СЪБИТИЯ                 

Сценография

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

Основана:2004 г.
Образователна степен:Бакалавър
Продължителност:4 години (8 семестъра)

 

Специалност “Сценография” – Випуск 2020/2024

Ръководител на специалност “Сценография”

доц. д-р Мира Каланова

 

 

 

Ръководител на клас

доц. Марина Райчинова

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалността съществува от 2004 г. Целта и е да създава квалифицирани художници – сценографи, които в бъдеще да намерят своята реализация в драматичния театър, кукления театър и киното. Студентите от специалността се обучават съвместно с колегите си режисьори и актьори, работят в екипи по реализацията на курсови и дипломни работи.

Обучението разпределя своите приоритети върху основополагащи за професията на сценографа знания в областта на дизайна на сценичното пространство, костюма, осветлението, грима. Обръща внимание на различните жанрове, драматургии и практики в драматичното,  кукленото и кино изкуството. Програмата има интердисциплинарен характер. Целта и е да създаде бъдещи автори с богата култура, високи пластични и изобразителни умения и модерен поглед върху различните сценични, екранни и визуални изкуства и съществуващите връзки между тях. Усвояването на всички умения, необходими за професионалното изграждане на студентите, започва с програми по рисуване, живопис, скулптура, основи на композицията за драматичен и куклен театър, техники и технологии, макетиране, история на костюма, перспектива – през първата година. Обучението по тези предмети продължава  и през следващите учебни години, давайки възможност студентите да обогатят знанията и практическите си умения в използването на различни техники и материали и владеене на разнообразен пластичен и изобразителен език, с които те да боравят свободно в създаването на авторските си проекти. През втората година се изучават допълнително сценография за драматичен и куклен театър, екранен дизайн, режисура за драматичен и куклен театър, конструиране и моделиране на костюма, история на пластичните изкуства. Сценично и екранно осветление, грим, компютърни технологии и дизайн са програми, които допълват обучението в третата година и подготвят студентите за последната, четвърта година от обучението им, в което те подготвят два дипломни проекта – по един за драматичен и куклен театър, избирайки свободно  драматургичните произведения и жанра.

Дипломните проекти включват  разработване на авторска сценография, костюми, кукли, създаване на технически спецификации и светлинни картини. Представянето на проектите се реализира чрез сценографски макети и 3D проекти , реализирани кукли, проекти на костюми и светлинни картини, чертежи. Като неделим компонент от обучението, необходим за развитието на студентите, са включените в програмата избираеми дисциплини, които дават допълнителни знания свързани с теорията и историята на българския и европейския театър и литература, драматургия, естетика, философия, музика. Курсовете по мит и религия, семиотика на изкуството, модерен и постмодерен театър, теория на спектакъла разширяват кръгозора на студентите и ги правят съпричастни към съвременните практики в развитието на сценичния език.

През третата и четвъртата година на обучението си най-изявените студенти работят заедно със студентите по режисура и реализират на учебните сцени съвместно с тях дипломните им спектакли. Участват също като автори сценографи в дипломните актьорски спектакли на голямата сцена на Театър „НАТФИЗ“ в екип с професионални режисьори, както и като асистент сценографи в театрите в София и страната. Преподавателите в специалността са изявени, уважавани, активно работещи сценографи и художници, което дава възможност на студентите, освен добрата теоретична подготовка, да получават  актуални практически знания и познания за реалностите на професията.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението е само редовно с продължителност 4 години. Всеки семестър завършва с публичен изпит – конферанс, на който студентите представят пред комисия от преподаватели и студенти реализираните си авторски проекти и ги защитават, представяйки идеите си пред аудиторията и отговаряйки на зададени въпроси. Обучението завършва с публична защита и теоретична разработка върху две произведения за драматичен и куклен театър, както и представяне на реализирани спектакли.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ:

Завършващите специалността придобиват образователно – квалификационна степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „Сценограф“. Придобитите знания и умения ги правят конкурентноспособни и им дават възможност да се развиват, повишавайки образованието и квалификацията си в магистърски програми, предлагани от различни академии и университети в България и чужбина. Завършилите специалност „Сценография“ могат да се реализират като сценографи и костюмографи в драматичния, кукления театър, и киното.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване за учебната 2020/2021 година могат да се подават онлайн.

При подаване документита за  за специалност “Сценография” кандидат-студентите задължително предават предварително изготвено дигитално портфолио в папка, качена в Google Drive.

Името на папката трябва да е носи името на кандидат-студента.

Портфолиото трябва да съдържа не по-малко от 20 оригинални рисунки , живописни или графични авторски произведения, както и проекти, скици, подготвителни рисунки и др. Портфолиото може да съдържа и авторски произведения на пластичните изкуства, дизайна и фотографията. Снимковият материал трябва да е защитен с оригинални ескизи и проекти, както и скици, показващи етапите на работа и развитието на идеите.

Чрез портфолиото всеки кандидат трябва да покаже творческите си интереси и търсения, темите и идеите, които го вълнуват, умението си да работи с различни материали, да покаже авторски подход и индивидуалност в работата, да разкрие по-най добър начин потенциала си на творец.

Портфолиото се коментира от комисията заедно с кандидатите на втория кръг от изпитната сесия.

Освен портфолиото всеки кандидат-студент трябва да представи в писмен вид мотивационно писмо до 250 думи, в което да изложи личните причини, поради които избира сценографията като област, в която да се развива, да сподели приоритетно вълнението си и влечението си по отношение на театралната, куклената и кино сценографията, да опише  интересите си в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и сценичния дизайн, да сподели впечатления от спектакли, филми или творци, които са го мотивирали и вдъхновили.

 

ИЗПИТ

Първи кръг:

Практически изпит в два етапа:

Обща продължителност 240 мин.

 

Първи етап:

Графичен ескиз /скица/ на фигура от натура в размер 35/50 см.

Графичен материал по избор: молив, туш, въглен

Продължителност: 120 мин.

Кандидат-студентите трябва да направят графичен ескиз на фигура от натура, в който да покажат уменията си да конструират добре човешка фигура, да улавят характера и състоянието на модела, да демонстрират добро владеене на избрания графичен материал.

Продължителност: 120 мин.

 

Втори етап:

Цветен ескиз на фигура от натура в размер 35/50см.

Материал по избор: темпера, акварел, пастел

Кандидат студентите трябва да направят цветен ескиз на фигура от натура, в който да покажат уменията си да композират фигурата в пространството, да улавят и предават настроението, атмосферата и цветната хармония,  да демонстрират добро владеене на избрания цветен материал.

 

Втори кръг:

Интервю

Всеки кандидат-студент има на разположение 25 минути да представи пред членовете на комисията портфолиото си, да коментира отделните проекти, процесът на създаване и крайния резултат, да отговаря на въпроси, свързани с избора на теми, материали, изразни средства, да демонстрира интересите и знанията си в областта на визуалните изкуства и сценичния дизайн, да защити идеите и мотивите и интереса си към избраната специалност.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите са свързани с изработването на портфолио. Студентите получават инструкции за начина, по който да изготвят портфолиото си – тематично, приоритетно и дизайнерски, така че да представят себе си като автори с творчески потенциал, свободни да изразяват идеите си и да боравят с широк спектър от изразни средства и материали.

Консултацията се провежда от преподавател от специалността.

 

 

В помощ на кандидат-студентите:

 

Цел на портфолиото.

Целта на портфолиото е да покаже по най-добър начин потенциала ви на творец и автор с разнообразни интереси,със способности да работи с различни материали и изобразителни средства, да покаже интересите ви и възможностите ви поетапно следвате поставените цели и да развивате идеите си. Портфолиото ви трябва да ви заяви като интересна личност, която има творческа индивидуалност и страст, с която да развива себе си в изкуството.

 

Как да изготвите портфолио?

Съберете колкото можете разнообразни ваши авторски творби – скици, рисунки, живопис, графика, склуптура, фотография, мода, дизайн и др. Всяка малка рисунка искица,която може да покаже етапи от развитието на ваша идея може да стане част от портфолието.

Разделете ги по вида на използвания материал, по теми и  идеи, по хронология или по друг начин, който смятате за подходящ.

Подберете материалите за всеки един раздел. Подредете ги върху бяла, черна или цветна хартия в размер А3, каквато е и папката ви. Изберете различна хартия за всеки от разделите или темите. Тя играе ролята на паспарту за вашите творби и влияе на възприемането им. Можете да добавите надписи, заглавия, теми.

Ако представяте фотографии  на ваши произведени те трябва да са подкрепени от оригинални ескизи и рисунки, етапи от създаването им, с които да докажете авторството им.

Към портфолиото можете да добавите скицници, макети, или други произведения, които да покажете на комисията в деня на изпита.

Помнете, че трябва да направите портфолиото си така, че то да ви отличи от другите кандидат-струденти и да създаде впечатление на комисията от преподаватели.

 

Примерни въпроси за 2 кръг – Интервю

Кои са местата на действие в  пиесата „Както ви харесва“  на Уилям Шекспир?

Кой срещат Макбет и Банко по пътя към дома в първо действие на пиесата „Макбет“, У. Шекспир?

Кои са персонажите в „Нирвана“, К. Илиев и кои са историческите личности зад тях?

Каква е темата в пиесата „В полите на Витоша“, П. Яворов?

Къде се развива действието в пиесата „Домът на Бернарда Алба“, Ф. Г. Лорка?

Каква е основната тема  в „Женитба“, Н. В. Гогол

Кое произведение на  Ренесанса особено много ви вълнува? Защо?

Кога започва българското Възраждане?

Какво е Импресионизъм?

Кой български филм ви харесва? Какво в него смятате за впечатляващо?

Кой  спектакъл от сегашния театрален сезон ви впечатли? Защо?

 

Библиография

„Както ви харесва“, Уилям Шекспир

„Макбет“, У. Шекспир

„В полите на Витоша“, П. Яворов

„Нирвана“, К. Илиев

„Домът на Бернарда Алба“, Ф. Г. Лорка

„Женитба“, Н.В.Гогол

„Изкуството и неговата история“, Е. Гомбрих

„История на изкуството“ I – X том, Х.У. Джансън, А. Джансън