СЪБИТИЯ                 

Филмово и телевизионно операторство

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1973 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на обучението е придобиване на максимални научни, теоретични, естетически и професионални познания в дисциплината, както и в останалите области на филмовите и телевизионни компоненти – като режисура, драматургия, линеен и електронен монтаж, музика и звук, история на световното и националното киноизкуство, продуцентство, съвременни специални визуални ефекти. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху операторството в документалния и игралния филм, телевизионната реклама и музикалните клипове, телевизионните предавания и сериали, и др. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на световното и българското кино, история на пластичните изкуства, история на музиката, философия, митология и религия, психология, естетика, семиотика, европейска и българска литература, социология, психоанализа, и др. По време на обучението си студентите снимат на филмова лента и видеоносител.

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Дип­ло­ми­ра­не­то се осъ­щес­т­вя­ва с пуб­лич­на дип­лом­на за­щи­та вър­ху ре­а­ли­зи­ран про­ект, съ­дър­жащ: ау­ди­о­-ви­зу­ал­но про­из­ве­де­ние до ми­ни­мум 20 ми­ну­ти и те­о­ре­тич­на ра­бо­та – ми­ни­мум 25 стра­ни­ци.

За­вър­ши­ли­те спе­ци­ал­ност­та при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен “Ба­ка­ла­вър” с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “Фил­мов и те­ле­ви­зи­о­нен опе­ра­тор” и въз­мож­ност за ра­бо­та на всички позиции от операторския спектър и във вся­ка­къв вид ек­ран­ни фор­ми и жан­ро­ве, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

ПРИЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио с комплект от 14 броя чернобели или цветни фотографии – хоризонтална композиция: при класическо копиране негатив/позитив, формат 18/24 см, а при мини лаб – 20/30 см, но не по-малко от дадения размер. Фотографиите трябва да бъдат:

1. Портрет (близък план) при естествено осветление – 1 брой
2. Натюрморт при естествено осветление – 1 брой
3. Снимка на архитектурен обект при естествено осветление – 1 брой
4. Репортажна снимка – 1 брой
5. Тематично обединени (тема по избор на кандидата) в серия – 10 броя.
Във фотографиите, създадени по цифров път, не се допуска допълнителна компютърна обработка. Върху гърба на всяка фотография се отбелязват следните технически данни:
1. Трите имена на кандидат-студента.
2. Пореден номер (от 1 до 4 за задължителните жанрове и от 5 до 14 за свободната тематика).
3. Наименование на творбата (за свободната тематика e задължително).
4. Място и дата на снимане (година, месец, ден).
5. Наименование на фотокамерата.
6. Обектив, светлосилата и фокусно разстояние.
7. Филтри и други оптически и механически приставки.

Портфолиото може да съдържа и: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

 

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

В присъствието на всички кандидати се изтегля тема, по която всеки от тях снима документален видеоматериал в екстериор, в една от няколко предварително определени локации (по жребий), с камера и статив, осигурени от НАТФИЗ. Според желанието на кандидата, камерата може да бъде нагласена за снимки на ръчен или автоматичен режим от придружващия го квестор на НАТФИЗ. Препоръчително е кандидатите да използват характерни за кинетичната композиция операторски изразни средства (панорами, проследяване на движещи се обекти, различни кинематографични планове). Дължината на представения изпитен суров материал не може да бъде повече от 5 минути. Кандидатът представя неговия творчески и изпълнителски поглед към изтеглената тема в рамките на 20 кадъра. Продължителност на снимките: 2 часа. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

ІІ КРЪГ – устен изпит

Заснетият видеоматериал на допуснатите до II кръг кандидати се гледат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с композицията, изобразителното решение и други компоненти. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. ДИМИТРОВ, Венец – Проблеми на операторското творчество, С., НАТФИЗ, 2002, И/З, 2008
2. ДИМИТРОВ, Мартин – Репортажът-художествен и информационен фактор във филмовото изкуство, С., АБ, 2003
3. КАРАЙОРДАНОВ, Георги – Кино и телевизионно операторско майсторство, БНТ, С.,
4. ЛАЗАРОВ, Николай – Изкуство и техника на визуалните ефекти”, С., Графимакс ООД, 2000
5. МАНОВ, Божидар – Теория на киноизображението, С., 1996
6. НИКОЛОВ, Георги – Съвременни аспекти на екранната пластика, ACTION, 2016
7. РАШЕВ, Емил – Светлината – техника, усещане, магия, Жокер медия ООД, 2008
8. СТОЕВА, Емилия – Визуалният брак между електронно и фотохимично кино, ACTION, С., 2009
9. ХАЛАЧЕВ, Любомир – Документалното киноизкуство и техника, С., Техника, 1993
10. ХАЛАЧЕВ, Любомир – Художници с кинокамера, С., Д-р П. Берон, 1988
11. ЯНЕВ, Теодор – Операторът като автор на изображението и работата му със светлина в съвременната технология, 2014