СЪБИТИЯ                 

Публична реч

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Образователна степен:

Магистър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи налагат необходимостта от висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Днес е осезаема потребността от усъвършенстване на говорния механизъм и овладяване на тънкостите на звуковата форма на езика. Единствена по рода си в сферата на висшето образование, тази програма дава задълбочени познания в областта на езика като основа на човешкото общуване и изгражда практически навици за използване на характерните за българската фонетика правила и норми, както и овладяване на невербалните средства на поведение. Магистратурата по Публична реч дава възможност за овладяване на ораторски и гласово-говорни техники за въздействие върху различен тип аудитории. Преподавателите в специалността са изтъкнати професионалисти в областта си. Стабилната теоретична основа се затвърждава от широк спектър практически занятия, сред които „Слово пред микрофон“, „Поведение пред камера“, „Бизнес етикет и протокол“, „Техника на говора“, „Интерпретация на текст“.

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Студентите се дипломират като полагат държавен изпит, който включва представяне на проект на тема, избрана от дипломанта, разработен по време на курса на обучение.

Завършилите специалност „Публична реч” придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „Магистър по публична реч”. Те имат възможност да работят навсякъде, където съществува потребност от квалифицирана говорна комуникация и разнообразни поведенчески умения: в електронните медии; в различни обществени, културни и бизнес организации; в рекламни агенции; в сферата на „Връзки с обществеността”. Получената подготовка може да бъде ценна допълнителна квалификация при заемане на отговорни длъжности и дава възможност за научно-приложни и теоретични изследвания в областта на обществените комуникации по проблемите на публичната реч.

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят предварително написано есе (до две страници) на свободно избрана тема и  автобиография.

І КРЪГ

Изпълнение на предварително подготвен прозаичен или поетичен текст по избор от българската или световната литература с времетраене до 5 минути.

Разговор с комисията за проверка на общата и езикова култура.

 

ІІ КРЪГ (анонимен)

Разработка на тема в сферата на изкуството и културата. Продължителност 2 часа.