СЪБИТИЯ                 

Театър на движението - Пантомима

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1990 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Съвременният театър на физическото движение е пространство за изява на човешкото тяло, глас и емоции, с неогра­ничена възможност за сценично представяне от сюррелистичен авангард до гротесков реализъм. Специалността е създадена на базата на съществуващите “Танцов театър” и “Пантомима” в отговор на последните евро­пейски тенденции за развитие на нови театрални форми (физи­чески театър). Целта на об­ра­зо­ва­ни­е­то е сту­ден­ти­те да ус­во­ят класическите и съвременни техники и технологии за развитие на човешкото тяло; да се за­поз­на­ят с основните европейски школи и съвременните експериментални ме­то­ди – пластика, движение и танц; да се научат да ра­бо­тят в екип, ка­то се насочват да от­к­ри­ят и раз­ви­ят твор­чес­ка­та си ин­ди­ви­ду­ал­ност в посока на театъра на движението.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: пантомимичен и движенчески синтез; танцови, бойни и акробатични техники; актьорство за драматичен театър; изграждане на сценичен образ. Усвояването им започва с пантомима, български, класически и съвременни танцови техники – през първата година; монопантомима, театрална антропология и сценична реч – през втората година; мимодрама, театър на маските и движенчески спектакъл – през третата година; и овладяване на голямата сцена с танцово-движенчески спектакъл, в последната година. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от теория на европейския театър и история на танца. В учебния план са предвидени и въвеждащи курсове по сценична реч и биомеханика. Като неотделим компонент за развитието на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания в областта на музиката, изобразителното изкуство, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и практически умения в областите на дублажа, вокалните и музикални техники, актьорство в екранните изкуства и др.

 

  1. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението по специалността е само редовно, в класове, с про­дължителност 4 години.  Подготовката се осъществява чрез лекции, упражнения – общи и индивидуални, семестриални и годишни проекти, творчески разработки и практики. Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Учебния драматичен театър.

 

  1. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите студенти придобиват образователно-квалифи­кационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Актьор за театър на движението”. Те имат възможност за изяви в съвременните форми на драматичен, физически, невербален театър, както и в киното, естрадата, шоу-програмите, телевизията и рекламата, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

  1. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите трябва да подготвят: три пластически етюда (до 1.5 мин.); три танцови комбинации със съответната техника (класическа или историческа, съвременна, фолклорна с време до 1.5 мин.); драматични материали — една басня, едно стихот­ворение, един монолог, една песен.

 

I. КРЪГ

Кандидатите изпълняват един пластически етюд и един танц по собствен избор.

Цел: Проверка на психо-физическите данни и нивото на пластическите умения.

 

II. КРЪГ

Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор.

По избор на комисията изпълняват останалите танцови ком­бинации.

Цел: Проверка на артистичните заложби и музикалността, разкриване на техническите танцови възможности.

 

III. КРЪГ

Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Цел: Проверка на импровизационните възможности и асо­циативното мислене.

 

Втора част. Разговор с кандидатите.

Цел: Проверка на общата им култура и тяхната мотивация.