СЪБИТИЯ                 

Мениджмънт в екранните изкуства

Мениджмънт в екранните изкуства

Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, така и за приспособяването им към съществуващия модел на подобно производство в световен мащаб. Целта на специалността “Мениджмънт в екранните изкуства” е да осъществи именно такъв модерен тип обучение, съобразявайки го със световните тенденции, но и ориентирайки го към многопластовата специфика на удивително бързо развиващите се нови условия в България. Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини, препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 2 семестъра

Основана:

2004

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Обучението за­вър­ш­ва с пуб­лич­на защита на ма­гис­тър­с­ка те­за, включ­ва­ща ме­ни­джър­с­ки про­ект и на­уч­на раз­ра­бот­ка.

Завършилите специалността “Мениджмънт в екранните изкуства” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” с професионална квалификация “Мениджър в екранните изкуства” и възможност за работа:
• във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на екранни произведения;
• самостоятелното създаване и управление на подобни институции;
• като експерти в други области на аудиовизията и новите медии;
• специалисти в сферата на филмовото разпространение, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те кан­ди­да­ти­те пред­с­та­вят предварително изготвен творчески проект и кратка творческа автобиография.

І КРЪГ (анонимен, писмен)
Разработка на тема върху проблеми на българското и световното изкуство и култура. Продължителност: 6 часа.
ІІ. КРЪГ (устен)  
Обсъждане на проект на кандидата, насочен към проблем от областта на управлението на екранните изкуства. Проектът се представя при подаване на документите за кандидатстване. Разговор с кандидатите по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, правото, икономиката и хуманитарните науки.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, сборник. Институт за изследване на изкуствата, 2014

2. БОДЖАКОВ, Дочо – Технология на кинорежисурата. Две и половина, София, 2014

3. ВАЙДА, Анджей – Киното и останалият свят. ИК „Колибри“, 2010

4. ДРАГАНОВ, Иво – Особености на телевизионния мениджмънт. НБУ, 2011

5. Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) – в сила от 01.08.1993

6. КАРАЙОРДАНОВ, Георги – Кино и телевизионно операторско майсторство. София, 1999

7. КОНЧАЛОВСКИ, Андрей – Долни истини. ИК колибри, 2004

8. КОНЧАЛОВСКИ, Андрей – Долни истини седем години по-късно. ИК Колибри, 2008

9. ЛАЗАРОВА, Марияна – Авторски и сродни права в аудиовизията. Водолей, София, 2015

10. МАМЕТ, Дейвид – Бамби срещу Годзила. София, 2008

11. МАНОВ, Божидар – Теория на киноизображението. София, 1996

12. МЕЛТЕВ, Михаил – Кино и електронни медии. НБУ, 2012

13. УАЙЛДЪР, Били – Аз не правя кино, аз правя филми. Колибри, София, 2008

14. ХАЛАЧЕВ, Любомир – Документалното кино — начин на живот. София 2004

15. ХАЛАЧЕВ, Любомир – Искам да стана продуцент. София, 2017

16. ЯНАКИЕВ, Александър – Българско кино. Енциклопедия. София, 2000

Интернет сайтове:

www.imdb.com

www.nfc.bg

www.sofiakultura.bg

www.timetowrite.com

www.cilect.org

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Бизнес етика
 • Договори и авторски права в екранните изкуства
 • Европейска интеграция на България
 • Етика
 • Икономика на културата
 • Киноразпространение
 • Комуникация на чужд език
 • Маркетинг и реклама
 • Организация на снимачния период и постпродукцията
 • Подготовка и развитие на екранния проект
 • Подготовка на магистърска теза
 • Практическо редактиране на текст
 • Телевизионно програмиране
 • Управление на институцията в екранните изкуства
 • Финансиране на екранните изкуства

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Групов процес и групова динамика
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за интерактивни медии
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Екранен дизайн
 • Жанр и стил на филма
 • История и теория на телевизията и видеото
 • История на азиатското кино
 • История на балканското кино
 • История на детската литература
 • История на документалното кино
 • История на иберо-американското кино
 • История на източноевропейското кино
 • История на митологията и религията
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Култура на говоримата реч
 • Култура на писмената реч
 • Културна политика
 • Мултикултурални практики в киното и телевизията
 • Осветление и осветителна техника в екранните изкуства
 • Основи на анимацията
 • Основи на психологията
 • Психология на личността
 • Семиотика на изкуството
 • Социална психология
 • Съвременни философски идеи
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Теория на медиите
 • Управление на човешките ресурси