СЪБИТИЯ                 

Фотография

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1993 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Художествената и приложната фотография са еднакво значими за българското изкуство и култура. Методиката на обучение включва теоретични лекции и семинари по всички дисциплини и практически занятия по основните дисциплини във вид на индивидуални упражнения, реферати и курсови работи. При осъществяването на курсовите работи в студио, студентът ползва осветление и апаратура осигурени от НАТФИЗ, черно-бяла и цветна лаборатория, а също така компютърна обработка и разпечатка. В случаите на натурно заснемане, студентът ползва собствена апаратура или такава, осигурена от НАТФИЗ на достатъчно техническо ниво спрямо изискванията за практическите упражнения. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху черно-бяла, цветна, приложна и експериментална фотография; осветителна, фотографска и компютърна техника, и др. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от специални фотографски методи и средства, фотожурналистика, мултивизия, графичен дизайн, история на фотографията и пластичните изкуства, увод в историята на киното и естетика.

ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с публична защита на дипломна работа състояща се от теоретична и практическа част.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Фотограф”. Те имат необходимата квалификация  да създават художествени и приложни фотографии, които могат да бъдат използвани в най-разнообразни дейности на науката, техниката, бита, периодичния печат, книгоиздаването, полиграфията, киното, видеото, телевизията, изложби, панаири и други.

Завършилите специалността могат да заемат длъжности, свързани с изобразителното функциониране на фотографията, диапозитива и аудиовизуалната серия. Те могат да работят като фотограф-репортери; фотограф-редактори; ръководители на аудиовизуални средства; координатори на фотографски изложби, колекции и мултимедийни продукти; фотографи специалисти в науката, техниката и промишлеността; ръководители на клубове за фотолюбители или професионалисти; експерти в други области на аудиовизията и новите медии; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

ПРИЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ – „Фотография“

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио с 20 чер­но-бе­ли и цвет­ни фо­тографии без пас­пар­ту, във фор­мат 18х24 см или 20х30 см, със съ­от­вет­ни­те от­к­ло­не­ния.

А. За­дъл­жи­тел­ни жан­ро­ве  – 10 броя:
Пей­за­жи              –  2 бро­я­
На­тюр­мор­ти       –  1 брой при ес­тес­т­ве­но ос­вет­ле­ние
                            –  1 брой при из­кус­т­ве­но ос­вет­ле­ние
Ре­пор­та­жи          – 2 бро­я­
Пор­т­ре­ти            – 2 броя при ес­тес­т­ве­но ос­вет­ле­ние
                            –  2 броя при из­кус­т­ве­но ос­вет­ле­ние
Б. Фо­тог­раф­с­ка по­ре­ди­ца (се­рия, ци­къл) на сво­бод­на те­ма­ти­ка – 10 бро­я­
Це­ли­ят ком­п­лект се пред­с­та­вя във вид на ко­пия вър­ху фо­то­хар­тия и на CD, ка­то резолю­ци­я­та на вся­ка фо­тог­ра­фия е не по-мал­ка от 300 dpi, при раз­мер 20х30 см. Препо­ръч­ва се чер­нобе­ли­те сним­ки да бъ­дат из­ра­бо­те­ни по кла­си­чес­ки­те про­це­си на сребър­на­та фо­тог­ра­фия и ко­пи­ра­ни ръч­но. Не се до­пус­кат ком­пю­тър­но ма­ни­пу­ли­ра­ни фотог­ра­фии. Вър­ху гър­ба на вся­ка фо­тог­ра­фия се от­бе­ляз­ват:
1. Три­те име­на на кан­ди­дат-сту­ден­та.
2. По­ре­ден но­мер (от 1 до 10 за за­дъл­жи­тел­ни­те жан­ро­ве и от 11 до 20 за сво­бод­на­та те­ма­ти­ка).
3. На­и­ме­но­ва­ние на твор­ба­та (за сво­бод­на­та те­ма­ти­ка e за­дъл­жи­тел­но).
4. Мяс­то и да­та на сни­ма­не (го­ди­на, ме­сец, ден).
5. На­и­ме­но­ва­ние на фо­то­ка­ме­ра­та.
6. На­и­ме­но­ва­ние на обек­ти­ва, свет­ло­си­ла­та и фо­кус­но­то раз­с­то­я­ние.
7. Фил­т­ри и дру­ги оп­ти­чес­ки и ме­ха­ни­чес­ки прис­тав­ки.
8. Схема на снимката, съдържаща: фон, камера, осветителни прибори (мощност във ватове или джаули) и допълнителни приспособления (отражателни плоскости и чадъри, софт-боксове и др.)
Портфолиото може да съдържа и: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

І КРЪГ – практически изпит (анонимен)

В присъствието на всички кандидати се изтегля тема, по която всеки от тях снима със собствена цифрова снимачна апаратура и оптика фотографски репортаж в екстериор. Продължителност: 2 часа.  Всеки кандидат-студент е придружаван от квестор от специалност „Фотография”. На изпита всеки кандидат-студент представя 18 кадъра, 6 от които са маркирани като конкурсни. Получилите оценка от І-ви кръг по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

ІІ КРЪГ – устен изпит
Заснетите фотографии на допуснатите до II-ри кръг кандидат-студенти се гледат от комисията в присъствието на всеки от тях. Те анализират резултатите и отговарят на въпроси, свързани с композицията, осветлението, изобразителното решение и други компоненти. Комисията разговаря с кандидатите и върху материалите от представеното портфолио. Целта на този кръг е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.
ПРЕ­ПО­РЪ­ЧИ­ТЕЛ­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА:
1. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­кото из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1856-1944/, С.,  Сеп­тем­в­ри, 1983
2. БО­ЕВ, Петър – Фо­тог­раф­с­ко­то из­кус­т­во в Бъл­га­рия /1945-1995/, С., Бъл­гар­ски ху­дож­ник, 2000
3. БЪ­РИ­АН Питър,  Капуто, Робърт – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та. Как се пра­вят ху­ба­ви­те сним­ки, С., Ег­монт,  Бъл­га­рия, 2003
4. ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, Румен –  Фо­тог­ра­фия на ежед­не­ви­е­то,  Днев­на свет­ли­на, 2008
5. КО­ЛЕК­ТИВ – Фо­тог­ра­фи­я­та на ХХ век, С., Али­анс-97, 2002
6. ОЛ­СИ­НИ­ЪС, Ричард – National Geographic, Тай­ни­те на фо­тог­ра­фи­я­та, Чер­нобе­ли­те сним­ки, С., Ег­монт, Бъл­га­рия, 2006
7. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Maкрoфoтoгрaфия, А&Т Publishing
8. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Пeйзaж и прирoдa. Прaктичeскo ръкoвoдствo пo ди­гитaлнa фoтoгрaфия, А&Т Publishing
9. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Свeтлинa и oсвeтлeниe, А&Т Publishing
10. ФРИЙ­МЪН, Май­къл – Чeрнoбялa фoтoгрaфия. Прaктичeскo ръкoвoдствo по дигитална фо­тог­ра­фия, А&Т Publishing