СЪБИТИЯ                 

Актьорство за куклен театър

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

 

Основана:

1962 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

  1. ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА СПЕ­ЦИ­АЛ­НОСТ­ТА

Спе­ци­ал­ност­та  “Ак­тьор­с­т­во за кук­лен те­а­тър” съ­щес­т­ву­ва от 1962 г. и се при­до­би­ва един­с­т­ве­но в НАТ­ФИЗ “Кръстьо Са­ра­фов”. Целта на об­ра­зо­ва­ни­е­то е сту­ден­ти­те да ус­во­ят базисните прин­ци­пи на кукленото изкус­т­во; да овладеят класическите и съвременни системи кукли; да из­пол­з­ват тех­ни­те ди­на­мич­ни и изоб­ра­зи­тел­ни въз­мож­нос­ти, ка­то език на сце­нич­но­то дейс­т­вие; да раз­вият спе­ци­фич­но въ­об­ра­же­ние, про­во­ки­ра­но от кук­ла­та; да се на­у­чат да ра­бо­тят в екип, ка­то се на­соч­ват да от­к­ри­ят и раз­ви­ят твор­чес­ка­та си ин­ди­ви­ду­ал­ност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: актьорство за куклен театър, правоговор и сценична реч; музикално и вокално обучение; системи кукли; сценично движение и поведение; изграждане на сценичен образ. Усвояването на тези знания и умения се осъществява както следва: през първата година започва с импровизирани и ръкавични кукли – петрушки; през втората година се овладяват явайки, маняйки и естрадни кукли; през третата – театър на сенките и театър на марионетките. През последната година студентите работят на голяма сцена. Те допълват уменията си с овладяване театъра на ръцете и знаците, кукли на ултравиолет и „черна камера“. Периметърът на задължителните дисциплини включва изучаване на технология за куклен театър, история на детската литература, история на европейския драматичен театър и история и теория на световния куклен театър. Като неотделим компонент за развитието на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретични и исторически знания в областта на музиката, изобразителното изкуство, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, телевизионните жанрове и интерактивните медии, както и практически умения в областите на дублажа, клоунадата, танцовите, бойните и акробатичните техники, подготовка за кастинг и др.

 

  1. ФОР­МА НА ОБУ­ЧЕ­НИЕ

Обу­че­ни­е­то е само ре­дов­но, с про­дъл­жи­тел­ност 4 го­ди­ни. Под­го­тов­ка­та се осъ­щес­т­вя­ва чрез лек­ции, уп­раж­не­ния – об­щи и ин­ди­ви­ду­ал­ни, се­мес­т­ри­ал­ни и го­диш­ни про­ек­ти, твор­чес­ки раз­ра­бот­ки и реали­за­ции. Обу­че­ни­е­то за­вър­ш­ва със съз­да­ва­не на сце­ни­чен об­раз с кук­ла в дип­лом­ни­те спек­так­ли на Учеб­ния кук­лен те­а­тър.

 

  1. КВА­ЛИ­ФИ­КА­ЦИЯ И РЕ­А­ЛИ­ЗА­ЦИЯ

За­вър­ши­ли­те спе­ци­ал­ност­та при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен “Ба­ка­ла­вър“, с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “Ак­тьор за кук­лен те­а­тър“. Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат в раз­лич­ни кук­ле­но-те­ат­рал­ни фор­ма­ции, в ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та, ка­то ани­ма­то­ри в раз­в­ле­ка­тел­ни прог­ра­ми, ръ­ко­во­ди­те­ли на шко­ли, сту­дии, кур­со­ве за кук­лен те­а­тър и др., как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

      4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от: две басни, две стихотворения (едно за деца), откъс от проза, два монолога (комедиен и драматичен), две песни (от които едната е народна), народен и модерен танц.

 

I. КРЪГ 
Изпълнение на подготвените материали, като кандидатите започват с материал по свой избор. Сценични задачи върху подготвените материали.

 

II. КРЪГ 
Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията и сценични задачи върху тях. Кандидатите представят подготвените песни. Свирещите на музикален инструмент имат възможност да покажат уменията си пред комисията.

Представяне на подготвените танци от кандидатите /народен и модерен/. Проверка на пластическите възможности.

 

ІІІ. КРЪГ

Първа част: Създаване на кукла от предоставени материали и поставяне на сценични задачи, свързани с нейното оживяване.

Втора част: Сценични задачи – индивидуално и групово. Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На всеки кръг кандидатите се явяват с предварително изготвени 5 бр. листове, върху които ясно и четливо са изброени материалите, с които се явява кандидатът!

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. ВЛАДОВА, Е. Техника на актьорското майсторство за куклен театър, Бета Прес плюс, С., 2006.
2. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР, С., Труд, 2005.
3. МАЛЕНОВ, С. Трудът М, „В. Траянов”, С., 2005
4. СИНИГЕРСКА, Д. Очерци по историята на българският куклен театър, Ателие, В., 2005.
5. СТЕФАНОВ, в. Съвременен куклен театър, С., НИ, 1971
6. СБОРНИК Проблеми и перспективи на кукленото изкуство в България, С., НАТФИЗ, 2003.
7. ЮРКОВСКИ, Х. Метаморфози на кукления театър през ХХ век., Лаген, Стара Загора, 2007.
8. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “Куклено изкуство”, С., ВИТИЗ, 1992.

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

19 – 23 август

доц. д-р Константин Каракостов и проф. Боньо Лунгов

Аудитория А102

 

кандидат-студентите да са предварително подготвени с обявения репертоар