СЪБИТИЯ                 

Сценография за куклен театър

Основна цел на обучението е изграждането на специалисти в областта на сценография за куклен театър, ярки творчески личности с модерно светоусещане, овладели съвременните методи на сценографията, необходими за създаването на спектакъла с помощта на изразните средства на куклата и в своеобразния синтез актьор – кукла. Синтезът на различните видове визуални изкуства и съхраняването на индивидуалните качества и творчески търсения на студента, цели възпитаване на художници-специалисти, разполагащи с богата палитра от изразни средства, с които могат да се решават всякакви художествени задачи.

Форма на обучение:

Редовно

Основана:

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Дипломирането се осъществява с реализиране на самостоятелно цялостно сценографско решение на куклен спектакъл и писмена защита.

Завършилите специалността “Сценография за куклен театър” придобиват образователно-квалификационната степен Бакала­вър“, с професионална квалификация”Сценограф за куклен теа­тър“. Те могат да намерят широка реализация във всички видове театрални и визуални изкуства, както и да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен “Магистър”.

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

I. КРЪГ (анонимен)

Рисунки от натура на цяла фигура, торс, глава с предпочитан графичен материал, върху каширан картон с формат 35/50. Кар­тоните се осигуряват от НАТФИЗ.
Продължителност 6 астрономически часа.

Цел: Проверка на художническата сръчност на кандидатите и от­ношението им към натурата, на умението им за композиция, изоб­разяване на обем в пространството, точност при пресъздаването на пропорциите по човешката фигура и характер на модела.

II. КРЪГ (анонимен)
Сценографско решение по зададена от комисията тема, определена с жребий в началото на изпита. Темата представлява работа върху една от посочените приказки или куклена пиеса, със следните задачи:

Първа част: Цветна скица — проект за сценографско решение с материали по избор (проектите могат да бъдат реализирани плоскостно, на колажен принцип и полуобем) върху каширан картон с формат 50/70.

Втора част: Цветен проект на кукла (плоскостно, колажен принцип, полуобем) с материали по избор върху каширан картон с формат 50/70.
Картоните се осигуряват от НАТФИЗ. Продължителност 6 астрономически часа.
Цел: Проверка на художническите умения на кандидатите, степента на куклено- театрално мислене, усета към форма, цвят и пространство.

1. Б. Априлов – “Яйцето”, “Шестте пингвинчета”
2. В. Петров – “Бяла приказка”, “Копче за сън”,
“Меко казано”
3. Р. Москова – “Къде отиваш, конче?”
4. М. Минков – “Хитър Петър”
5. Й. Радичков – „Ние, Врабчетата”
6. Български народни приказки
7. Братя Грим – “Приказки”
8. К. Андерсен – “Приказки”
9. Шарл Перо – “Приказки”
10. Джани Родари – “Приказки по телефона”
11. Доналд Бисет – “Бивалици-небивалици”

III. КРЪГ
Първа част: Пространствено-пластична композиция, разкриваща кинетичните възможности на материала, по зададена от комисията тема. Работи се с предмети и материали предоставени от НАТФИЗ. Формат – свободен. Материал – по избор. Продължителност: 4 астрономически часа.
Цел: Проверка на уменията на кандидатите за визуализиране на пространствено пластична композиция, на усета им за обем, форма и пространство, на степента на синтез и лаконичност на визията.

Втора част: Разговор с комисията. Кандидатите представят свои кукли, проекти, сценографски решения за куклен театър, рисунки, илюстрации, снимков материал за осъществявани проекти от всякакъв вид художествена или приложна работа по собствен избор.

Цел: Проверка на общата култура на кандидатите, техните творчески намерения, интереси в други области на изкуството, степента на куклено-театрално мислене.

Общият резултат от двете части оформя оценката за всеки кръг.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. БОЖКОВ, А. “Българско изобразително изкуство”.
2. ГОМБРИХ, Е. “Изкуството и неговата история”. Български художник. С.,1992.
3. ДИМИТРОВ, Д. “Кратка история на изкуството”. Просвета. С.,
2000.
4. KJIAPK, К. “Цивилизацията”, Български художник. С., 1977.
5. КРЪСТЕВА. О. “Театърът през вековете”. Отечество. С.,1990.
6. МАЛЕНОВ. С. “Трудат М’, “В. Траянов”. С., 2005.
7. ПАВИС, П. “Речник на театъра”. Колибри, С., 2002.
8. СБОРНИК “Проблеми и перспективи на кукленото изкуство “НАТФИЗ, С., 2003.
9. ЦВЕТАНОВ, М. – МИРО “Алхимия на кукления театър”, “Златно ключе?”, 1997.
10. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “Кукленото изкуство”, НАТФИЗ. С.,1992.
11. ЮРКОВСКИ. X. “Метаморфоза на кукления театър през XX в.”. “Пиеро”, Стара Загора, 2007.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Алтернативни форми и пространства за куклен театър
 • Дипломен проект
 • Живопис
 • История на костюма
 • История на кукления театър
 • История на пластичните изкуства
 • Костюмография в сценичните узкуства
 • Основи на режисурата за куклен театър
 • Основи на сценографията за куклен театър
 • Перспектива
 • Пластична анатомия
 • Рисуване
 • Скулптура
 • Сценично художествено осветление
 • Сценография за куклен театър
 • Сценографски образи и характеристики
 • Технология за куклен театър
 • Технология на живописта

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Графичен дизайн
 • Детска психология
 • Допълнителна професионална практика
 • Естетика
 • История на американския театър
 • История на анимационното кино
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на руския театър
 • История на цивилизациите
 • Маркетинг и реклама
 • Основи на психологията
 • Основи на фотографията
 • Съвременен европейски куклен театър
 • Увод в историятa на киното
 • Увод в историята на литературата
 • Увод в историята на театъра