СЪБИТИЯ                 

Образователен и терапевтичен куклен театър

          1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Една нова и модерна специалност в която студентите изучават възможностите на кукления театър като учебно-възпитателно, образователно и психологично-терапевтично средство. Студентите се обучават на актьорство за куклен театър, свързано с психологията /детска, на подрастващите, на деца в неравностойно положение, на деца с увреждания, както и с педагогиката /предучилищна, начално-училищна, специална/.

Основна цел на обучението е създаването на висококвалифицирани специалисти в областта на куклено-театралното изкуство ползващи средствата на кукления театър, като педагогическо и психологично  терапевтично средство. Методологията на обучение се базира на теорията и практиката на световния куклен театър и новаторските тенденции в него, на спецификата на българската куклена школа, както и на положителния опит на висши учебни заведения в областта на психологията и педагогиката.

 

       2. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е редовно с продължителност  2 семестъра.

Студентите  завършват образованието си с дипломен проект – теоретична и практическа част.

 

     3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Актьор-специалист за образователен и терапевтичен куклен театър” и образователно-квалификационна  степен „Магистър”.

Те мога да се реализират като професионалисти в:

 – Творческо – педагогическа дейност –

– театрални формации – /детски театрални школи, студии и др./

– висши училища за театрално изкуство.

  – Учебно – възпитателна и образователна дейност-

– във всички детски заведения за предучилищна възраст.

– в началния курс на обучение в училищата.

  – Социално-адаптивна дейност

– във всички структури и организации,чиято дейност е насочена към  деца  в неравностойно положение.

 – Психотерапевтична дейност

– във всички структури и организации чиято дейност е насочена към  хора /деца и възрастни/ с увреждания.

Също така могат да продължат образованието си в образователно – научната степен доктор.

 

Специалността “Образователен и терапевтичен куклен театър” в НАТФИЗ «Кръстьо Сарафов» е фундаментална, модерна и новаторска за страната ни.

Основната цел на тази дисциплина е да възпита и утвърди у студентите способността и майсторството да превръщат натрупаните теоретични и практически познания от другите изучавани дисциплини в творчески куклено-театрален акт с предварително набелязан образователен или терапевтичен ефект.

Тя фокусира в себе си натрупаните познания през периода на обучение и ги включва като неразривни елементи в сътворяването на куклено-театралната проява на образователната или терапевтична дейност. Дисциплината “Образователен и терапевтичен куклен театър” натоварва тази дейност и със задължителната преднамереност на желания ефект, което предполага огромен обем извънаудиторна работа, като наблюдения; опити, беседи, срещи с педагози, психиатри, психотерапевти и т.н.

Магистърската програма по Образователен и терапевтичен куклен театър е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по индивидуален план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на куклената специфика.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

I. КРЪГ

За приемните изпити кандидатите трябва представят при подаване на документите си предварително изработен проект за изследване в областта на образованието и терапията с кукли.

При подаване на документите кандидатите предават също своя творческа документация, която представя професионалните им интереси и реализация до момента.

Цел: Проверка на интересите и възможностите на кандидата в избраната от него област.

 

ІІ. КРЪГ (анонимен, писмен)

Разработка на тема върху проблеми свързани със спецификата на арт-терапията и в съвременните терапевтични практики.
Продължителност: 4 астрономически часа.

Цел: Запознаване с творческите възможности на кандидата, с общата му и театрална култура, както и с естетическите му нагласи и способностите му за логическо и образно мислене.