СЪБИТИЯ                 

Театрознание и театрален мениджмънт

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно

 

Основана:

1990 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

⇒Предварителни кандидатстудентски изпити за специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения за работа и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата. Образованието изгражда практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.
Обучението разпределя своите приоритети върху основополагащите области: история и теория на българския и световния театър; теория на драмата, представлението и зрителското възприятие; основни принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите развиват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, театрални процеси, състояние на театралните организации и на културния пазар.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва със защита на бакалавърска теза от областта на сценичната практика, драматургията или театралния мениджмънт (в обем не по-малък от 50 страници)

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии; театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии; ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата; експерти  в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение; служители в държавна и общинска администрация по култура; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

І КРЪГ (анонимен, писмен)

Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра. Продължителност: 4 часа.

 

ІІ КРЪГ

Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура. Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията.

 

Препоръчителна литература:

Пиеси:

1. Иван Вазов – “Службогонци”

2. Антон Страшимиров – “Вампир”

3. Пейо К. Яворов –  “В полите на Витоша”

4. П. Ю. Тодоров –  “Змейова сватба”

5. Рачо Стоянов –  “Майстори”

6. Ст. Л. Костов –  “Големанов”

7. Йордан Йовков – “Албена”

8. Йордан Радичков – “Януари”

9. Иван Радоев – “Човекоядката”

10. Никола Русев – “От земята до небето”

11. Константин Илиев – “Нирвана”

12. Станислав Стратиев – “Сако от велур”

13. Стефан Цанев – “Последната нощ на Сократ”

14. Маргарит Минков – “Камината”

 

Теоретични текстове

1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София. 1976

2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София. 1985

3. Питър Брук . Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София. 1979