СЪБИТИЯ                 

Актьорство за куклен театър

 

Основана: 1962 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността “ Актьорство за куклен театър” съществува от 1962 г. и се придобива единствено в НАТФИЗ “ Кр. Сарафов” . Тук са получили своето професионално образование много български и чуждестранни актьори.
Педагогическата методология се базира на теорията и практиката на световния куклен театър и особено на спецификата на българската куклено-театрална школа и цели подготовката на високо квалифицирани актьори за куклен театър, с богати практически умения и теоретични познания, отговарящи на съвременните професионални изисквания за творческа работа в куклените театри и на свободна практика.

В процеса на обучение бъдещите актьори овладяват и развиват умения за високо професионално театрално изкуство в три направления: 1. Изграждане на художествен, сценичен образ чрез театрална кукла. 2. Изграждане на художествен, сценичен образ чрез взаимодействие актьор и театрална кукла. 3. Изграждане на художествен, сценичен образ в драматичен план, без театрална кукла. В своето обучение студентите овладяват класически и съвременни системи кукли, учат се да използват техните динамични и изобразителни възможности като език на сценичното действие. Развива се специфично въображение, провокирано от куклата като даденост и проектиращо се в нейното сценично поведение. Усилията са насочени към изграждането на творчески метод за професионална работа над ролята, обединяващ изразните възможности на актьора и куклата.

Усвояването на тези знания и умения се осъществява както следва: първата година започва с импровизирани и ръкавични кукли –главички и петрушки; през втората година се овладяват явайки, маняйки и естрадни кукли; през третата – театър на сенките и театър на марионетките, театър на маските – Комедия дел Арте. През последната година студентите работят на сцена- процесът е съсредоточен над дипломните спектакли. Те допълват уменията си с овладяване театъра на ръцете и знаците, кукли на ултравиолет и „ черна камера“ . Допълнителен модул в обучението са и алтернативните форми в кукления театър, където студентите развиват специфично въображение и изучават общуване чрез предмети, елементи, ритъм, музика. Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: актьорство за куклен театър, системи кукли, правоговор и сценична реч, музикално и вокално обучение, сценично движение и поведение.

http://natfiz.bg/wp-content/uploads/2018/02/teatralen_konzert_21_02_10-large-e1594282263417-768x487.jpg 

Периметърът на задължителните дисциплини включва изучаване на технология за куклен театър, история на детската литература, история на европейския драматичен театър и история и теория на световния куклен театър. Като неотделим компонент за развитието на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретични и исторически знания в областта на музиката, изобразителното изкуство, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, телевизионните жанрове и интерактивните медии, както и практически умения в областите: дублаж, клоунада, танцови, бойни и акробатични техники и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е редовно с продължителност 4 години. Подготовката се осъществява чрез лекции,упражнения – общи и индивидуални, семестриални и годишни проекти, творчески разработки и реализации, студентски практики.
Обучението завършва със създаване на сценически образ с кукла в дипломните спектакли на Куклен театър НАТФИЗ.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен „ Бакалавър“, с професионална квалификация „ Актьор за куклен театър“ . Могат да намерят реализация в професионалните куклени и драматични театри, в различни филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио програми, дублажи на филми, разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно- квалификационна степен „ Магистър“.


4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от: две басни, две стихотворения (едно за деца), откъс от проза, два монолога (комедиен и драматичен), две песни (от които едната е народна), народен и модерен танц.

 

I. КРЪГ
Изпълнение на подготвените материали, като кандидатите започват с материал по свой избор. Сценични задачи върху подготвените материали.

 

II. КРЪГ
Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията и сценични задачи върху тях. Кандидатите представят подготвените песни. Свирещите на музикален инструмент имат възможност да покажат уменията си пред комисията.
Представяне на подготвените танци от кандидатите /народен и модерен/. Проверка на пластическите възможности.

 

ІІІ. КРЪГ
Първа част: Създаване на кукла от предоставени материали и поставяне на сценични задачи, свързани с нейното оживяване.
Втора част: Сценични задачи – индивидуално и групово. Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

ЗАБЕЛЕЖКА: На всеки кръг кандидатите се явяват с предварително изготвени 5 бр. листове, върху които ясно и четливо са изброени материалите, с които се явява кандидатът!

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. ВЛАДОВА, Е. „ Техника на актьорското майсторство за куклен театър“, Бета Прес плюс, С., 2006 г.
2. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР, С., Труд, 2005 г.
3. МАЛЕНОВ, С. „ Трудът М“, „ В. Траянов”, С., 2005 г.
4. СИНИГЕРСКА, Д. „Очерци по историята на българският куклен театър“ , Ателие, В., 2005 г.
5. СТЕФАНОВ, В. „Съвременен куклен театър“, С., НИ, 1971 г.
6. СБОРНИК „ Проблеми и перспективи на кукленото изкуство в България“, С., НАТФИЗ, 2003 г.
7. ЮРКОВСКИ, Х. „ Метаморфози на кукления театър през ХХ век. , Лаген, Стара Загора, 2007 г.
8. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “ Куклено изкуство”, С., ВИТИЗ, 1992 г.
9. ЦВЕТАНОВ, М. – Миро „ Голямото изкуство- куклен театър и кукленост“ , И.Златно ключе, 2019 г.