СЪБИТИЯ                 

Мениджмънт в сценичните изкуства

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: икономика на културата, финансиране на сценичните изкуства, арт мениджмънт, маркетинг и реклама. Периметърът на основните дисциплини е допълнен от културна политика, европейска интеграция, правна и институционална инфраструктура на сценичните изкуства, бизнес етика, управление на човешките ресурси, театрално продуцентство и културно предприемачество и иновации. Като неотделим компонент за развитието на магистрите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания в областта на театъра, литературата, изобразителното изкуство, етиката, митологията и религията, социологията, психологията, както и практически умения в областите на режисурата, драматургията, екранните, зрелищните и пластичните изкуства и др. Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини, препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 1 година

Основана:

2005г.

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита на магистърска теза, включваща мениджърски проект и научна разработка.

Завършилите специалността “Мениджмънт в сценичните изкуства” придобиват образователноквалификационнастепен “Магистър”, с професионална квалификацияМениджър в сценичните изкуства” и възможност за работа в следните области:
• във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични произведения;
• експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и новите медии;
• специалисти в сферата на разпространение на сценични произведения, съхранение и използване на аудиовизуалнипродукти, фестивални прояви, културни събития;
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на театъра, киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

Прием:

При подаване на документите кандидатите представят предварително изготвен проект, насочен към проблем от областта на мениджмънта на сценичните изкуства и кратка творческа автобиография.

І. КРЪГ
Обсъждане на проект на кандидата, насочен към проблем от областта на мениджмънта на сценичните изкуства. Проектът се представя при подаване на документите за кандидатстване. Разговор с кандидатите по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, правото, икономиката и хуманитарните науки.
Цел: Проверка на способностите на кандидатите за адекватно определяне на целева аудитория и жанрова специфика, логическо мислене и асоциативност.

ІІ КРЪГ (анонимен)
Разработка на тема върху проблеми на българското и световното изкуство и култура. Продължителност: 6 часа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. НИКОЛОВА, К. „Театърът в началото на XXI век“, „ПАНОРАМА+ПЛЮС“, С., 2015

2. НИКОЛОВА, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007

3. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997

4. ЛАНДРИ, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997

5. БЕНЯМИН, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, „Наука и изкуство”, С., 1989

6. БУРДИЙО, П. „Правилата на изкуството”, С., 2004

7. ЗНЕПОЛСКИ, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003

8. ДРАКЪР, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997

9. ДРАКЪР, П. „Мениджмънт на бъдещето”, Варна, 1997

10. ВЪРБАНОВА, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997

11. ТОМОВА, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003

12. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”

13. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005

14. КОЛЕВА, Петя „Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор”, София: Оргон/Интеркултура Консулт, 2013

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Бизнес етика
 • Европейска интеграция на България
 • Икономика на културата
 • Комуникация на чужд език
 • Културна политика
 • Културно предприемачество и иновации
 • Магистърска теза
 • Маркетинг и реклама
 • Правна и институционална инфраструктура на сценичните изкуства
 • Практическо редактиране на текст
 • Развитие на аудиторията
 • Театрално продуценство
 • Управление на човешките ресурси
 • Финансиране на сценичните изкуства

Незадължителни дисциплини

 • Връзки с обществеността
 • Групов процес и групова динамика
 • Детска психология
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Интерпретативни подходи в театъра
 • История и митология на религията
 • История и теория на режисурата
 • История на американския театър
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейския театър-Просвещение, Романтизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Култура на говоримата реч
 • Култура на писмената реч
 • Международно предприемачество и стратегически мениджмънт
 • Мрежово предприемачество и социални мрежи
 • Основи на драматургията
 • Основи на психодрамата
 • Основи на психологията
 • Основи на публичната реч
 • Основи на режисурата за драматичен театър
 • Основи на режисурата за куклен театър
 • Основи на театралното изследване
 • Основи на фотографията
 • Проблемът на жанра и стила в театъра и киното
 • Психология на личността
 • Психология на развитието
 • Семиотика на изкуството
 • Социална психология
 • Съвременни сценични практики
 • Съвременни философски идеи
 • Текст за театър – превод и редакция
 • Теория на драмата
 • Теория на представлението
 • Увод в историятa на киното