СЪБИТИЯ                 

Сценичен и екранен дизайн

Образованието цели създаването на квалифицирани художници – бъдещи сценични, екранни или костюмни дизайнери. Студентите-сценографи подготвяни за работа в театъра, киното и телевизията, се обучават заедно с колегите си режисьори, актьори, оператори, фотографи и други.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

2004 год.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва с публична защита – теоретична разработка (минимум 15 страници) върху проект за сценографско и костюмографско оформление на драматично произведение (цветни проекти, макет, работни чертежи, скици за костюми и реквизит) и участие в реализиране на аудиовизуално  произведение.

Завършилите специалността придобиват образователно – квалификационна  степен  “Бакалавър”, с професионална квалификация “Дизайнер за сценични и екранни изкуства”. Те могат да се реализират като сценографи и костюмографи в театъра, киното, телевизията, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

Прием:

І . КРЪГ (анонимен)
Първа част. Цветна скица на проект за сценографско решение (върху каширан картон 50/35 см) на откъс от посочените пиеси.
Втора част. Цветни скици на проекти за костюми (върху кадастрон 35/25 см) на участващите в откъса персонажи.

Задължителни пиеси за подготовка:
1. Йордан Йовков – “Албена”
2. Станислав Стратиев – “Сако от велур”
3. Йордан Радичков – “Януари”
4. Уилям Шекспир – “Както ви харесва”
5. А. П. Чехов – “Вишнева градина”
6. Т. Уилямс – “Стъклената менажерия”

II. КРЪГ (анонимен).
Свободни скици с предпочитан графичен материал на фигура от натура (върху каширан картон 35/50 см), направени от различни ракурси.
Продължителност на изпита: 3 часа.

IІІ. КРЪГ
Първа част: Тест. Продължителност: 30 минути.
Втора част: Разговор с комисията за про­вер­ка на об­ща­та кул­ту­ра, защита на идей­ния за­ми­съл на сценографско­то ре­ше­ние от пър­ви кръг и показ на свобод­ни ра­бо­ти.
Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Архитектура и чертане
 • Дипломен проект
 • Екранен грим и прическа
 • Екранен дизайн
 • Екранно художествено Осветление
 • Живопис
 • История на костюма
 • История на пластичните изкуства
 • Компютърни технологии за дизайн
 • Костюмография в екранните изкуства
 • Костюмография в сценичните узкуства
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на композицията
 • Основи на режисурата за драматичен театър
 • Перспектива
 • Пластична анатомия
 • Рисуване
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценичен дизайн
 • Сценични техники и технологии
 • Сценично художествено осветление
 • Технология на живописта

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Графичен дизайн
 • Допълнителна професионална практика
 • Естетика
 • История на американския театър
 • История на анимацията
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Маркетинг и реклама
 • Мениджмънт в екранните изкуства
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Основи на сценографията за куклен театър
 • Основи на фотографията
 • Семиотика:слово и образ
 • Теория на представлението
 • Увод в историята на литературата
 • Увод в историята на театъра