СЪБИТИЯ                 

Публична реч

Публична реч

Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Множество публични личности днес изпитват потребността от усъвършенстване на говорния механизъм и овладяване на тънкостите в звуковата форма на езика. Тази програма дава задълбочени познания в областта на езика, като основа на човешкото общуване, и изгражда практически навици за използване на характерните за българската фонетика правила и норми, както и овладяване на извънезиковите средства на поведение (мимика, жест, костюм). Програмата дава възможност за овладяване на различни гласовоговорни техники за въздействие върху съзнанието и волята.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 1 година

Основана:

Образователна степен:

Магистър

Дипломиране:

Студентите се дипломират като полагат публичен изпит, който включва защита на магистърска теза и устно представяне на избрана тема – 6 минути (на живо, чрез радио или телевизионен запис).

За­вър­ши­ли­те спе­ци­ал­ност­та “Пуб­лич­на реч” при­до­би­ват образователно-ква­ли­фи­ка­ционна степен “Ма­гис­тър” и професионална квалификация „Магистър по пуб­лич­на реч”. Те имат въз­мож­ност да ра­бо­тят нав­ся­къ­де, къ­де­то съ­щес­т­ву­ва пот­реб­ност от ква­ли­фи­ци­ра­на говор­на ко­му­ни­ка­ция и раз­но­об­раз­ни по­ве­ден­чес­ки уме­ния в електронните медии; различни обществени, културни и бизнес организации; рекламни агенции; агенции за “връзки с обществеността”. Получената подготовка може да бъде ценна допълнителна квалификация при заемане на отговорни длъжности и дава въз­мож­нос­ти за на­уч­но-при­лож­ни и те­о­ре­тич­ни из­с­лед­ва­ния в об­ласт­та на обществени­те ко­му­ни­ка­ции по проб­ле­ми­те на пуб­лич­на­та реч.

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване на документите кандидатите представят предварително написано есе (до две страници) на свободно избрана тема и кратка творческа автобиография.
Подготвят по свой избор и текст (прозаичен откъс от българската или световна литература) с времетраене не повече от 5 минути.

І. КРЪГ
Изпълнение на предварително подготвения текст.
Разговор с комисията за проверка на общата и езикова култура.

ІІ КРЪГ (анонимен)
Разработка на тема върху проблемите на българското и световно изкуство и култура. Продължителност 6 часа.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Актьорство в публичните комуникации
 • Връзки с обществеността
 • Магистърска теза
 • Основи на публичната реч
 • Поведение пред камера
 • Правоговор
 • Семиотика на изкуството
 • Слово пред микрофон
 • Социална психология
 • Техника на говора
 • Художествено слово

Незадължителни дисциплини

 • Детска психология
 • Драматургия за телевизионни предавания
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Етика
 • История на митологията и религията
 • История на цивилизациите
 • Култура на писмената реч
 • Културна политика
 • Международно предприемачество и стратегически мениджмънт
 • Мрежово предприемачество и социални мрежи
 • Практическо редактиране на текст
 • Проблемът на жанра и стила в театъра и киното
 • Психология на личността
 • Стилистичен анализ
 • Съвременни философски идеи
 • Увод в историятa на киното
 • Форум театър