СЪБИТИЯ                 

Театър на движението - Пантомима

Форма на обучение:

Редовно

Основана:

Образователна степен:

Бакалавър

 

Целта на образованието е студентите да усвоят класическите и съвременни техники и технологии за развитие на човешкото тяло; да се запознаят с основните европейски школи и съвременните експериментални методи – пластика, движение и танц; да се научат да работят в екип, като се насочват да открият и развият творческата си индивидуалност в посока на театъра на движението.

 

Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Учебен драматичен театър.

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Актьор за театър на движението”.
Завършилите имат възможност за изяви в съвременните форми на драматичен, физически, невербален театър, както и в киното, естрадата, шоу програмите, телевизията и рекламата, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите трябва да подготвят: три пантомимни етюда (до 1.5 мин.), от които поне един класически; един танц (класически, исторически, съвременен или фолклорен) с дължина до 1.5 мин.); драматични материали — една басня, едно стихот­ворение, един монолог, една песен.

 

І КРЪГ

Кандидатите изпълняват един пантомимен етюд по собствен избор.При необходимост комисията може да проведе и другите пантомимни етюди на кандидатите.

Цел: Проверка на психо-физическите данни и нивото на пластическите умения.

 

ІІ КРЪГ

Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор.

Цел: Проверка на артистичните заложби и музикалността, разкриване на техническите танцови възможности.

 

ІІІ КРЪГ

Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Цел: Проверка на импровизационните възможности и асо­циативното мислене.

Втора част. Разговор с кандидатите.

Цел: Проверка на общата им култура и тяхната мотивация.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.