СЪБИТИЯ                 

Театрално изкуство

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Образователна степен:

Магистър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението на сценичните продукти, налагат появата на широко информирани, креативни и способни да взимат адекватни и бързи решения, личности. Специалността се стреми да предложи задълбочено широко обхватно знание за сценичното изкуство – от една страна, а от друга – да осигури възможност за специализирано навлизане и усъвършенстване на избран от кандидата профил на театралната дейност. Магистърската програма е отворена и към студенти, завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика. Обучението завършва с публична защита на индивидуален магистърски проект – теоретично изследване, в зависимост от избраната специализация.

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Обучението завършва с публична защита на индивидуален магистърски проект – теоретично изследванев зависимост от избраната специализация.
Завършилите специалността “Театрално изкуство” придобиват образователноквалификационната степен “Магистър” с професионална квалификация “Магистър по театрално изкуство” и възможност за работа:
• като експерти във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични произведения;
• в изследователски и образователни институции в областта на сценичните изкуства
• експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и новите медии;
• специалисти в сферата на разпространение на сценични произведения, съхранение и използване на аудиовизуалнипродукти, фестивални прояви, културни събития;
• специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на театъра, киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни телевизионни канали, дружества за управление на авторски права).

 

ПРИЕМ

При подаване на документите кандидатите представят предварително изготвена теоретична разработка за проект на свободно избрана тема и кратка творческа автобиография.

 

І КРЪГ
Кандидатът представя пред комисията теоретична разработка на проект, който би искал да развие по време на своето обучение. Разговор върху проекта и евентуално представените творчески материали (заснет спектакъл, снимки, текстове, скици и т.н.), както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, естетиката, обществените и хуманитарни науки. Проектът се представя при подаване на документите за кандидатстване.

 

ІІ КРЪГ (анонимен, писмен)
Разработка на тема върху проблемите на българското и световното изкуство и култура. Продължителност: 6 часа

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.  НИКОЛОВА, К. „Театърът в началото на XXI век“, „ПАНОРАМА+ПЛЮС“, С., 2015

2.  НИКОЛОВА, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007

3. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997

4. ЛАНДРИ, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997

5. БЕНЯМИН, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, „Наука и изкуство”, С., 1989

6. БУРДИЙО, П. „Правилата на изкуството”, С., 2004

7. ЗНЕПОЛСКИ, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003

8. ДРАКЪР, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997

9. ДРАКЪР, П. „Мениджмънт на бъдещето”, Варна, 1997

10. ВЪРБАНОВА, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997

11. ТОМОВА, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003

12. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”

13. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация  и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005

14. КОЛЕВА, П. „Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор”, София: Оргон/Интеркултура Консулт, 2013