика.
6. Разработва самостоятелни и/ли съвместни проекти за участие на НАТФИЗ в национални и международни образователни програми.
7. Разработва финансовите параметри за формиране таксите за обучение на български и/ли чуждестранни граждани в НАТФИЗ.

Календар