СЪБИТИЯ                 

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

 

1. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И МОТИВАЦИЯТА НИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА?

Динамиката и съвременните тенденции за управление на творчески организации и проекти налагат необходимостта от квалифицирани специалисти, които да са адаптивни и находчиви в поспоянно променящата се среда, в която функционират сценичните изкуства в 21 век. През последните години културните и творчески индустрии и интердисциплинарността в обучението на арт мениджъри се превръщат във важна тенденция на развитие на Европейските и националните културни политики в много страни по света.

В магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ си поставяме за цел да подготвим  мениджърите и лидерите на сценични организации, проекти и екипи, както и независимите предприемачи и продуценти в сценичните изкуства в България да работят с модерни управленски методи и финансови механизми, да използват онлайн технологии и дигитализация на творчески продукти, които да им помагат в развитието на успешна професионална кариера в различни видове творчески организации, както и в извеждането на българското сценично изкуство на Европейския и международен пазар.

 

 

 2. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ НИ ЕКИП И КЛЮЧОВИ ДИСЦИПЛИНИ

Програмата ни фокусира върху ключови клонове на културните и творческите индустрии, като например: сценични изкуства /драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски – театър, опера, балет, танцово изкуство и др./, музикална индустрия, индустрия на фестивали и културни събития. Програмата не обхваща: културно наследство, изобразителни изкуства, филмова индустрия, издателска индустрия, софтуерна индустрия и архитектура.

Нашите приоритети в едногодишното обучение са върху основополагащи дисциплини и тяхната специфика в сценичните и творческите организации и проекти: икономика, финансиране, стратегически мениджмънт, културна дипломация и международно сътрудничество, Европейски културни политики, предприемачество и продуцентство, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, управление на творчески екипи, договори и авторско право и други. Параметрите на основните дисциплини са допълнени от свободноизираеми курсове в различни направления, като например: мениджмънт в музикалните индустрии, мениджмънт на фестивали и културни събития, предприемачество в интериорния дизайн и приложните изкуства,  управление на проекти и други.

Преподавателският ни екип включва водещи специалисти в теорията и практиката по мениджмънт на сценичните изкуства и творческите индустрии. Ръководител на програмата е проф. д-р Лидия Върбанова, която има дългогодишен международен и български опит в създаването и ръководството на академични и обучителни програми и модули в областта на мениджмънта в изкуството, културата и творческите индустрии. Програмата е създадена и ръководена от проф. Снежина Танковска /2005-2019 г./ и функционира успешно вече 14 години към Факултета по сценични изкуства на НАТФИЗ.

 

 

3. КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА И ЗА КОГО?

Предлагаме магистърската програма в редовна форма на обучение с продължителност една година. Част от занятията по теоретични предмети могат да се водят онлайн, по преценка на съответния преподавател и екипа на програмата. Прогрпамата е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини, препоръчани от екипа на програмата, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика. Обучението завършва с публична защита на магистърска теза според изискванията на програмата и Академията.

 

снимки от Магистърската програма по “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ

 

4. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО?

Завършвайки специалността “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър”, с професионална квалификация “Мениджър в сценичнитете изкуства и индустрии” имате възможност да работите в следните области:

 1. във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични и творчески произведения;
 2. експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и някои клонове на културните и творческите индустрии;
 3. специалисти в сферата на разпространение на сценични изкуства, фестивални прояви, културни събития;
 4. специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на сценичните изкуства;
 5. като независими предприемачи и продуценти на сценични и творчески проекти с комплексен характер, както и мениджъри на бизнес организации в творческите индустрии.

 

 

5. КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

При подаване на документите е необходимо да представите авторски проект в областта на мениджмънта на сценичните изкуства и/или индустрии /до 10 стр./, кратко мотивационно писмо /до 1 стр./ и автобиография /до 2 стр./.  Владеенето на някой от официалните езици на страните от Европейския съюз е преимущество в процеса на кандидатстване.

 

Приемаме студенти за учебната 2019-2020 г. в два кръга:

 • Първи кръг: По документи.
 • Втори кръг: Обсъждане на проекта на кандидата и разговор с кандидата, насочен към мениджмънта на сценичните изкуства и/или творческите индустрии, както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, мениджмънта, икономиката и хуманитарните науки.

Цел: Проверка на способностите на кандидатите за систематичен, ситуационен, мениджърски и маркетингов подход към организации и проекти в областта на изкуствата и някои от клоновете на творческите индустрии.

Документите за кандидатстване се подават в периода 23-28 август 2019 /включително/ в електронен вариант /на флашка/ и един изпринтен екземпляр. Редовните приемни изпити се провеждат от 1 до 10 септември 2019 г., като графикът за изпитите ще бъде обявен на 31 август.

За допълнителна информация: http://natfiz.bg/priemni-izpiti-za-magistarska-stepen/

 

 

6. КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ИЗПИТА?

Консултации с проф. д-р Лидия Върбанова:  

– лична среща: в периода 1-4 юли 2019 г. /при предварителна заявка/

– по телефон – до 21 юли и след 22 август, 2019г. /тел. 0888 318130/

– онлайн чрез viber, skype, whatsapp и имейл /lidiavarbanova@gmail.com/ – по всяко време

Консултацията се провежда след заплащане на съответната такса за консултация в НАТФИЗ. 

 

 

Препоръчителна литература за подготовка:

 1. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997
 2. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997
 3. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005
 4. Знеполски, Ив. “Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003
 5. Кабаков, И. 2015. “Дилеми на културата”, С., УИ „Св. Климент Охридски”
 6. Кабаков, И. 2017. “Интегрирано управление на културата”, С., УИ „Св. Климент Охридски”
 7. Министерство на културата, Стратегия за развитие на културата 2019-2029: http://mc.government.bg/
 8. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003
 9. Томова, Б., Андреева, Д. “Културните и творческите индустрии – фактор за устойчиво икономическо развитие и растеж”, 2012. http://president.bg/docs/1352301215.pdf
 10. Стойчева, Д. ,“Управление на иновативни театрални проекти”, изд. Валентин Траянов, 2014
 11. Халачев Л. „Изкуството да бъдеш продуцент“, 2017
 12. Varbanova, L. “Strategic Management in the Arts”, Routledge, New York/London, 2012
 13. Програма „Творческа Европа“:- http://www.creativeeurope.bg/
 14. Европейска комисия, информационна страница за култура: https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/growth-jobs_en

 

Снимките в тази информационна страница са моменти от интерактивните часове в Магистърската програма по Мениджмънт на сценичните изкуства и индустрии в НАТФИЗ, както и от мастер-класове на проф. д-р Лидия Върбанова в Университета по изкуства в Белград www.arts.bg.ac.rs/en