СЪБИТИЯ                 

Театър на движението - Пантомима

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – ПАНТОМИМА”, Випуск 2020/2024

 

Ръководител на специалността “Театър на движението – ПМ”:

проф. д-р Велимир Велев

 

 

 

Ръководител на клас ТД-ПМ, Випуск 2020/2024:

доц. Александра Хонг

 

 

 

Асистент на клас ТД-ПМ, Випуск 2020/2024:

гл. ас. д-р Маргарита Божилова

 

 

 

Преподавателски екип:

доц. Александра Хонг (Пантомимен синтез, Синтез на движенчески спектакъл, Стил и етикет, Джаз-танци), гл. ас. д-р Маргарита Божилова (Пантомимен синтез, Синтез на движенчески спектакъл, Йога техника, Езикът на тялото), проф. д-р Велимир Велев (Актьорство за движенчески спектакъл, Сценична импровизация, Театър на маските, Клоунада, Ритмика за ТД), доц. Ясен Вълчанов (Техника на класическия балет, Характерни танци), доц. д-р Дария Колева (Народни танци, Етнофолклорни танци), гл. ас. д-р Камен Иванов (Сценични бойни техники, Джаз танци), ас. Ивайло Димитров (Движенческа импровизация), ас. Весела Хаджиниколова (Сценична акробатика, Танцова акробатика, Въздушна акробатика), хон. преп. Неделя Ганчева (Съвременни танцови техники), хон. преп. Чан Чунг (Източни бойни техники)

 

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години (осем семестъра)

Основана: 1990 г.

Образователна степен: Бакалавър

 

1. КЛЮЧОВИ ДИСЦИПЛИНИ

Учебният план на специалността „Театър на движението – Пантомима“ е ориентиран предимно към практическите и по-специално движенческите дисциплини. На първо място и с най-голям хорариум са часовете по Пантомима – класическа, модерна и синтез. След тях са заниманията по танцово изкуство – от народни и класически танци до съвременни танцови техники. Студентите изучават пълната палитра на останалите движенчески дисциплини – акробатика, маски, сценични бойни техники, пластическа импровизация, Комедия дел’Арте, клоунада.

Актьорско майсторство, техника на говора, правоговор, образи зад думите и музикално обучение са другият блок изучавани сценични умения. Теоретичният курс също е представен с необходимия хорариум. Особено внимание в „Театър на движението – Пантомима“ се отделя на публичните представления. „Театърът – както твърди Йежи Гротовски – е нещо, което се случва между актьор и зрител“. Нашите студенти биват включени в учебни и професионални спектакли още след втори курс.

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Съвременният театър на физическото движение е пространство за изява на човешкото тяло, глас и емоции, с неогра­ничена възможност за сценично представяне от сюррелистичен авангард до гротесков реализъм. Специалността е създадена на базата на съществуващите “Танцов театър” и “Пантомима” в отговор на последните евро­пейски тенденции за развитие на нови театрални форми (физи­чески театър). Целта на об­ра­зо­ва­ни­е­то е сту­ден­ти­те да ус­во­ят класическите и съвременни техники и технологии за развитие на човешкото тяло; да се за­поз­на­ят с основните европейски школи и съвременните експериментални ме­то­ди – пластика, движение и танц; да се научат да ра­бо­тят в екип, ка­то се насочват да от­к­ри­ят и раз­ви­ят твор­чес­ка­та си ин­ди­ви­ду­ал­ност в посока на театъра на движението.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: пантомимичен и движенчески синтез; танцови, бойни и акробатични техники; актьорство за драматичен театър; изграждане на сценичен образ. Усвояването им започва с пантомима, български, класически и съвременни танцови техники – през първата година; монопантомима, театрална антропология и сценична реч – през втората година; мимодрама, театър на маските и движенчески спектакъл – през третата година; и овладяване на голямата сцена с танцово-движенчески спектакъл, в последната година. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от теория на европейския театър и история на танца. В учебния план са предвидени и въвеждащи курсове по сценична реч и биомеханика. Като неотделим компонент за развитието на студентите са включени и избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания в областта на музиката, изобразителното изкуство, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и практически умения в областите на дублажа, вокалните и музикални техники, актьорство в екранните изкуства и др.

 

3. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението по специалността е само редовно, в класове, с про­дължителност 4 години.  Подготовката се осъществява чрез лекции, упражнения – общи и индивидуални, семестриални и годишни проекти, творчески разработки и практики. Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Драматичен театър НАТФИЗ.

 

4. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите студенти придобиват образователно-квалифи­кационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Актьор за театър на движението”. Те имат възможност за изяви в съвременните форми на драматичен, физически, невербален театър, както и в киното, естрадата, шоу-програмите, телевизията и рекламата, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

5. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Кандидатите трябва да подготвят: три пластически етюда (до 1.5 мин.); три танцови комбинации със съответната техника (класическа или историческа, съвременна, фолклорна с време до 1.5 мин.); драматични материали — една басня, едно стихот­ворение, един монолог, една песен.

 

I. КРЪГ

Кандидатите изпълняват един пластически етюд и един танц по собствен избор.

Цел: Проверка на психо-физическите данни и нивото на пластическите умения.

 

II. КРЪГ

Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор.

По избор на комисията изпълняват останалите танцови ком­бинации.

Цел: Проверка на артистичните заложби и музикалността, разкриване на техническите танцови възможности.

 

III. КРЪГ

Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Цел: Проверка на импровизационните възможности и асо­циативното мислене.

 

Втора част. Разговор с кандидатите.

Цел: Проверка на общата им култура и тяхната мотивация.