СЪБИТИЯ                 

Филмово и телевизионно изкуство

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
2 семестъра

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 2 семестъра

 

Основана:

2005 г.

 

Образователна степен:

Магистър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на глобалното екранно производство, разпространение и образование, е от стратегическо значение за приспособяването им към съществуващия модел в световен мащаб. Целта на магистърската програма е да осъществи модерен тип обучение, съобразявайки го със световните тенденции, но и ориентирайки го към многопластовата специфика на удивително бързо развиващите се нови условия в България. Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението за­вър­ш­ва с пуб­лич­на защита на те­о­ре­ти­чен ма­гис­тър­с­ки про­ект – те­о­ре­тич­но из­с­лед­ва­не, в  за­ви­си­мост от избра­на­та спе­ци­а­ли­за­ция.

Завършилите специалността “Филмово и телевизионно изкуство” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” с професионална квалификация “Магистър по филмово и телевизионно изкуство” и възможност за работа:
• във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на екранни произведения;
• като експерти в други области на аудиовизията и новите медии;
• специалисти в сферата на филмовото разпространение, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

 

ПРИEМЕН ИЗПИТ

При по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те кан­ди­да­ти­те пред­с­та­вят предварително изготвен творчески проект и кратка творческа автобиография.

 

І КРЪГ (анонимен, писмен)
Разработка на тема върху проблемите на българското и световното изкуство и култура. Продължителност: 6 астрономически часа

 

ІІ КРЪГ (устен)
Пред­с­та­вя­не пред ко­ми­си­я­та на те­о­ре­ти­чес­ки про­ект, кой­то кан­ди­да­тът би ис­кал да раз­вие по вре­ме на сво­е­то обу­че­ние. Раз­го­вор по пред­с­та­ве­ния про­ект, как­то и по въп­ро­си от об­ласт­та на те­о­ри­я­та и прак­ти­ка­та на из­кус­т­ва­та, ес­те­ти­ка­та, об­щес­т­ве­ни­те и хуманитар­ни на­у­ки. Кан­ди­да­тът обос­но­ва­ва сво­и­те те­о­ре­ти­чес­ки, на­уч­ни и ака­де­мич­ни ин­те­ре­си, пред­с­та­вя сво­я­та на­уч­на и твор­чес­ка би­ог­ра­фия. Про­ек­тът се пред­с­та­вя в пис­мен вид на хар­ти­ен но­си­тел при по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те за кан­ди­дат­с­т­ва­не.

 

ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:

1. АН­Д­РЕЙ­КОВ, Тодор – Ис­то­рия на ки­но­то, том І , С., 2006 и том 2, С., 2004

2. ГЕН­ЧЕ­ВА, Галина – Бъл­гар­с­ко иг­рал­но ки­но, том 2, С., 1989

3. ГЕР­ЧЕ­ВА, Красимира – Ки­но­то вче­ра и днес, С., 1995

4. ГРО­ЗЕВ, Александър – На­ча­ло­то. Из ис­то­ри­я­та на бъл­гар­с­ко­то ки­но, С., 1985

5. ДИ­МИТ­РО­ВА, Мая – Ав­тор­с­ко ки­но, С., 1995

6. НАЙ­ДЕ­НО­ВА, Вера – Съв­ре­мен­ни­ят ки­нос­вят, С., 2006

7. КЪР­ДЖИ­ЛОВ, Петър – Бъл­гар­с­ко­то иг­рал­но ки­но, том І, С., 1987

8. МА­НОВ, Божидар – Ди­ги­тал­на­та сти­хия, С., 2003

9. МИ­ХАЙ­ЛОВ, Владимир – От­к­ри­та ли е те­ле­ви­зи­я­та?, С., 2003

10. ЯНА­КИ­ЕВ, Александър – Ен­цик­ло­пе­дия на бъл­гар­с­ко­то ки­но А-Я, С., Титра, 2000