СЪБИТИЯ                 

Актьорство за драматичен театър

 

Основана: 1948 г.
Образователна степен: Бакалавър
Продължителност: 4 години (8 семестъра)

 

Специалност “Актьорство за драматичен театър”, Випуск 2020/2024

Ръководители на класове:

проф. Маргарита Младенова

 

 

 

 

 

доц. д-р Пенко Господинов

 

 

 

 

 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на Учебния драматичен театър. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от теория, обхващаща българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

 

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в актьорски класове с ръководители, избирани от Катедрения съвет „Актьорство и режисура за драматичен театър“ и одобрявани от Факултетния и Академичния съвети на НАТФИЗ. Обучението по тази специалност може да бъде само редовно и е с 4-годишна продължителност. То се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески лаборатории и практики. Семестриалните и годишните изпити са публични, като освен тях има възможност за публични покази, вечери на класа, турнета, участия в режисьорски работи, и др. Публичните представяния и изграждането на екипността в творческите изяви на младите актьори са сред големите предимства на обучението в НАТФИЗ.

 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

  • Един драматичен монолог
  • Един комедиен монолог
  • Откъс от проза
  • Едно стихотворение
  • Една басня
  • Песен
  • Танц

 

*При подаването на пакета от документите, с които кандидатствате, приложете електронен файл – списък със заглавията и авторите на материалите.При явяването Ви на изпита носете списъка на хартиен носител.

 

Първи кръг:

Изпълнение на материал по избор на кандидата.

 

Втори кръг:

Изпълнение на материали по избор на комисията.

 

Третият кръг:

-Първа част – Писмен изпит по зададена от комисията тема.

-Втора част- Практически изпит – задачи върху подготвените материали. Песен. Танц.