СЪБИТИЯ                 

Анимация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1980 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни жанрове на анимацията в Учебния аудиовизуален комплекс на Академията.

След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху рисуване и живопис, класическа анимация, анимационен сториборд и компановка, триизмерна цифрова анимация, дигитална обработка на изображението, анимационна режисура, компютърна графика, превизуализация, изграждане на виртуална и огментирана реалност. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на пластичните изкуства, история на световното и българското кино, история на анимационното кино, моделиране, митология и религия, естетика и психология.

 

  1. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с публична дипломна защита на анимационен филм, с дължина ми­ни­мум 2 минути и теоретична работа – минимум 25 страници.

 

  1. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с   професионална квалификация “Режисьор на анимационен филм” и възможност за работа като аниматори по цялата верига на производствено-творческия процес при създаване на филмови и телевизионни произведения; експерти в областта на филмовото и телевизионно производство; експерти в други области на аудиовизията и новите медии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

  1. СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Анимация“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І кръг – практически изпит (анонимен)

Тест за проверка пластическите умения на кандидатите. Продължителност: 6 ча­са.

 

Примерни задачи:

  1. Рисуване на четири различни физически положения и състояния, по зададен типаж.
  2. Написване на синопсис за анимационна миниатюра по зададена тема и създаване на един от типажите в 4-5 различни положения. Темата се изтегля в дена на изпита.
  3. Довършване на започната карикатура или текст.

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

 

ІІ кръг – устен изпит

Тестовете на допуснатите до II кръг кандидати се разглеждат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с  изграждането на типажа и композицията, драматургичното и изобразителното решение и други компоненти на анимационното изкуство. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. ГЕР­ЧЕ­ВА, Красимира – Фе­но­ме­нът бъл­гар­с­ка ани­ма­ция, С., На­у­ка и из­кус­т­во, 1983
  2. МА­РИН­ЧЕВ­С­КА, Надежда – Квад­ра­ти на въ­об­раже­ни­е­то, С., Тит­ра, 2005
  3. ТО­МОВ, Димитър – Ри­су­ва­не­то – об­ра­зо­ва­тел­ни и твор­чес­ки ас­пек­ти, С., Сбор­ник НХА, стр. 217, Па­но­ра­ма, 2002