СЪБИТИЯ                 

Драматургия

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1991 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалността “Драматургия” разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: драматичен театър и игрално кино. В учебния план са предвидени и специализирани курсове по драматургия за куклен, музикален, пантомимен и танцов театър; документално и анимационно кино; телевизионни жанрове и интерактивни медии. Периметърът на задължителните дисциплини е пълноценно допълнен от психология, философия, естетика, митология и религия, сценична/екранна изразност, сценичен/екранен мениджмънт и теория на зрелищните изкуства. Като неотделим компонент за хармоничното развитие на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания в областта на литературата, театъра, киното, изобразителното изкуство и музиката.

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Студентите се дипломират с публична защита на драматургичен материал (пиеса или сценарий) и есеистична разработка,  свързана с него – минимум 25 страници.

Завършилите специалността “Драматургия” придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Драматург” и могат да работят като драматурзи, създаващи и/или адаптиращи текстове за нуждите на сценичните и екранни изкуства; редактори, експерти и консултанти при създаване на творби от сценичен и екранен тип; както и да продължат своето образование в образова-телно-квалификационна степен “Магистър”.

 

ПРИЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Драматургия“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

Тест с писмени драматургични задачи. Про­дъл­жи­тел­ност: 6 ча­са. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

Примерни задачи:

1. На­пи­ше­те заг­ла­вие на дра­ма­тур­гич­на твор­ба, чи­я­то ано­та­ция е:

След скан­дал с шефа, Ки­ро гу­би ра­бо­та­та си. Ко­га­то се при­би­ра, с ужас раз­би­ра, че балдъзата се е пре­нес­ла у тях с три­те си дъ­ще­ри и две­те си жен­с­ки ку­че­та. Же­ни­те раз­ра­зя­ват лю­та бит­ка за по­дял­ба­та на те­ри­то­ри­я­та. За ка­пак, тъ­ща­та ре­ша­ва, че тряб­ва тя да кон­т­ро­ли­ра положени­е­то и съ­що прис­ти­га. Един ден Киро просто из­чез­ва.
2. На­пи­ше­те в 100 думи ано­та­ция за дра­ма­тур­гич­на твор­ба със заг­ла­вие “Лабиринтът на измамата”.
3. Из­г­ра­де­те в 300 думи сю­жет за те­ле­ви­зи­он­на рек­ла­ма на „хапчета за кръвно налягане“.
4. Напишете в 300 думи (но в не повече от 30 реплики) диалог с подтекст между двама крадци, които планират обир на апартамент в присъствието на нищо неподозиращата жертва.

5. Раз­ка­же­те в 1000 думи сю­жет, раз­вит вър­ху след­на­та из­ход­на си­ту­а­ция:

Яна се при­би­ра в къщи с ви­ди­мо при­пов­диг­на­то нас­т­ро­е­ние и тор­би с по­куп­ки в ръ­це­те. От­ва­ря вра­та­та на кух­ня­та с крак и зам­ръз­ва на пра­га. На ма­са­та, про­бо­ден с лъс­кав са­му­райс­ки меч, ле­жи съп­ру­гът й.

 

ІІ КРЪГ – устен изпит

Тестовете на допуснатите до II-ри кръг кандидат-студенти се разглеждат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с изграждането на сюжета, персонажите, конфликта, жанра и други драматургични компоненти. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

1. АРИСТОТЕЛ – За поетическото изкуство, С., НИ,1975

2. АРЪНСЪН, Елиът – Човекът – социално животно, С., Дамян Яков, 2009

3. ГОЛМАН, Даниъл – Емоционалната интелигентност, С., Изток-Запад, 2011

4. ДАМЯНОВ, Марин – Двойници и раздвоено съзнание в кинодраматургията, С., Action, 2020

4. ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА. Древни китайски трактати, С., Труд, 2009

5. КУН, Николай – Старогръцки легенди и митове, С. Плеяда 2011

6. ЛОРЪНС, Пол и Нейтън Нория – Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С. Класика и стил, 2002

7. ПРОП, Владимир – Морфология на приказката, С., Хр. Ботев, 1995

8. ХЕГЕЛ, Георг Вилхелм Фридрих – Естетика, т. 1-2, С., Европа, 2004

9. ЧАЛДИНИ, Робърт – Влиянието. Психология на убеждаването, С., Изток-Запад, 2005

10. ЮНГ, Карл Густав – Архетиповете на колективното несъзнавано, Плевен, Евразия-Абагар, 2000

11. ЮНГ, Карл Густав – Психологически типове, С., Университетско Издателство, 1996