СЪБИТИЯ                 

Театрална продукция

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е създадена с цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен средно управленски персонал в администрацията и художествено-техническите служби, както и от необходимостта от обучени педагози по театрално изкуство за извънучилищни дейности, културни центрове и читалища..

По време на обучението си студентите усвояват основните принципи на театралното изкуство. Придобиват се теоретични знания и практически умения за създаването, продуцирането и изпълнението, както за художествените, така и за организационните и техническите аспекти на сценичното творчество.

В административно-техническата част те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – да опознаят методологията на сценичното творчество, както и да бъдат насочени към разкриване и развиване на собствена творческа индивидуалност. В хода на обучението те трябва да изградят професионални умения и навици, да се запознаят с основните школи, методи, технологии и техники в театралното творчество, да се научат да работят в екип, като се създават рефлекси за бърза и пълноценна приспособимост в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства. При постигнати високи резултати в някои от базисните дисциплини и насочени от педагогическия екип, студентите ще имат възможност да продължат обучението си и в други, паралелни бакалавърски програми в НАТФИЗ.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. Базисно обучение (1 – 2 семестър) – в която студентите ще се обучават по основните дисциплини от театралната практика и теория. На базата на показаните от тях качества, в края на първи курс, всеки студент получава възможност за ре-профилизация:

А) Прехвърляне в специалност „Актьорство за драматичен театър“ или „Режисура за драматичен театър“ – съгласно чл. 81 от Правилника за устройство и дейността на НАТФИЗ.

Б) Продължаване на профилирано обучение по специалност „Театрална продукция“ в  следните профили: „Художествен”, „Художествено-технически“ или „Организационен“.

  1. Профилирано обучение (3 – 8 семестър) – в която обучаемите ще изучават основните театрални професии, като се профилират чрез програмирани професионални стажове в държавни и общински културни институти, агенции, дирекции, неправителствени организации.

Завършването на обучението в бакалавърската програма е със защита на дипломен проект и полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността ТП придобиват Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация Експерт по театрална продукция – Художествен профил, Художествено-технически профил или Организационен профил, със следните възможностите за професионална реализация (съгласно НКПД 2011):

Профил „Художествен”: Асистент-режисьор, Управител културни дейности, Преподавател по театрално изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности, Ръководител по театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета.

Профил „Художествено-технически”: Втори асистент-режисьор, Театър-майстор, Ръководител художествено осветление, Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Звукорежисьор, Специалист по мултимедия.

Профил „Организационен”: Ръководител проект, Мениджър продажби, Маркетинг мениджър, Ръководител на отдел по маркетинг, Ръководител на отдел по продажбите, Ръководител звено за връзки с обществеността, Ръководител звено „Реклама”, Мениджър „Връзки с обществеността”, Мениджър „Реклама”, Мениджър „Проекти”, Експерт „Програми и проекти”, Ръководител на отдел в културните дейности.

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаване то на документите кандидатите депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат MP-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата. – информация за участия на кандидата в областта на изкуството/културата/медиите или други публични изяви.

Приемните изпити по специалността „Театрална продукция” се провеждат в два кръга:

 

I кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата. Продължителност: 4 часа.

Забележка: За издържалите I кръг от кандидатстудентските изпити в която и да е специалност в НАТФИЗ, успехът от явяването им се зачита като оценка за издържан I кръг за специалност „Театрална продукция“.

 

II кръг (устен изпит) – Поставени устно задачи от страна на комисията, свързани с представеното портфолио, организационни умения, рефлективност при вземане на решения, предразположение за работа в екип. Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата.