СЪБИТИЯ                 

Филмов и телевизионен монтаж

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1990 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на обучението е подготовка и възпитание на асистенти и режисьори по монтажа, реализатори на художествено-творческия монтажно-озвучителен, технологично-производствен процес при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху екранния и компютърен монтаж, монтаж на документален и игрален филм, монтаж на филмова адаптация и телевизионно предаване, и др. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от монтаж на телевизионна реклама, специални визуални ефекти и телевизионен музикален клип, методи и стандарти в цветното коригиране; история на: българското кино, пластичните изкуства, философията, митологията и религията; естетика и психология. В учебния процес студентите реализират самостоятелни годишни курсови работи и екранни монтажни произведения, като монтажисти в проектите на студентите по режисура – късометражни филми и телевизионни произведения от различни жанрове в Учебния аудиовизуален комплекс на академията.

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Сту­ден­ти­те за­вър­ш­ват с публична дип­лом­на за­щи­та вър­ху ре­а­ли­зи­ран про­ект, съ­дър­жащ мон­таж­на ра­бо­та във фил­мо­во или те­ле­ви­зи­он­но про­из­ве­де­ние до ми­ни­мум 20 ми­ну­ти и те­о­ре­тич­на ра­бо­та – мини­мум 25 стра­ни­ци.

За­вър­ши­ли­те сту­ден­ти при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен “Бакалавър” с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “Фил­мов и те­ле­ви­зи­о­нен мон­та­жист” и въз­мож­ност за ра­бо­та като асис­тен­ти, ръ­ко­во­ди­те­ли на мон­таж­ни еки­пи, ре­жисьо­ри на те­ле­ви­зи­о­нен пулт, ре­жисьо­ри по мон­та­жа, са­мос­то­я­тел­но или под ръ­ко­вод­с­т­во­то и изиск­ва­ни­я­та на фил­мов или те­ле­ви­зи­о­нен ре­жисьор-пос­та­нов­чик; ек­с­пер­ти в об­ласт­та на фил­мо­во­то и те­ле­ви­зи­он­но про­из­вод­с­т­во; ек­с­пер­ти в дру­ги об­лас­ти на ау­ди­о­ви­зи­я­та и но­ви­те ме­дии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

ПРИЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Филмов и телевизионен монтаж“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

Съз­да­ва­не на за­вър­шен ек­ра­нен раз­каз с ясно послание и заглавие, с про­дъл­жи­тел­ност до 5 ми­ну­ти (от ви­де­о­ма­те­ри­ал до 30 ми­ну­ти) с помощта на мон­та­жист от НАТ­ФИЗ. Видеоматериалът е еднакъв за всички кандидати, съдържа набор от филмови кадри без звук. Извън този материал кандидатите имат на разположение 6 музикални композиции, които могат да използват за озвучаване на разказа. Продължителност: 4 часа. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

ІІ КРЪГ – устен изпит

Монтираните филмови творби на допуснатите до II кръг кандидати се гледат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с посланието, избора на заглавие, монтажното, изобразителното и звуковото решения и други компоненти на филмовия език. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. АЙЗЕНЩАЙН, С. Монтажът, Изток-Запад, С., 2012
2. АЙЗЕНЩАЙН, С. Неравнодушната природа, Наука и изкуство, С., 1971.
3. АНДРЕЙКОВ, Т. История на киното, том 1, С., 2006 и том 2, С., 2004
4. ИГНАТОВСКИ, Вл. Картини от светлина, С., 2008
5. МАНОВ, Б. Дигиталната стихия, С., 2003
6. МАРТЕН, М. Езикът на киното,  Наука и изкуство ,С., 1962
7. НАЙДЕНОВА, В. Съвременният киносвят, Гражданин, С., 2006
8. ЯНАКИЕВ, Ал. Енциклопедия на българското кино А-Я, С.,