СЪБИТИЯ                 

Театрална продукция

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕАТРАЛНА ПРОДУКЦИЯ“ 2020/2021

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

 

Ръководител на специалността: доц. д-р Петър Кауков

Основен преподавателски екип: проф. Пламен Марков (Специфики на театъра като изкуство; Променящата се йерархия в театъра), доц. д-р Петър Кауков (Въведение в театралната режисура; Методология на театралния процес), доц. Веселин Ранков (Въведение в актьорството; Методология на актьорския тренинг), д-р Десислава Стойчева (Въведение в арт-мениджмънта; Комуникационни и презентационни умения), д-р Екатерина Кънчева (Въведение в театралната организация; Управление в културата), доц. д-р Мира Каланова (Визуални елементи на спектакъла), проф. д-р Васил Рокоманов (Въведение в театралната техника и технологии).

За кандидатстудентски консултации – вижте ТУК.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е създадена с цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен средно-управленски персонал в администрацията и в художествено-техническите служби, както и от необходимостта от обучени педагози по театрално изкуство за извънучилищни дейности, културни центрове и читалища.

По време на обучението си студентите усвояват основните принципи на театралното изкуство. Придобиват се теоретични знания и практически умения за продуцирането, създаването и изпълнението, както за художествените, така и за организационните и техническите аспекти на сценичното творчество.

В административно-техническата част студентите трябва да усвоят технологията на постановъчния процес, координацията и взаимозависимостите на отделните части на театралния организъм, а в творческата част – да опознаят методологията на сценичното творчество, както и да бъдат насочени към разкриване и развиване на собствена творческа индивидуалност в общия театрален процес. В хода на обучението те трябва да изградят професионални умения и навици, да се запознаят с основните школи, методи, технологии и техники в театралното творчество, да се научат да работят в екип, като се създават рефлекси за бърза и пълноценна приспособимост в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства.

 

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. Базисно обучение (1 – 2 семестър) – в която студентите се обучават по основните дисциплини от театралната практика и теория. При доказани качества се дава възможност за прехвърляне в специалностите „Актьорство за драматичен театър“ и „Режисура за драматичен театър“ (при изявено желание за прием от ръководителите на съответните класове след приравнителен изпит, съгласно Правилника на НАТФИЗ). На базата на показаните от студентите специфични качества и умения, в края на първи курс, ръководният преподавателски екип на специалността след обсъждане предлага на всеки студент възможност за ре-профилизация, а именно – продължаване на профилирано обучение по специалност „Театрална продукция“ в следните профили: „Художествен”, „Художествено-технически“ или „Организационен“.
  2. Профилирано обучение (3 – 8 семестър) – в която студентите ще изучават основните театрални професии, както и ще се профилират чрез програмирани професионални стажове в държавни и общински културни институти, агенции, дирекции, неправителствени организации.

Завършването на обучението в бакалавърската програма е със защита на дипломен проект и полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността ТП придобиват Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация Експерт по театрална продукция – Художествен профил, Художествено-технически профил или Организационен профил, със следните възможностите за професионална реализация (съгласно НКПД 2011):

Профил „Художествен”: Асистент-режисьор, Преподавател по театрално изкуство, Управител културни дейности, Ръководител по театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета, Ръководител на отдел в културните дейности.

Профил „Художествено-технически”: Втори асистент-режисьор (инспициент), Театър-майстор, Ръководител „Художествено осветление”, Ръководител „Звук”, Ръководител на художествено-техническа служба, Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Звукорежисьор, Специалист по мултимедия.

Профил „Организационен”: Ръководител проект, Мениджър продажби, Маркетинг мениджър, Ръководител на отдел по маркетинг, Ръководител на отдел по продажбите, Ръководител звено за връзки с обществеността, Ръководител звено „Реклама”, Мениджър „Връзки с обществеността”, Мениджър „Реклама”, Мениджър „Проекти”, Експерт „Програми и проекти”.

 

 

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

За специалност „Театрална продукция“ документи се подават от 24.08. до 28.08.2020 г. и допълнителен прием на документи на 07.09. и 08.09.2020 г.

При подаването на документите кандидатите депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат MP-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, естетически критерии, художествени наклонности и кръгозор.

При изпращане на документите, за аудиовизуалните, визуалните и аудио-материалите се прилагат линкове към интернет платформи или облачни пространства, където могат да бъдат видени с предоставена парола.

Приемните изпити по специалността „Театрална продукция” се провеждат в два кръга:

 

I кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата. Продължителност: 4 часа.

Забележка: За издържалите I кръг от кандидатстудентските изпити в която и да е специалност в НАТФИЗ, успехът от явяването им се зачита като оценка за издържан I кръг за специалност „Театрална продукция“.

 

II кръг (устен изпит) – Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата. Поставени устно задачи от страна на комисията, свързани с представеното портфолио, с цел установяване на организационни умения, рефлективност при вземане на решения и предразположение за работа в екип на кандидата.