СЪБИТИЯ                 

Режисура за драматичен театър

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

 

Основана:

1948 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище, (по-късно ВИТИЗ, по-късно НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност. В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои творчески съратници.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху осмислянето и усвояването на основополагащи принципи в областите на режисурата, актьорството, сценографията, осмислянето и усвояването на метод за изграждането на сценичния образ на бъдещото представление, сценичното движение и сценичната реч. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на пластичните изкуства, теория на драмата и зрелищните изкуства, история и теория на българския и европейския театър, литература, кино, музика, философия, психология, арт мениджмънт, естетика и др.

 

  1. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в класове, които понякога са само отделни, а понякога са обединени с актьорски клас. Ръководителят на класа подбира необходимия за обучението на младите режисьори екип от преподаватели измежду академичния състав на НАТФИЗ. Обучението по специалността е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

 

  1. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „РЕЖИСЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

     4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали за II кръг – по личен избор: монолог, откъс от проза, друг материал по избор.

 

СПИСЪК СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПИЕСИ
 

І. КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема на базата задължителния набор от пиеси. Продължителност: 4 часа.

ІІ. КРЪГ 
Театрална интерпретация по задължителните материали.
Задачи, поставени от комисията, върху избраните материали и задължителния набор от пиеси.

ІІІ. КРЪГ
Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния набор от пиеси. Разговори, провокиращи ерудицията, въображението и аналитичността на кандидата върху основата на показани му репродукции на картини, музикални фрагменти, фотографии, непознат текст и т.н. Интервю-събеседване с приемната комисия.