СЪБИТИЯ                 

Анимация и виртуален дизайн

Обучението осигурява широкопрофилни теоретични знания и практически умения и придобиване на професионални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни жанрове на анимацията в Учебния аудиовизуален комплекс на Академията. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху рисуване и живопис, класическа анимация, анимационен сториборд и компановка, триизмерна цифрова анимация, дигитална обработка на изображението, анимационна режисура, компютърна графика, превизуализация, изграждане на виртуална и огментирана реалност. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на пластичните изкуства, история на световното и българското кино, история на анимационното кино, моделиране, митология и религия, естетика и психология.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1980г.

Образователна степен:

Бакалавър

 

Дипломиране:

Обучението завършва с публична дипломна защита на анимационен филм, с дължина ми­ни­мум 2 минути и теоретична работа – минимум 25 страници.

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с   професионална квалификация “Режисьор на анимационен филм” и възможност за работа като аниматори по цялата верига на производствено-творческия процес при създаване на филмови и телевизионни произведения; експерти в областта на филмовото и телевизионно производство; експерти в други области на аудиовизията и новите медии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен “Ма­гис­тър”.­

 

Прием:

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Анимация и виртуален дизайн“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

Тест за проверка пластическите умения на кандидатите. Продължителност: 6 ча­са.

Примерни задачи:

1. Рисуване на четири различни физически положения и състояния, по зададен типаж.

2. Написване на синопсис за анимационна миниатюра по зададена тема и създаване на един от типажите в 4-5 различни положения. Темата се изтегля в дена на изпита.

3. Довършване на започната карикатура или текст.

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

ІІ КРЪГ – устен изпит

Тестовете на допуснатите до II-ри кръг кандидати се разглеждат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с  изграждането на типажа и композицията, драматургичното и изобразителното решение и други компоненти на анимационното изкуство. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. ГЕР­ЧЕ­ВА, Красимира – Фе­но­ме­нът бъл­гар­с­ка ани­ма­ция, С., На­у­ка и из­кус­т­во, 1983

2. МА­РИН­ЧЕВ­С­КА, Надежда – Квад­ра­ти на въ­об­раже­ни­е­то, С., Тит­ра, 2005

3. ТО­МОВ, Димитър – Ри­су­ва­не­то – об­ра­зо­ва­тел­ни и твор­чес­ки ас­пек­ти, С., Сбор­ник НХА, стр. 217, Па­но­ра­ма, 2002

Задължителни дисциплини

 • Анимационен декор
 • Анимационен софтуер
 • Анимационен сториборд и компановка
 • Анимационен типаж
 • Анимационна режисура
 • Дипломен проект
 • Драматургия за анимационно кино
 • Екранен дизайн
 • Екранен звук
 • Естетика
 • Живопис
 • История на анимационното кино
 • История на българското кино
 • История на пластичните изкуства
 • Основи на анимацията
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Пластична анатомия
 • Рисуване
 • Технология на анимационен филм
 • Увод в историятa на киното

Незадължителни дисциплини

 • Графичен дизайн
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за интерактивни медии
 • Драматургия и психоанализа
 • Жанр и стил на филма
 • История на азиатското кино
 • История на американското кино
 • История на балканското кино
 • История на западноевропейското кино
 • История на иберо-американското кино
 • История на източноевропейското кино
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Маркетинг и реклама
 • Мениджмънт в екранните изкуства
 • Основи на актьорството
 • Основи на екранната инсценизация
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на екранния монтаж
 • Основи на операторството
 • Основи на фотографията
 • Семиотика:слово и образ
 • Съвременно руско кино
 • Увод в историята на литературата