Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси:

в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за професор (Филмова и ТВ драматургия); научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: главни асистенти:  Актьорство за драматичен театър – един, Режисура за драматичен театър – един; доценти: Сценична реч – един, Мениджмънт в сценичните изкуства – един, професор Мениджмънт в сценичните изкуства – всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303

Публикувано в Държавен вестник бр. 35/ 24.04.2018г.

 

Необходими документи

  1. Заявление до Ректора (да се изтегли от тук)
  2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция;
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея ( ако е издадена в чужбина, се попълва заявление за признаването);
  4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея ( ако е издадена в чужбина, се попълва заявление за признаването);
  5. Списък на публикациите, ако има такива
  6. Копие от документ за самоличност и две снимки
  7. Квитанция за платена такса

На основание ПМС № 240 / 27.04.2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2017/2018 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидат-докторантски изпити са в размер 100 лв.

За информация тел. 9231 271, 9231 275, подаване на документи – ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301.

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, “Кинознание, киноизкуство и телевизия” с шифър 05.08.03

Изкуствоведческият характер на обучението по научните специалност “Театрознание и театрално изкуство” и “Кинознание, киноизкуство и телевизия” определя следните основни профили в подготовката на докторанти:

 

Факултет “Сценични изкуства”
– “Театрознание”;
– “Актьорство за драматичен театър”;
– “Режисура за драматичен театър”;
– “Сценичен и екранен дизаин”;
– “Актьорство за куклен театър”;
– “Режисура за куклен театър”;
– “Сценография за куклен театър”;
– “Театър на движението”;
– “Сценична реч”;
– “Публична реч”

 

Факултет “Екранни изкуства”
– “Кинознание и филмова и телевизионна критика”;
– “Филмова и телевизионна драматургия”;
– “Филмова и телевизионна режисура”;
– “Филмов и телевизионен монтаж”;
– “Класическа и компютърна анимация”;
– “Филмово и телевизионно операторство”;
– “Фотография”

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

 

Годишни такси за обучение за учебната 2017/2018 г.:

Български докторанти:

– редовно обучение – 1700 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

– редовно обучение – 8000 евро