СЪБИТИЯ                 

Театрознание и театрален мениджмънт

Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения за работа и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата. Образованието изгражда практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации. Обучението разпределя своите приоритети върху основополагащите области: история и теория на българския и световния театър; теория на драмата, представлението и зрителското възприятие; основни принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите развиват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, театрални процеси, състояние на театралните организации и на културния пазар.

Форма на обучение:

Редовна, с продължителност 4 години

Основана:

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва с работа върху дипломен проект. Завършва със защита на бакалавърска теза от областта на сценичната практика, драматургията или театралния мениджмънт (в обем не по-малък от 50 страници).

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”.Те могат да работят като драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии; театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии; ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата; експерти  в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение; служители в държавна и общинска администрация по култура; как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

І КРЪГ (анонимен, писмен)

Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра. Продължителност: 4 часа.

ІІ КРЪГ

Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура. Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията.

Препоръчителна литература:

Пиеси:

1. Иван Вазов – “Службогонци”

2. Антон Страшимиров – “Вампир”

3. Пейо К. Яворов –  “В полите на Витоша”

4. П. Ю. Тодоров –  “Змейова сватба”

5. Рачо Стоянов –  “Майстори”

6. Ст. Л. Костов –  “Големанов”

7. Йордан Йовков – “Албена”

8. Йордан Радичков – “Януари”

9. Иван Радоев – “Човекоядката”

10. Никола Русев – “От земята до небето”

11. Константин Илиев – “Нирвана”

12. Станислав Стратиев – “Сако от велур”

13. Стефан Цанев – “Последната нощ на Сократ”

14. Маргарит Минков – “Камината”

 

Теоретични текстове

1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София. 1976

2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София. 1985

3. Питър Брук . Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София. 1979

Задължителни дисциплини

 • Анализ на театрален спектакъл – критически подходи
 • Анализ на театрален спектакъл – актьорът в спектакъла
 • Анализ на театрален спектакъл – критикът и спектакъла
 • Анализ на театрален спектакъл – режисьорът и спектакъла
 • Анализ на текст за театър – драматургичен анализ
 • Анализ на текст за театър – критикът като автор
 • Анализ на текст за театър – текст и интерпретация
 • Анализ на текст за театър – текстът за театър
 • Арт мениджмънт
 • Библиография
 • Дипломен проект
 • Европейска литература – основен курс
 • История на американския театър
 • История на античния театър
 • История на българската литература
 • История на българския театър
 • История на европайската литература – Постмодернизъм
 • История на европейската литература – Модернизъм
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейския театър – Средновековие
 • История на европейския театър-Просвещение, Романтизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на кукления театър
 • История на руския театър
 • Критически жанрове
 • Културна политика
 • Основи на актьорството
 • Подготовка и развитие на проект в сценичните изкуства
 • Съвременен танц и пърформанс
 • Съвременни куклено театрални практики
 • Театрална журналистика за телевизия и радио
 • Театрална журналистика и интернет
 • Театрални фестивали и продуциращи центрове
 • Теория на драмата
 • Теория на представлението

Незадължителни дисциплини

 • Актьорският тренинг на XX век
 • Град и литература
 • Гротовски и неговите лаборатории
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за телевизионно риалити шоу
 • Драматургия и психоанализа
 • Естетика
 • История на азиатския театър
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на философията
 • Култура на писмената реч
 • Маркетинг и реклама
 • Нови понятия в теорията на съвременната драма
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Основи на режисурата за драматичен театър
 • От текста към представлението
 • Сценография за драматичен театър
 • Съвременен европейски театър
 • Съвременен театър извън Европа
 • Теория на зрелищните изкуства
 • Увод в историятa на киното