Естетика на приложната фотография

Естетика на приложната фотография

Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална среда, обработка на цифров фотографски образ, фоторедактиране в средствата за масова информация, фотографска теория и критика, фотография и илюстрация, специални ефекти, анимация, цифров монтаж, смесени жанрове в комерсиалната фотография и фотографско изкуство, видеотехники, семиотика и подготовка и защита на авторски проект. Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Форма на обучение:

редовно

Основана:

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита на дипломна работа, която включва авторски проект – изложба от 20 фотографии, албум, специална техника и др. и теоретична разработка – минимум 40 страници.

Завършилите специалността „Естетика на приложната фотография“ придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по фотография“ и възможност за работа като експерти в сферата на аудио-визията и новите медии; специалисти в областта на реставрацията, консервацията, съхранението и архивирането на фотографски образи, куратори на фотографски изложби и колекции.

Прием:

ПРИEМЕН ИЗПИТ

При подаването на документите кандидатите задължително депозират творческа автобиография и комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

І КРЪГ (ано­ни­мен, пис­мен)

Писмена разработка по зададена от комисията тема от фотографската практика. Продължителност: 6 часа.

IІ КРЪГ (ус­тен)

Раз­го­вор по представе­ното портфолио, писмената разработка от първи кръг, как­то и по въп­ро­си от област­та на те­о­ри­я­та и прак­ти­ка­та на изкуства­та, ес­те­ти­ка­та, об­щес­т­ве­ни­те и хуманитар­ни на­у­ки. Кан­ди­да­тът обос­но­ва­ва сво­и­те теоре­ти­чес­ки, на­уч­ни и ака­де­мич­ни ин­те­ре­си, предста­вя сво­я­та на­уч­на и твор­чес­ка би­ог­ра­фия.

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

1. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­кото из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1856-1944/, С.,  Сеп­тем­в­ри, 1983

2. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­ко­то из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1945-1995/, С., Бъл­гар­ски ху­дож­ник, 2000

3. БЪ­РИ­АН Питър,  Капуто, Робърт – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та. Как се пра­вят ху­ба­ви­те сним­ки, С., Ег­монт,  Бъл­га­рия, 2003

4. ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, Румен –  Фо­тог­ра­фия на ежед­не­ви­е­то,  Днев­на свет­ли­на, 2008

5. КО­ЛЕК­ТИВ – Фо­тог­ра­фи­я­та на ХХ век, С., Али­анс-97, 2002

6. ОЛ­СИ­НИ­ЪС, Ричард – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та, Чер­нобе­ли­те сним­ки, С., Ег­монт, Бъл­га­рия, 2006

7. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Maкрoфoтoгрaфия, А&Т Publishing

8. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Пeйзaж и прирoдa. Прaктичeскo ръкoвoдствo пo ди­гитaлнa фoтoгрaфия, А&Т Publishing

9. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Свeтлинa и oсвeтлeниe, А&Т Publishing

10. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Чeрнoбялa фoтoгрaфия. Прaктичeскo ръкoвoдствo по дигитална фо­тог­ра­фия, А&Т Publishing

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.