СЪБИТИЯ                 

Специалности

Филмов и телевизионен дизайн

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението по специалността „Филмов и телевизионен дизайн“ осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – от създаване на визуална концепция и превизуализация за филмови или телевизионни произведения от различни жанрове, през […]

Актьорство за драматичен театър

  Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1948 г.   Образователна степен: Бакалавър   1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, […]

Актьорство за куклен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1962 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА СПЕ­ЦИ­АЛ­НОСТ­ТА Спе­ци­ал­ност­та  “Ак­тьор­с­т­во за кук­лен те­а­тър” съ­щес­т­ву­ва от 1962 г. и се при­до­би­ва един­с­т­ве­но в НАТ­ФИЗ “Кръстьо Са­ра­фов”. Целта на об­ра­зо­ва­ни­е­то е сту­ден­ти­те да ус­во­ят базисните прин­ци­пи на кукленото изкус­т­во; да овладеят класическите и съвременни системи […]

Театър на движението – Пантомима

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Съвременният театър на физическото движение е пространство за изява на човешкото тяло, глас и емоции, с неогра­ничена възможност за сценично представяне от сюррелистичен авангард до гротесков реализъм. Специалността е създадена на базата на съществуващите “Танцов театър” и “Пантомима” […]

Режисура за драматичен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1948 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище, (по-късно ВИТИЗ, по-късно НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се […]

Режисура за куклен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1972 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е сред няколкото академии по света, които предлагат образование в специалността “Режисура за куклен театър”. Главна задача на образованието е студентите да усвоят основните принципи на театралната режисура чрез богатите изразни възможности […]

Сценография (НОВО)

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 2004 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Специалността съществува от 2004 г. Целта и е да създава квалифицирани художници – сценографи, които в бъдеще да намерят своята реализация в драматичния театър, кукления театър и киното. Студентите от специалността се обучават съвместно с […]

Театрознание и театрален мениджмънт

Форма на обучение: Редовна, с продължителност 4 години   Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика […]

Театрална продукция (НОВО)

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е създадена с цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен средно управленски персонал в администрацията и художествено-техническите служби, както и от необходимостта от обучени педагози по театрално изкуство за извънучилищни дейности, културни центрове и читалища.. […]

Екранна режисура (НОВО)

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   За студентите, завършили бакалавърска степен по ФТР във всички учебни заведения в страната –  два семестъра.   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Програмата е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в теорията и пректиката на определен вид кино и да се […]

Мениджмънт в сценичните изкуства (нови учебни дисциплини)

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Основана: 2005 г.   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Динамиката и съвременните тенденции за управление на културата налагат необходимостта от специалисти с познания в мениджмънта, грамотни в спецификата на сценичните изкуства, адаптивни и находчиви в новите финансови условия. Българските сценични изкуства все по-настойчиво се […]

Мениджмънт в екранните изкуства

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Основана: 2004   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, […]

Театрално изкуство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението […]

Публична реч

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес […]

Филмово и телевизионно изкуство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 2 семестъра   Основана: 2005 г.   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на глобалното екранно производство, разпространение и образование, е от стратегическо значение за приспособяването им към съществуващия модел в световен мащаб. Целта на магистърската […]

Естетика на приложната фотография

Форма на обучение: редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАНОСТТА Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална […]

Образователен и терапевтичен куклен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността “Образователен и терапевтичен куклен театър” в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е фундаментална, модерна и новаторска за страната ни. Основната цел на тази дисциплина е да възпита и утвърди у студентите способността и майсторството да превръщат натрупаните теоретични и практически […]

Режисура в куклено-театралните практики

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 3 семестъра   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата […]

Филмова и телевизионна режисура

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е да подготви асистент-режисьори и режисьори за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху […]

Филмово и телевизионно операторство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е придобиване на максимални научни, теоретични, естетически и професионални познания в дисциплината, както и в останалите области на филмовите и телевизионни компоненти – като режисура, драматургия, линеен и електронен монтаж, музика и звук, […]

Филмов и телевизионен монтаж

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е подготовка и възпитание на асистенти и режисьори по монтажа, реализатори на художествено-творческия монтажно-озвучителен, технологично-производствен процес при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. След интердисциплинарното обучение в първи […]

Филмов и телевизионен звук

ХАРАТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е подготовка и възпитание на звукорежисьори, реализатори на творческия и технологичен процес в снимачен период и пост-продукция при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. Образователният процес цели да развие, чрез творческо-практически задачи общи и специфични качества като артистичност и въображение, както и професионални технологични и […]

Филмово и телевизионно продуцентство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е да подготви продуценти (изпълнителни, делегирани, теренни, и др.), мениджъри на продукция, организатори и асистенти на продукция за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. В учебния процес […]

Фотография

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1993 г.   Образователна степен: Бакалавър ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Художествената и приложната фотография са еднакво значими за българското изкуство и култура. Методиката на обучение включва теоретични лекции и семинари по всички дисциплини и практически занятия по основните дисциплини във вид на индивидуални упражнения, реферати и […]

Анимация

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1980 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни […]

Драматургия

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1991 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението по специалността “Драматургия” разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: драматичен театър и игрално кино. В учебния план са предвидени и специализирани курсове по драматургия за куклен, музикален, пантомимен и танцов театър; документално и […]

Екранни изследвания и журналистика

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността „Екранни изследвания и журналистика” подготвя студентите за работа във всички области на теорията, историята и практиката на писането за аудивизията. По време на обучението студентите подготвят публикации в печатни и електронни медии, в специализирани и […]